Autoevaluarea activităţii Spitalului Universitar de Urgență Militar Central “Dr. Carol Davila”, în anul 2016

 

Spitalul Universitar de Urgență Militar Central “Dr. Carol Davila” (SUUMC), structură cu  personalitate juridică, subordonată Ministrului Apărării Naţionale are ca misiune de bază asigurarea asistenţei medicale de specialitate pentru personalul militar şi civil şi membrii familiilor acestora din unităţile şi formaţiunile militare arondate, precum şi pentru pensionarii militari şi veteranii de război.

SUUMC, cea mai mare unitate sanitară cu paturi din cadrul reţelei sanitare proprii a Ministerului Apărării Naţionale este acreditat, conform Ordinului Preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 394/2012 deţinând Certificatul de acreditare seria CA nr. 017/29.10.2012, fiind clasificat în categoria I, începând cu data de 01.03.2013, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 130/2013.

În anul 2015, SUUMC a devenit unitate funcţională regională de urgenţă, conform prevederilor Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 30/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă, publicat în Monitorul Oficial al României nr 44 din 2015, Partea I.

Ca urmare a intrării în vigoare a Hotărârii de Guvern nr. 399 din 02.06.2016, Spitalul Universitar de Urgență Militar Central “Dr. Carol Davila” s-a reorganizat prin absorbţia Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare “Acad. Vasile Cândea” şi preluarea activităţii acestuia, ca structură fără personalitate juridică.

Urmare a reorganizării, managementul spitalului a obţinut aprobarea pentru ca, în organica spitalului, să funcţioneze 4 centre, după cum urmează:

Centrul clinic de boli cardiovasculare, având în componenţă următoarele structuri:

 • Secţia clinică chirurgie vasculară / Compartiment chirurgie vasculară;
 • Secţia clinică cardiologie I;
 • Secţia clinică cardiologie II;
 • Secţia ATI II;
 • Compartiment terapie intensivă coronarieni;
 • Laborator explorări funcţionale cardiovasculare – neinvazive
 • Laborator explorări funcţionale – invazive (cardiologie intervenţională), alcătuit din:

                 – Compartimentul angiografie şi cateterism cardiac
                 – Compartimentul electrofiziologie cardiacă, pacemaker

 Centrul clinic de radiologie – imagistică medicală, având în componenţă următoarele structuri:

 • Laboratorul de radiologie-imagistică medicală I (radiologie, osteodensiometrie, ecografie, senologie imagistică);
 • Laboratorul de radiologie-imagistică medicală II (CT, RMN)

 Centrul de boli oncologice care cuprinde:

 • Secţia oncologie medicală;
 • Secţia radioterapie;
 • Secţia hematologie
 • Cabinetul oncologie medicală;
 • Cabinetul hematologie;
 • Laboratorul de radioterapie;

Centrul de asistenţă medicală multidisciplinară pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii, structură nou înfiinţată;
Compartimentul de recuperare posttraumatică pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii;

Ambulatoriul integrat, cu 33 cabinete si 2 laboratoare;
Centrul de medicină dentară şi implantologie orală s-a reorganizat prin înfiinţarea cabinetelor ambulatorii de medicină dentară;
Centrul de glaucom;
Centrul de melanom;
Serviciul de expertiza si activitati specific;
Serviciul de asistenţă medicală primară.

Tot în cadrul acestui demers, s-au înfiinţat următoarele structuri noi:

 • Secţia comunicaţii şi informatică;
 • Serviciul evaluare şi statistică;
 • Biroul de management al calităţii serviciilor medicale;
 • Serviciul de prevenire a infecţiilor asociate actului medical;
 • Biroul de management logistic şi specificaţii tehnice;
 • Secţia asigurare şi mentenanţă aparatură medicală;
 • Secţia administrare patrimoniu, servicii intendenţă;
 • Birou asigurare gaze medicinal.

MISIUNEA DE BAZĂ A SPITALULUI – ASIGURAREA ASISTENŢEI MEDICALE DE CALITATE

Serviciile medicale acordate sunt următoarele:

 • Servicii medicale spitaliceşti (acuţi şi cronici);
 • Servicii medicale acordate în AMBULATORIUL INTEGRAT pentru specialităţile clinice, paraclinice (radiologie şi imagistică medicală), medicină dentară şi medicină primară;
 • Servicii medicale asigurate prin programele naţionale de sănătate;
 • Asistenţă medicală de urgenţă;
 • Asigurarea asistenţei medicale stabilite prin hotărâri ale CSAT;
 • Asistenta medicala specifica MApN;
 • Servicii de recuperare, asistenţă medicală şi psihologică posttraumatică pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii;
 • Expertiza medico-militară, medicală şi, după caz, de evaluare a capacităţii de muncă;
 • Servicii medicale profilactice, precum şi examene medicale obligatorii pentru supravegherea sănătăţii personalului, la plecarea şi sosirea din misiuni externe;
 • Asistenţa medicală a personalului străin, pe timpul activităţilor în cadrul programelor de parteneriat, a misiunilor umanitare şi a acordurilor cu parteneri externi.

 SERVICII MEDICALE SPITALICEŞTI

Grafic1

VALOAREA INDICELUI CASE MIX

În anul 2016 valoarea lunară contractată cu CASAOPSNAJ a crescut cu 63,35% de la 10.250.789 (inclusiv valoarea contractată de către Centrul de Boli Cardiovasculare) lei la 16.745.235 lei începând cu luna iulie.

Grafic2

Grafic3

ASISTENŢA MEDICALĂ DE URGENŢĂ

Grafic4 Grafic5 Grafic6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitatea personalului medical din secţiile cu paturi, a fost susţinută cu profesionalism de personalul  medical încadrat în laboratoarele de investigaţii paraclinice

Laboratorul radiologie 44.407 radiografii
Laboratorul rezonanţă magnetică 5.015
Laboratorul tomografie computerizată 10.819
Laboratorul ecografie şi medicină nucleară 11.439 de ecografii

1.134de scintigrafii

Laboratorul central de investigaţii paraclinice şi analize  medicale 1.401.789

Asigurarea recuperării, a asistenţei medicale şi psihologice posttraumatice pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii.

S.U.U.M.C. “Dr. Carol Davila” asigură, prin intermediul Comisiei medicale multidisciplinare, constituite atât din medici specialişti, cât şi din reprezentanţi ai mediului academic medical, asistenţa medicală şi psihologică posttraumatică pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii

           Asistenţă farmaceuticăGrafic7

PREVENIREA ŞI COMBATEREA INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE

 • Este reglementată prin O.M.S. nr 1101/2016, privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
 • Anul trecut, la nivelul SUUMC s-a înfiinţat şi a devenit operaţional Comitetul de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale din care fac parte: medicul responsabil de politica de utilizare a antibioticelor, directorul medical, directorul de îngrijiri, farmacistul, medicul de laborator-microbiologie, toţi şefii de secţie. Comitetul este condus de şeful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infecţiilor asociate asistenţei medicale.
 • Responsabilul politicii de utilizare a antibioticelor a elaborat Îndrumarul de alegere a terapiei antibiotice în principalele sindroame infecţioase – pentru primele 24 de ore.
 • Procedura privind supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale în S.U.U.M.C. “Dr. Carol Davila”exista şi este in proces de revizuire.

 VENITURI

Grafic8

În anul 2016, veniturile estimate şi aprobate prin Bugetul de venituri şi cheltuieli au fost în sumă de 328.411.818 lei, din care veniturile totale realizate au fost în valoare de 310.354.629 lei, rezultând o execuţie de 94.50%.

Grafic9

STRUCTURA CHELTUIELILOR EFECTUATE

Grafic10

REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIŢIULUI

Rezultatul patrimonial, indicator economic care exprimă performanţa financiară a spitalului, aferent anului 2016 a fost cu 15.50% mai mare decât cel realizat în anul 2015.

 EFICIENŢA ECONOMICĂ

Managementul spitalului a fost axat pe optimizarea cheltuielilor atât prin utilizarea resurselor materiale şi băneşti pentru cheltuieli oportune şi strict necesare, cât şi prin reducerea cheltuielilor materiale, de funcţionare şi administrare, prin stabilirea de norme proprii de consum.

Grafic11

ACHIZIŢII ŞI CONTRACTĂRI

Pe parcursul anului 2016 au fost finalizate: 35 de licitaţii deschise; 22 cereri de ofertă/proceduri simplificate; 3 negocieri fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare; 176 de cumpărări directe şi 1198 de contracte subsecvente.

 • Valoarea totală a acordurilor cadru încheiate a fost de 138.604.425 lei.
 • Valoarea contractelor ferme încheiate a fost de 11.644.864 lei.
 • Valoarea contractelor subsecvente a fost de 74.440.142 lei.

Principalele dificultăţi întâmpinate au ţinut de modificarea legislaţiei în domeniu prin intrarea în vigoare a Legii nr. 98/2016 şi a HG nr. 395/2016 dar şi de lipsa de personal specializat.

 LOGISTICĂ MEDICALĂ

 • 1886 active fixe înscrise în Registrul general al dispozitivelor medicale;
 • toate dispozitivele incluse în Planul anual de mentenanţă al aparaturii medicale;
 • în anul 2016 au fost achiziţionate 306 dispozitive medicale de ultimă generaţie;
 • s-au încheiat contracte de întreţinere şi reparaţii pentru marea majoritate a echipamentelor medicale, care intră sub incidenţa C.N.C.A.N.; I.S.C.I.R şi. respectiv, B.R.M.L;
 • au fost întocmite şi aprobate de factorii în drept, 59 procese verbale pentru scoatere din funcţiune/declasare;
 • au fost predate 40 tone de aparatură medicală, scoasă din uz;
 • au fost derulate 5 contracte de furnizare dispozitive medicale în cadrul programului C.E.R.P.A.T.U.M.

Dotarea cu aparatură medicală
Pentru îmbunătăţirea coeficientului de asigurare cu aparatură medicală a spitalului, în anul 2016 au fost achiziţionate 62 de dispozitive medicale care vor îmbunătăţi considerabil calitatea actului medical, dintre acestea cele mai importante fiind: upgradarea aparatului angiograf de la Laboratorul de cardiologie intervenţională angiografie şi cateterism cardiac; unituri ORL; aspiratoare chirurgicale; mese de operaţii; lămpi scialitice cu LED; aparate de anestezie; platforme de sigilare vasculară şi disecţie ţesuturi cu dublă tehnologie; videoecoendoscop terapeutic cu vedere laterală; aparat de oxigenare extracorporală cu membrană; electromiograf; electroencefalograf; motor electric pentru sternotomie; sistem automat de monitorizare a sângerării şi 5 contracte de furnizare dispozitive medicale, derulate în cadrul programului  C.E.R.P.A.T.U.M.

Infrastructura spitalului
În anul 2016 a fost finalizată activitatea de clasare şi inventariere a clădirilor care fac parte din Lista monumentelor istorice, materializată prin publicarea Ordinului ministrului culturii nr. 2228 din 01.04.2016. Astfel, patru clădiri (pavilioanele C, E, H1 şi H2) sunt încadrate în grupa valorică A, 13 clădiri şi parcul central sunt încadrate în grupa valorică B, iar 31 de clădiri sunt în zona de protecţie a ansamblului monumentului istoric. Acest fapt poate facilita acceserea de fonduri europene nerambursabile pentru realizarea lucrărilor de restaurare şi reabilitare a clădirilor.

Tot anul trecut, s-a realizat reexpertizarea tehnică a clădirilor, pentru remedierea unor grade de risc incorect stabilite anterior.

Din punct de vedere al amenajării spaţiilor, o atenţie deosebită a fost acordată pentru:

 • Amenajarea Centrului de asistenţă medicală multidisciplinară pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii dispus în pavilionul Z, la etajul 3 şi parterul pavilionului V.
 • Înfiinţarea circuitelor organizatorice şi funcţionale pentru spaţiile chirurgicale şi medicale în conformitate cu OMSP 39/2008;
 • Amenajarea spaţiilor pentru relocarea Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare “Acad. Vasile Cândea”; achiziţionarea serviciilor de upgrade angiograf H 5000 şi amenajare spaţiu; extinderea instalatiei de gaze medicinale; amenajarea vestiarelor personalului etc..

Comunicaţii şi informatică
În anul 2016, au fost achiziţionate un număr mare de echipamente IT: servere storage; servere control domeniu; computere personale; laptop-uri; imprimante laser şi multifuncţionale; elemente active şi pasive de reţea necesare implementării unei reţele structurate în pavilioanele din spital, inclusiv realizării unei reţele administrative clasificată.
În lumina celor prezentate, se poate afirma, fără niciun fel de echivoc, că este pentru prima dată în ultimii 10 ani, când s-au alocat fonduri băneşti, la un nivel substanţial, pentru tehnică IT.

Activităţi  desfăşurate pe linie de învăţământ
La acest moment, în cadrul SUUMC îşi desfăşoară activitatea un număr de 91 medici rezidenţi militari şi 676 medici rezidenţi civili, conform repartiţiilor Ministerului Sănătăţii.
Precuparea continuă a personalului pentru perfecţionare: în prezent, 60 de ofiţeri şi 19 salariaţi civili deţin titlul de doctor iar activitatea didactică este susţinută de: 3 Profesori universitari; 7 Conferenţiari universitari; 14 Şefi de lucrări şi 16 Asistenţi universitari

Activitatea de cercetare se desfăşoară pe următorii piloni fundamentali:

 • Studii clinice – peste 25 de studii clinice în derulare (studii clinice multicentrice); fără eşecuri în derulare şi fără notificări ANMDM; actualizarea Procedurilor Operaţionale de Sistem în activitatea de cercetare ştiinţifică;
 • Proiecte de cercetare – derularea proiectelor începute în anii anteriori, iniţierea colaborarărilor în cadrul unor proiecte de cercetare, cu finanţare naţională, cu DSP Iaşi şi cu Spitalul Oncologic Iaşi şi, respectiv, cu finanţare europeană, în parteneriat cu instituţii şi autorităţi publice centrale şi locale; dezvoltarea de noi structuri de cercetare (colective, nuclee).
 • Dezvoltare de concepte noi
 • Revista de Medicină Militară (Romanian Journal of Military Medicine) – ediţie nouă, 3 numere/an; indexată în baze de date internaţionale (B+) – Index Copernicus International National Library of Medicine Catalog; Ulrich’s Periodicals Directory database OCLC WorldCat etc; distribuită pe 3 continente în 15 ţări
 • Dezvotarea colaborărilor naţionale şi internaţionale

Evenimente publice:

 • 12 ianuarie – Marele Premiu OM ÎNTRE OAMENI, Gala Premiilor de Excelenţă în Civism “Om între oameni”
 • 1 februarie; 10 mai şi iulie – Premiere chirurgicale – Secţiile chirurgie I, II şi Neurochirurgie
 • 01 – 06 februarie;18 – 29 aprilie – schimb de experienţă Spitalul Militar Belgia
 • 16 februarie – 4 mai – Campanie Portret – Autoportret. Dincolo de aparenţe
 • 25 martie – Cinci distincţii la Salonului Internaţional de Invenţii PRO INVENT 2016, invenţia
 • 18 – 22 aprilie – Programul “Armata – O şcoală altfel”
 • 31 mai – 3 iunie 2016 – Congresul Comitetului Balcanic de Medicină Militară
 • 24 iunie – Premieră media – Campania de informare şi promovare a donării de sânge “Numai împreună putem salva!”
 • 30 iunie – Premieră – Proiectul “RESTAURARE PARC DE SĂNĂTATE, aferent SUUMC”
 • 08 iulie – “Premiile de excelenţă în asistenţa medicală ale OAMGMAMR”
 • 21 august – Ziua Medicinei Militare, 154 de ani de medicină militară
 • 24 – 25 august – Primul Curs Internaţional de Artroscopie a şoldului
 • 9 şi 10 septembrieCursul internaţional de patologie pancreatică şi Workshop-ul – Rolul practic al ecoendoscopiei.
 • 28 septembrie – Cea de-a VI-a ediţie a Conferinţei Zilele Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” – 185 de ani de medicină militară românească
 • 10 octombrie – proceduri chirurgicale minim invazive, de înaltă precizie, aplicate în Spitalul Militar Central, prin intermediul Sistemului chirurgical robotic da Vinci
 • 10 – 12 octombrieSpitalul Militar Central, în echipa de argint a Salonului Internaţional de Inventică de la Varşovia, invenţia ortopedică “Proteză totală de cot din aliaje cu memoria formei”,
 • 25 octombrie – Ziua Armatei Române
 • 17 – 20 noiembrie 2016Aur pentru Spitalul Militar Central la Salonul Internaţional de Inventică INNOVA 2016”
 • 1 Decembrie 2016 – defilarea detaşamentului de medici rezidenţi, aparţinând SUUMC.
 • 12 decembrie – Împodobirea bradului de Crăciun şi împachetarea cadourilor
 • 19 decembrie – Transplantul de os nu salvează vieţi dar le susţine. Dreptul la propria viaţă

Activitatea juridică
În cursul anului 2016, după o activitate de documentare şi analiză în domeniul ce urmează a fi reglementat, Biroul Juridic a elaborat proiecte de acte normative, care au fost transmise pe circuitul de avizare şi ulterior supuse spre aprobare/adoptare, din care menţionăm:

 • Legea nr. 148 din 12 iulie 2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.
 • Ordinul ministrului culturii nr. 2228 din 01.04.2016 privind schimbarea de grupă valorică, trecerea de la categoria M la A şi inventarierea subcomponentelor ansamblului cu valoarea de monument istoric a Spitalului Militar, Calea Plevnei nr. 134, sector 6, Bucureşti şi reînscrierea în Lista Monumentelor Istorice la categoria ansamblu, grupa valorică A, cu 18 subcomponente.
 • demersurile la structurile de specialitate din cadrul Ministerului Apărării Naţionale, în vederea promovării unui proiect de act normativ care să asigure o salarizare unitară a întregului personalul militar şi civil din cadrul unităţilor sanitare aparţinând Ministerului Apărării Naţionale. Acest proiect legislativ a trecut prin mai multe variante de lucru, de la ordonanţă de urgenţă la lege şi în acest moment se află pe transparenţă decizională – Lege privind unele măsuri în domeniul cheltuielilor publice (majorări salariale).
 • În baza actelor normative iniţiate de Ministerul Sănătăţii şi adoptate prin legi şi ordonanţe, Biroul Juridic a identificat actele normative emise de Ministrul Apărării Naţionale care trebuie completate şi actualizate, în vederea armonizării lor cu legislaţia medicală în vigoare.

 Proiecte finalizate, în curs de recepţie imediată:

 • Dotarea cu aparatură a Centrului Stroke – Secţia Neurochirugie
 • Dotarea Centrului de Glaucom
 • Achiziţionarea de ambulanţe noi
 • Achiziţionarea de monitoare, injectomate, defibrilatoare

Proiecte în diferite faze de achiziţie:

 • Reluarea procedurii pentru Sistemul Integrat de Medicină Nucleară
 • Dotarea şi amenajarea staţiei de sterilizare
 • Achiziţia de: mamograf, aparat de radioscopie digitală, aparate mobile de radiologie, electrocardiografe, fiziodispensere, PRF, PRP, ecografe, truse de chirurgie clasică şi laparoscopică

 OBIECTIVE

 • OBIECTIVUL PRINCIPAL AL ANULUI 2017 – ACT MEDICAL DE CALITATE ÎN SPITAL ACREDITAT CU ÎNCREDERE DEPLINĂ
 • Activităţi medicale şi administrative pentru reacreditarea spitalului;
 • Angajare de personal medical şi administrativ, în conformitate cu necesităţile noului stat;
 • Efectuarea studiului de fezabilitate pentru extinderea şi modernizarea spitalului;
 • Participare la proiecte europene, pe axele nou deschise, atât pentru formare personal, cât şi pentru reabilitare.