Info financiar-contabil

Serviciul financiar-contabil asigură, potrivit legii, îndeplinirea sarcinilor financiar-contabile. Structura desfăşoară activităţi specifice în următoarele domenii:
– elaborarea, aprobarea şi actualizarea bugetului de venituri şi cheltuieli;
– monitorizarea execuţiei bugetare;
– analiza financiar-contabilă a datelor şi informaţiilor cuprinse în documentele de execuţie bugetară;
– organizarea şi conducerea contabilităţii, potrivit legii;
– inventarierea, evaluarea şi reevaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
– întocmirea situaţiei financiare;
– analizarea situaţiilor financiar-contabile;
– plata contribuţiilor şi cotizaţiilor, potrivit legii;
– stabilirea şi plata drepturilor de natură salarială;
– urmărirea şi realizarea creanţelor precum şi efectuarea decontărilor interne cu personalul propriu;
– organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu asupra proiectelor de operaţiuni şi a documentelor supuse aprobării ordonatorului terţiar de credite;
– organizarea modului de angajare, lichidare, ordonanţare şi plată a cheltuielilor bugetare;
– organizarea şi exercitarea controlului intern în domeniul financiar-contabil.