Autoevaluarea activităţii Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”, în anul 2015

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” (SUUMC) este o structură subordonată ministrului apărării naţionale care, începând cu data de 26.02.2015 s-a subordonat nemijlocit Direcţiei  Medicale, iar competenţa coordonării şi îndeplinirii atribuţiilor Direcţiei Medicale s-a delegat comandantului Comandamentului Logistic Întrunit. În prezent, SUUMC este în subordinea comandantului Comandamentului Logistic Întrunit.

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” are ca misiune de bază asigurarea asistenţei medicale de specialitate pentru personalul militar şi civil şi membrii familiilor acestora din unităţile şi formaţiunile militare arondate, precum şi pentru pensionarii militari şi veteranii de război, fiind acreditat, conform Ordinului Preşedintelui Comisiei Naţionale de Acreditare a Spitalelor nr. 394/2012, ca cea mai mare unitate sanitară cu paturi din cadrul reţelei sanitare proprii a Miniterului Apărării Naţionale.

În anul 2015, SUUMC a fost clasificat în categoria I, începând cu data de 01.03.2013 – Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 130/2013, iar începând cu data de 20.01.2015, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” este cotat ca fiind unitate funcţională regională de urgenţă Bucureşti 3, conform prevederilor Ordinului ministrului sănătăţii nr. 30/2015 pentru modificarea şi completarea Ordinului nr. 1.085/2012 privind măsuri de organizare şi funcţionare a spitalelor regionale de urgenţă şi a unităţilor funcţionale regionale de urgenţă, publicat în Monitorul Oficial al României nr 44 din 2015, Partea I.

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” şi-a mentinut certificarea Sistemului de management integrat calitate –mediu-securitatea si sanatate ocupationala si securitatea informatiilor conform standardelor  internationale SR EN ISO 9001:2008, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008 si ISO/CEI 27001:2005.

Asigurarea asistenţei medicale

Activitatea desfăşurată de Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” în anul 2015, în comparaţie cu anul precedent este la parametri superiori. Întreg personalul spitalului şi-a adus contribuţia, prin activitatea desfăşurată, la acordarea unei asistenţe medicale de specialitate, la un nivel de competenţă maximă.

Serviciile medicale acordate de Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” sunt următoarele:

 • Servicii medicale spitaliceşti (acuţi şi cronici);
 • Servicii medicale acordate în AMBULATORIUL INTEGRAT pentru specialităţile clinice, paraclinice (radiologie şi imagistică medicală), medicină dentară şi medicină primară, examenele medicale obligatorii pentru supravegherea sănătăţii personalului;
 • Furnizare de medicamente prin farmacia ambulatoriului integrat;
 • Servicii medicale asigurate prin programele naţionale de sănătate;
 • Asistenţă medicală de urgenţă;
 • Asigurarea asistenţei medicale stabilite prin hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;
 • Servicii de recuperare, asistenţa medicală şi psihologică posttraumatică pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii;
 • Expertiza medico-militară, medicală şi, după caz, de evaluare a capacităţii de muncă;
 • Asistenţa medicală a personalului străin, pe timpul activităţilor în cadrul programelor de parteneriat, a misiunilor umanitare şi a acordurilor cu parteneri externi.

În anul 2015, numărul pacienţilor externaţi este de 54.928 din care: 38.204 spitalizare continuă şi 16.724 spitalizare de zi.

Valoarea lunară, contractată pentru anul 2015, cu CASA OPSNAJ a crescut cu 27,30% de la 6.900.032,95 lei la 8.784.034,65 lei, începând cu luna mai.
Valoarea Indicelui Case Mix (ICM), înregistrat anul trecut, a avut un trend ascendent, atât pe nivelul secţiilor  cât şi la nivelul spitalului.Valoarea Indicelui Case Mix (ICM) realizată de fiecare specialitate este în cele mai multe cazuri superioară valorii naţionale. Valoarea Indicelui Case Mix (ICM) realizată de spital în anul 2015, a fost 1,8192, net superioară valorii de 1,6536, realizată în anul precedent.

grafic 1

grafic2Pentru utilizarea resurselor materiale şi băneşti pentru cheltuieli oportune şi strict necesare la nivelul fiecărei secţii se calculează indicatorul “Eficienţă economică”, acesta exprimând raportul dintre rezultatele financiare obţinute din activitatea medicală şi cheltuielile efectuate. În anul 2015, managementul spitalului a fost axat pe optimizarea cheltuielilor prin:

 • utilizarea resurselor materiale şi băneşti pentru cheltuieli oportune şi strict necesare;
 • reducerea cheltuielilor materiale, de funcţionare şi administrare prin stabilirea de norme proprii de consum.

Astfel valoarea acestui indicator este pozitivă (1,35). Eficienţa economică a perioadei analizate (1,35) comparativ cu cea a anului 2014 (1,11) este în creştere.

 

În anul 2015, Laboratorul de analize medicale a fost evaluat, în vederea acreditării RENAR. Activitatea personalului medical din secţiile cu paturi, a fost susţinută cu profesionalism de personalul  medical încadrat în laboratoarele de investigaţii paraclinice, după cum urmează:

 • Laboratorul radiologie – 32.581 de investigaţii efectuate;
 • Laboratorul rezonanţă magnetică – 5.008 de investigaţii efectuate;
 • Laboratorul tomografie computerizată – 10.837 de investigaţii efectuate;
 • Laboratorul ecografie şi medicină nucleară – 10.522 de ecografii şi 1.093 de scintigrafii
 • Laboratorul central de investigaţii paraclinice şi analize medicale – 1.158.716 de analize efectuate;
 • Serviciul de anatomie patologică – 40.964 de analize efectuate;


Asistenţa medicală în Ambulatoriu
Servicii medicale acordate în Ambulatoriul integrat
Conducerea spitalului a acordat în actualul context legislativ, o importanţă deosebită acestui tip de asistenţă medicală, adoptând următoarele măsuri:

 • pentru a fluidiza accesul pacienţilor în Ambulatoriul Integrat, au fost reorganizate şi dotate spaţiile cabinetelor de specialitate;
 • au fost făcute demersurile necesare pentru majorarea valorii contractate pentru investigaţii paraclinice.

Servicii de asistenţă medicală primară:    

 • coordonează şi reprezintă legal, în contractele încheiate cu CASAOPSNAJ, cei 45 de medici de familie din 34 de unităţi militare arondate teritorial, aflate în garnizoanele: Bucureşti, Clinceni, Otopeni, Ghimpaţi şi Titu.
 • În cadrul Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central ,,Dr. Carol Davila” sunt încadraţi 3 medici de familie.

Serviciile medicale asigurate prin programele naţionale de sănătate

Conducerea spitalului a manifestat şi în anul 2015, o preocupare continuă pentru obţinerea de fonduri pentru tratamentul bolnavilor prin programele naţionale.

Programele naţionale derulate în SUUMC, sunt următoarele:

 • AP TRAUMA (nou 2015)
 • AP ENDO (nou 2015)
 • Reconstrucţie mamară (nou 2015)
 • AP ATI
 • Oncologie
 • Ortopedie
 • Boli neurologice
 • Boli rare acuţi
 • Boli rare cronici
 • Diabet zaharat
 • Transplant de organe, ţesuturi şi celule umane
 • Prevenire, supraveghere şi control al tuberculozei

Asistenţa medicală de urgenţă
Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr.Carol Davila” este singurul spital din Bucureşti unde elicopterele SMURD tip EC 135 pot ateriza în curtea spitalului şi pacienţii pot fi preluaţi şi transportaţi direct pe targă de la locul de aterizare în UPU. Lângă spital se află şi un heliport pe care pot ateriza inclusiv elicoptere de tip IAR 330 MEDEVAC, care a fost utilizat şi de elicopterele SMURD pentru transferul pacienţilor critici.

 • prezentări UPU – 29.469 pacienţi , în creştere cu 16% faţă de anul 2014
  • 415 au fost internaţi, reprezentând 22% din pacienţii prezentaţi.
 • 973 cereri de transport intraspitalicesc, transport la domiciliu, transfer interspitalicesc cu ambulanţă
  • 472 transporturi asistate
  • 501 rezolvati la locul solicitarii

Asistenţa medicală specifică Ministerului Apărării Naţionale
În anul 2015 personalul SUUMC “Dr. Carol Davila” a îndeplinit activităţile medicale specifice MApN, respectiv:

 • Asigurarea recuperării, asistenţei medicale şi psihologice posttraumatice pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii;
 • Servicii medicale profilactice, precum şi examene medicale obligatorii pentru supravegherea sănătăţii personalului, la plecare şi sosirea din misiuni externe;
 • Asigurarea asistenţei medicale pentru ducerea la îndeplinire a obligaţiilor, care revin unităţilor şi structurilor sanitare, stabilite prin hotărâri ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;
 • Asistenţa medicală a personalului străin pe timpul activităţilor în cadrul programelor de parteneriat, misiunilor umanitare şi acordurilor cu parteneri externi;
 • Expertiza medico-militară, medicală şi, după caz, de evaluare a capacităţii de muncă.

Asigurarea recuperării şi a asistenţei medicale şi psihologice posttraumatice pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii.
SUUMC “Dr. Carol Davila” asigură, prin intermediul Comisiei medicale multidisciplinare, constituite atât din medici specialişti, cât şi din reprezentanţi ai mediului academic medical, asistenţa medicală şi psihologică posttraumatică pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii

 • S-au achiziţionat 5 proteze –  militari răniţi în teatrele de operaţii,
  • Au fost internaţi şi trataţi 6 militari repatriaţi din misiuni internaţionale,
  • S-a acordat asistenţă medicală de specialitate pentru 10 militari ucrainieni.

Expertiza medico-militară, medicală
Domeniul de responsabilitate: expertiza medico-militară a persoanelor stabilite prin legile/regulamentele/dispoziţiile în vigoare şi procedurile specifice. Această activitate este finanţată integral din bugetul M.Ap.N. Comisia de expertiză medico-militară a Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” a desfăşurat în anul 2015 expertiza a 943 persoane.

Asistenţa farmaceutică
În anul 2015 s-a acordat o atenţie deosebită creşterii calităţii actului medical prin achiziţia de materiale sanitare de ultimă generaţie, sens în care Secţia Farmaceutică  a recepţionat urmatoarele medicamente şi materiale sanitare:

 • medicamente – în valoare totală de 8.594.482 lei

–    medicamente programe naţionale – în valoare totală de 14.498.418 lei

–    dezinfectanţi – în valoare totală de 1.558.574 lei

–    materiale sanitare – în valoare totala de 9.635.356 lei

–    materiale sanitare programe naţionale – în valoare totala de 1.780.354 lei

Logistică medicală
1950 active fixe au fost înscrise în Registrul general al dispozitivelor medicale, iar toate dispozitivele au fost incluse în Planul anul de mentenanţă al aparaturii medicale.

 • În anul 2015 au fost achiziţionate 180 de dispozitive medicale de ultimă generaţie
 • Au fost încheiate contracte de întreţinere şi reparaţii pentru marea majoritate a echipamentelor medicale, care intră sub incidenţa C.N.C.A.N., I.S.C.I.R, B.R.M.L,
 • Pentru aparate de anestezie şi ventilaţie, aparate de radiologie, tomograf multislice şi rezonanţă magnetică sunt în derulare 16 contracte de service (1.095.790 lei),
 • Au fost întocmite şi aprobate de factorii în drept 44 de procese verbale pentru scoatere din funcţiune/declasare,
 • Cu sprijinul Comandamentului Logistic Întrunit au fost predate 66 tone de aparatură medicală scoasă din uz.

Dotarea cu aparatură medicală
În 2015 au fost achiziţionate următoarele echipamente medicale, pentru:

 • Dotarea secţiilor chirurgicale:
  • 16 Aspiratoare chirurgicale
  • 11 Mase de operaţie electrohidraulică
  • 13 Lampi scialitice LED
  • 1 Sistem gamma- probe pentru detecţia intraoperatorie a nodulilor santinelă
  • 1 Sistem pentru ablaţie tumorală şi rezecţie parenchimatoase cu radiofrecvenţă
  • 4 Mese ginecologie
  • 1 Sterilizator pupinel
  • 1 Colposcop
  • 1 Aparat câmp vizual
  • 17 Nebulizatoare
  • 9 Ansambluri pat medical cu noptieră

Din fonduri europene:

 • 1 Ecovideobronhoscop
 • 2 Videogastroscope
 • 2 Videocolonoscope
 • 1 Sistem de manometrie eofagiană şi anorectală
 • 1 Sistem de endoscopie cu capsulă
 • 1 Ecograf 4 D
 • 1 Sistem artroscopie
 • 1 Sistem navigaţie pentru prelevare mostre ţesut osteoarticular
 • 1 Sterilizator cu plasmă

Dotarea secţiei ATI:

 • 10/20 Aparate de anestezie de înaltă/medie performanţă (ATI)
 • 1 Dispozitiv pentru dezgheţarea şi încălzirea plasmei
 • 2 Echipamente pentru stocarea produselor sanguine
 • 1 Linie de echipamente specifice pentru determinări imunologice

Dotarea laboratorelor:

 • 8 Centrifuge
 • 1 Microscop biocular de cercetare
 • 1 Pompă de îmbălsămare

Dotarea secţiilor medicale:

 • 6 Tărgi pentru pacienţi critici
 • 1 Sondă cardiacă pentru ecograf
 • 1 Sondă sectorială (abdominală) pentru ecograf
 • 4 Combine fizioterapie
 • 1 Aparat fibroscan
 • 5 Unităţi holter

ACTIVITATEA FINANCIAR – CONTABILĂ
Indicatori economico-financiari
În anul 2015, execuţia bugetară faţă de bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat a fost în proporţie de 78,20%.

 • Procentul veniturilor proprii din totalul veniturilor spitalului a fost de 38,35 %.
 • Procentul cheltuielilor de personal din totalul cheltuielilor spitalului a fost de 42,76%.
 • Procentul cheltuielilor cu medicamente din totalul cheltuielilor spitalului a fost de 13,83%.

Structura veniturilor realizate
Veniturile estimate şi aprobate prin Bugetul de venituri şi cheltuieli nr. A7470/2015 au fost în sumă de 220.901.000 lei, iar veniturile totale realizate în anul 2015 de Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” au fost în valoare de 213.774.553 lei, rezultând o execuţie de 96,78%.

Structura veniturilor realizate
Venituri CASA OPSNAJ 2015 în valoare de 136.693.561 în creştere faţă de 2014 când suma totală a fost de 106.827.259.
Subvenţii de la bugetul de stat pentru spitale în valoare de 45.894.000 în 2015, în creştere faţă de 2014 când valoarea acestora a fost în valoare de 40.220.000.
Subvenţii de la bugetul de stat pentru dotare în valoare de 21.749.990 în 2015, de asemenea în creştere faţă de valoarea din 2014, care a fost de 18.187.481.
Sume primite de la U.E. 6.363.639.
Alte venituri: 1.486.395.
Venituri DSPMB: 1.372.999.
Venituri din cercetare: 165.515.

Structura cheltuielilor efectuate ca pondere din total:

 1. 56,65% – cheltuieli de personal
 2. 33,29% – cheltuieli cu bunuri şi servicii
 3. 7,84% – cheltuieli de capital
 4. 1,88% – cheltuieli fonduri europene
 5. 0,34% – cheltuieli burse rezidenţi

Structura cheltuielilor efectuate
În anul 2015, cheltuielile au fost distribuite după cum urmează:

 1. Cheltuieli de personal în sumă de 89.867.933.
 2. Cheltuieli cu bunuri şi servicii în sumă de 52.811.642.
 3. Cheltuieli de capital în sumă de 12.439.089.
 4. Cheltuieli fonduri europene în sumă de 2.977.339.
 5. Cheltuieli burse rezidenţi în sumă de 543.425.

Rezultatul patrimonial al exerciţiului
Rezultatul patrimonial este un rezultat economic care exprimă performanţa financiară a spitalului. Rezultatul anului 2015 este cu 37% mai mare decât cel realizat în 2014.

Achiziţii şi contractări:

 • 66 proceduri de atribuire concurenţiale astfel preţurile de achiziţie au fost în medie cu 33% mai mici decât valorile estimate;
 • o procedură de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare;
 • 147 achiziţii directe.

Volumul de muncă existent:

 • 11 proceduri concurentiale/ persoană/an cu o medie de 320 loturi/ persoană/ an;
 • 200 contracte subsecvente/ persoană/an;
 • 16 contracte ferme/ persoană/an.

Infrastructura spitalului
S-au executat următoarele activităţi principale:

 • aprobarea în Consiliul tehnico-economic al M.Ap.N a studiului de fezabilitate pentru reabilitarea reţelei de alimentare cu energie electrică;
 • finalizarea şi depunerea documentaţiei pentru Clasarea şi inventarierea clădirilor monumente istorice spital, în vederea accesării de fonduri europene pentru lucrările de restaurare şi reabilitare;
 • au fost achiziţionate servicii de expertizare tehnică de calitate a construcţiilor existente;
 • a fost extinsă şi modernizată Unitatea de Primiri Urgenţe;
 • la nivelul fiecărei secţii medicale au fost igienizate cel puţin 4 rezerve sau cabinete;
 • modernizarea saloanelor din secţia Chirurgie plastică
 • achiziţionarea echipamentelor necesare pentru modernizarea blocului alimentar şi pentru transportul hranei/medicamentelor în condiţii optime

Statistică şi informatică medicală
În anul 2015, au fost achiziţionate un număr mare de echipamente IT: 264 computere; 15 laptop-uri; 17 copiatoare multifuncţionale; elemente active şi pasive de reţea necesare implementării unei reţele structurate în pavilioanele spitalului.

MANAGEMENTUL RESURSEI UMANE
În anul 2015, personalul  a fost încadrat în raport de necesităţile secţiilor şi compartimentelor. S-au realizat: 53 concursuri/examene – 107 persoane încadrate (23 examene de promovare şi redistribuirea în funcţie de necesităţile secţiilor).

Starea de sănătate a personalului

 • supravegherea stării de sănătate a personalului prin cabinetul de medicina muncii
 • nu au fost semnalate cazuri noi de boli profesionale.
  • urmare a controlului medical periodic au fost încheiate 1242 de fişe de aptitudine

ACTIVITĂŢI  DESFĂŞURATE PE LINIE DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 • extinderea parteneriatelor academice cu instituţii de prestigiu, respectiv Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” şi Universitatea “Titu Maiorescu”, astfel încât anul 2015 au fost înfiinţate 4 noi clinici universitare.
 • parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie “Dr. Carol Davila ” în vederea implementării proiectului “Parteneriat pentru o carieră medicală de succes în specialităţile implicate în patologia chirurgicală a membrelor” derulat 2014-2015
 • 138 medici rezidenţi militari conform repartiţiilor de la Ministerul Sănătăţii;
 • 658 medici rezidenţi civili repartizaţi de Ministerul Sănătăţii în cadrul secţiilor şi clinicilor.

Precuparea continuă a personalului pentru perfecţionare: în prezent, deţin titlul de doctor: 57 de ofiţeri şi 12 salariaţi civili. În prezent, activitatea didactică este susţinută de: 2 profesori universitari; 5 conferenţiari universitari; 9 şefi de lucrări şi 15 asistenţi universitari.

Activitatea de cercetare – dezvoltare

 • accesarea de fonduri europene în acest domeniu – 20.000.000 lei prin proiectul:
 • “Centru Multidisciplinar de Cercetare pentru abordarea multifuncţională a patologiei tumorale abdominale şi mioosteoarticulare a bazinului şi membrelor pelvine”

În anul 2015 s-au derulat trei contracte de cercetare naţională.

S-a obţinut avizul Ministerului Sănătaţii pentru  înfiinţarea a:
– 3 Colective de cercetare în: gastroenterologie, hepatologie şi  endoscopie digestivă;  multitraumă şi exoprotezare bionică; urologie;
– 10 Nuclee de cercetare în: chirurgie avansată şi robotică, ATI, ginecologie, neurologie şi patologie neurovasculară, psihiatrie şi psihofarmacologie clinică, patologie oftalmologică, patologie ORL, dermatologie, endocrinologie şi boli metabolice şi de nutriţie, oncologie, hematologie;
Centrul pentru diagnostic şi tratament al Glaucomului;
Centrul pentru melanomul malign şi cancere cutanate.

Revista de medicina militara2Revista de Medicină Militară (RMM) fondată şi publicată, în anul 1897, sub patronajul SUUMC a fost reconceptualizată iar, la acest moment, este introdusă în Nomenclatorul Publicaţiilor Medicale al Colegiului Medicilor din România, fiind indexată în următoarele baze de date internaţionale:

 • “Ulrich’s Periodicals Directory database”;
 • “Scientific World Index”;
 • “Science Library Index and Open”;
 • “Academic Journals Index”.Revista de medicina militara1www.revistademedicinamilitara.ro

Picture4

 

 

 

 

 

xxxxxxxxxx
xxxxxxxx
xxxxxx
30 octombrie 2015, se intră în dispozitiv de alarmă pentru asigurarea asistenţei medicale de urgenţă şi de specialitate pentru victimele  incendiului de la Club Colectiv.

01.11.2015, Unitatea de Primire Urgenţă – 17 pacienţi din care:

 • 5 cu tratament în ambulatoriu;
 • 12 internaţi: 4 în Secţia Chirurgie plastică şi microchirurgie reconstructivă şi 8 în secţia ATI (5 în stare gravă şi unul intubat şi ventilat mecanic).

Conduită terapeutică:

– tratament chirurgical, de susținere a funcțiilor vitale, antibioterapie cu spectru larg, reechilibrare volemică și hidroelectrolitică, analgezie multimodală, profilaxie anticoagulantă și a ulcerului de stress, nutriție parenterală şi, nutriţie normală;

– consiliere psihologică;

 • personal medical de îngrijire, alocat fiecărui pacient;
 • program zilnic, personalizat, de recuperare motorie.

5 cazuri transferate: doi – Marea Britanie; doi – Olanda; 1– Austria.

Activitatea de comunicare şi relaţii publice

OBIECTIVE

 1. Sistem integrat de medicină nucleară (PET-CT, SPECT şi ecografe de înaltă performanţă);
 2. Dotarea Centrului de imagistică medicală cu:
 • Computer tomograf   128 slice;
 • Aparat de rezonanţă magnetică 1,5 Tesla;
 • Angiograf;
 1. Dotarea secţiei neurochirurgie cu:
  • Sistem de navigaţie cerebrală;
  • Sistem de neuroendoscopie;
  • Set de bază chirurgie endoscopică a glandei pituitare;
  • Microscop operator neurochirurgie;
  • Sistem de monitorizare a presiunii/temperaturii intracraniene;
  • Sistem de ablaţie tumorală cu ultrasunete;
  • Electromiograf;
 1. Amenajarea spaţiului staţiei de sterilizare şi dotarea acestuia
 2. Dotarea Laboratorului de anatomie patologică
 • Microscop binocular de cercetare;
 • Aparat pentru montat lamele;
 • Criomicrotom;
 • Histoprocesor;
 • Sistem automat pentru colorarea secţiunii.
 1. Dotarea secţiei ORL cu:
 • sisteme integrate de diagnostic şi tratament;
 • combine de diagnostic şi tratament.
 1. Dotarea secţiei Oftalmologie cu Sistem integrat pentru tratarea glaucomului
 2. Achiziţionare de echipamente pentru dotarea celorlalte secţii:
 • Monitoare;
 • Injectomate;
 • Ecografe;
 • Aparate EKG;
 • Ambulanţe.

9 . Extinderea reţelei de alimentare cu oxigen pentru secţiile: pneumologie, neurologie, urologie, ginecologie şi secţiile de chirurgie.

 1. Renovarea Blocurilor chirurgicale;
 2. Dotarea secţiei Radioterapie cu un accelerator liniar nou;
 1. Amenajarea spaţiului destinat funcţionării Centrului de asistenţă multidisciplinară pentru militarii răniţi în teatrele de operaţii;
 2. Iniţierea studiului de fezabilitate pentru extinderea blocului chirurgical şi UPU.