Evaluarea activităţii

 

EVALUAREA ACTIVITĂŢII UNITĂŢII DE CERCETARE – DEZVOLTARE ,
ÎN PERIOADA 01.01.2008 – 31.12.2011

    1. DATE DE AUTENTIFICARE

 1.1.   Statutul juridic: Instituţie publică;

1.2.    Actul de înfiinţare: Prin Decretul Regal din 11.07.1915 s-a înfiinţat Spitalul Militar Central. Prin Ordinul comun al Ministerului Sănătăţii nr. 786/26.09.2000 şi al Ministerului Apărării Naţionale nr. M 114/20.09.2000, Spital Clinic Militar Central se transformă în Spital Clinic de Urgenţă Militar Central. Din luna septembrie 2009, prin ordin al ministrului apărării naţionale, denumirea spitalului se modifică în Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila”, ca rezultat al recunoaşterii dezvoltării activităţii didactice şi de cercetare clinică, reflectată şi în creşterea numărului de clinici universitare.

1.3.  Numărul de înregistrare în Registrul potenţialilor contractori: 1675;

1.4.  Adresa: Str. Mircea Vulcănescu, nr. 88, sector 1, 010825, Bucureşti;

1.5.  Telefon/ Fax: 021-319 30 30;

1.6.  E-mail: secretariat@scumc.ro;

1.7.  Web: www.scumc.ro, cercetare@scumc.ro.

 2. DOMENIUL DE SPECIALITATE

 2.1.   Conform clasificării UNESCO: 3109.04

2.2.  Conform clasificării CAEN: 8511 şi 7219.

 3. STAREA UNITĂŢII DE CERCETARE-DEZVOLTARE

 3.1. Misiunea unităţii. Direcţii de cercetare, dezvoltare şi inovare:

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” este o unitate spitalicească multidisciplinară cu vechi tradiţii în medicina românească, care deţine infrastructura (umană şi materială) capabilă să asigure asistenţă medicală calificată, atât pentru situaţiile de urgenţă, cât şi pentru cele care ţin de serviciile medicale primare, specializate sau în ambulatoriu, oferind toată paleta posibilităţilor de diagnostic şi de tratament medical de calitate.

Unitatea susţine o varietate largă de activităţi, de la cele care vizează diagnosticarea şi tratamentul pentru cele mai variate afecţiuni în domeniu, la cele de cercetare ştiinţifică, aceasta oferind un climat propice pentru dezvoltarea capacităţilor intelectuale şi sedimentarea cunoştiinţelor în cadrul curiculei universitare şi academice, având ca adresabilitate studenţii şi medici rezidenţi, atât militari, cât şi civili.

Dinamica mediului de securitate internaţional, reconfigurarea, din punct de vedere economic, a înţelegerilor diplomatice determinate de factorul geo-politic, apariţia unor noi tipuri de ameninţări asimetrice, accentuarea sentimentului de insecuritate generat de evoluţia conflictelor îngheţate etc. impun continua adaptare a infrastructurii medico-militare, astfel încât aceasta să fie permanent în stare de funcţionalitate, ca parte integrantă a sistemului naţional de securitate.

Complexitatea crescută a sistemelor, interdependenţele care există între diferite categorii de infrastructuri critice obligă pe specialişti să parcurgă forme de pregătire interdisciplinare, care să asigure transferul de expertiză la nivel internaţional, în module de aplicaţii practice, elaborate pe baza “lecţiilor învăţate” din incidente precedente.

Astfel, se impune elaborarea şi implementarea unor documente programatice pe termen mediu şi lung care să vizeze atât transformarea capacităţilor medicale, cât şi specializarea, pe tipuri de risc, a personalului medico-militar.

Racordat la sistemele de protecţie civilă euro-atlantice, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” a trebuit să se adapteze, să dezvolte noi concepţii de reacţie, bazate pe mobilitate, diversitate, coerenţă şi complementaritate, devenind o unitate pilon pentru situaţii de criză şi război, având un rol esenţial în acordarea asistenţei medicale specializate pentru cadrele militare întoarse din teatrele de operaţii, rănite sau politraumatizate.

În decursul anilor, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” s-a afirmat ca o unitate cu experienţă, participând individual şi în diferite formule parteneriale la realizarea de proiecte de cercetare-dezvoltare, variate ca domenii tematice bazându-se atât pe nucleul de specialişti proprii, cât şi pe colaboratori externi, din mediul academic, cu expertiză recunoscută pe plan naţional şi internaţional.

 3.2.     Modul de valorificare a produselor rezutate în urma derulării proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare. Gradul de recunoaştere a acestora

Managerul pentru activitatea de cercetare-dezvoltare elaborează periodic buletine de informare către beneficiarii legali, respectiv pentru Ministerul Apărării Naţionale, instituţii din sistemul de securitate naţională şi companii naţionale şi internaţionale din domeniul medico-farmaceutic. Totodată, în coordonarea acestuia s-au desfăşurat activităţi de informare publică care au avut ca principal obiectiv consolidarea culturii de sănătate în rândul populaţiei.

În plus merită menţionate câteva proiecte de mare complexitate, cu impact la nivel naţional, realizate în ultimii ani în beneficiul Ministerului Apărării dar şi al altor instituţii din domeniul securităţii naţionale, care au avut drept scop ridicarea graduală a capacităţii de reacţie în situaţii de criză şi dezastre, respectiv „Selfcompactor distractor în chirurgia de război a fracturilor deschise”, “Soldatul viitorului – sistem integrat de acţiune în contextul interoperabilităţii NATO – WOTAN”, “Procedee de monitorizare – prevenire şi tratament al stresului imun la politraumatizatul cu componentă lezională principală, leziunea membrelor în timp de catastrofă şi război”, “Sisteme de aparatură mixtă externă şi internă pentru tratamentul în urgenţă şi ulterior, al fracturilor deschise cu defect osos în condiţii de catastrofă şi război”, “Cercetări de diagnoză preventivă şi reducerea efectelor radiaţiilor ionizante asupa ţesuturilor sănătoase” şi “Sisteme computerizate pentru evidenţa sensibilităţii rezistenţei bacteriilor potenţial utilizabile în bioterorism faţă de medicamentele antimicrobiene”.

 3.3 Activitatea ştiinţifică

Calitatea profesională deosebită a membrilor echipei medicale şi prestigiul de care aceasta se bucură, au permis derularea în cadrul unor secţii a mai multor studii clinice de fază II, III şi IV, naţionale şi internaţionale.

În principal, activitatea ştiinţifică în spital a constat în:

 • Efectuarea de programe de obţinere a diverselor atestate şi supraspecializări specifice pentru medici şi asistente medicale;
 • Efectuarea de stagii în clinici de renume din străinătate;
 • Activităţi periodice: cursuri, prezentări de cazuri, referate ştiinţifice, etc., pentru pregătirea studenţilor, masteranzilor, doctoranzilor şi a rezidenţilor de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti, Universitate clasificată de Categoria I de către Ministerul Educaţiei Cercetării, Tineretului şi Sportului, Universitate cu care sunt încheiate contracte de colaborare;
 • Organizarea “Zilelor S.U.U.M.C. Dr. Carol Davila” în septembrie 2011;
 • Participare cu lucrări la:
  • Şedinţele de Referate Ştiinţifice ale Asociaţiei Medicilor şi Farmaciştilor din Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central;
  • Simpozioane şi congrese în ţară şi în străinătate;
  • Congresul Comitetului de Medicină Militară Balcanică.
  • Publicarea de articole în reviste de specialitate în ţară şi în străinătate, recunoscute ISI şi C.N.C.S.I.S.;
  • Participarea asistentelor la programele de educaţie medicală continuă organizate de SUUMC şi Societatea Naţională de Nursing (Ordinul asistenţilor medicali generalişti, a moaşelor şi a asistenţilor medicali din România).

 4. RESURSA UMANĂ

 4.1.Total personal  medical care desfăşoară activitatea de cercetare-dezvoltare şi inovare/ din care doctori în ştiinţă: 160/46

4.1.1.Profesori/ din care doctori în ştiinţă: 3/3;

4.1.2.Conferenţiari/ din care doctori în ştiinţă: 3/3;

4.1.3.Lectori/ din care doctori în ştiinţă: 6/6;

4.1.4 Asistenţi universitari/ din care doctori în ştiinţă: 20/15;

4.1.5.Total personal auxiliar de cercetare: 1

 4.2. Personal care a coordonat/ derulat activităţi de profil, în anul 2011:

 • Cercetători ştiinţifici gr. 1 (profesori): 2;
 • Cercetători ştiinţifici gr. 2 (conferenţiari): 1;
 • Cercetători ştiinţifici gr. 3 (lectori): 3;
 • Cercetători ştiinţifici: 3;
 • Asistenţi de cercetare: 0.

În Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” funcţionează opt Clinici Universitare ale Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila”, Bucureşti, respectiv: ORL, Oftalmologie, Medicină Internă şi Gastroenterologie, Radiologie, Imagistică Medicală şi Medicină Nucleară, Ortopedie, Urologie, Implantologie şi Ginecologie.

 5.     PROIECTE DE CERCETARE-DEZVOLTARE :

 1.     Proteze locomotorii inteligente – intelprot;

2.     Optimizarea diagnosticului precoce din adenocarcinomul prostatic la pacienţi cu sindrom metabolic prin corelarea factorilor genetici, anatomopatologici şi biochimici;

3.     Realizarea de implanturi cu biocompatibilitate avansată prin utilizarea straturilor ceramice, crescute electrochimic pe titan;

4.     Adipocitokinele, punte de legătură între hepatita cu virus C şi diabetul zaharat;

5.     Metodă inovativă de investigaţie noninvazivă a alertărilor morfofuncţionale în patologia articulară pe baza spectrelor vibroacustice şi termice;

6.     Cercetări interdisciplinare pentru realizarea de radiofarmaceutice de marcă românească, în vederea alinierii diagnosticului şi tratamentului medical la cerinţele comunităţii europene-tomografia cu emisie pozitronică;

7.     Elaborare documentaţie pentru endoproteze de cap radial, humeroulnară în distrucţie, articulară de cot şi realizare de modele funcţionale pentru endoproteză de cap radial;

8.     Elaborare sistem software pentru digitalizarea şi stocarea imaginilor dento-maxilare;

9.   Studiu privind comportarea la solicitări combinate a elementelor din componenţa unui self compactor distractor, realizate din materiale biocompatibile;

10. Selfcompactor distractor în chirurgia de război a fracturilor deschise;

11.   Studiul asupra acţiunii insulinomimetice a vanadiului în diabetul zaharat şi a modificărilor genetice induse de acesta;

12.  Studiul şi dezvoltarea unui sistem laser cu emisie în undă continuă în albastru pentru terapie fotodinamică;

13.   Unitate mobilă de diagnostic computerizat pentru evaluarea traumelor osoase şi musculare;

14.   Sisteme computerizate pentru evidenţa sensibilităţii/ rezistenţei bacteriilor potenţial utilizabile în bioterorism, faţă de medicamentele antimicrobiene;

15.  Metoda imunoenzimatică de diagnostic serologic multiplu al infecţiilor cu mycobacterii netuberculoase la bolnavii imunocompetenţi şi imunosupresaţi prin tehnica ELISA;

16.   Cercetări de diagnoză preventivă şi reducerea efectelor radiaţiilor ionizate asupra ţesuturilor sănătoase;

17.   Studii terapeutice şi intervenţii inovative urmărind dezvoltarea ulterioară a proceselor esenţiale pentru succesul terapiilor inovative cu aplicare potenţială în tratarea unor boli cu tulburări medicale (abordări terapeutice inovative pentru intervenţii cu laser din domeniul IR în hematologie oftalmologie şi dermatologie-TERLAS);

18.  Activitatea efectului citotoxic al unor citostatice prin iradiere;

19.  Metodă inovativă de investigaţie noninvazivă a alertărilor morfofuncţionale în patologia articulară pe baza spectrelor vibroacustice şi termice;

20.  Terapia ţintită cu doze mari în cancerele pulmonare, ovariene, pancreatice şi colorectale cu anticorpi monoclonali radioactivi marcaţi cu Lu şi suport de celule stem;

21.   Reţea de reabilitare respiratorie a pacienţilor cu bronhopneumopatie obstructivă cronică.

 6.     Parteneri

 1.     Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare în Domeniul Patologiei şi Stiinţelor Biomedicale “Victor Babeş”;

2.     Institutul National de Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”;

3.     Institutul Oncologic “Prof dr. Alexandru Trestioreanu”, Bucureşti;

4.     Universitatea de Medicină şi Farmacie “Carol Davila”;

5.     Agenţia Spaţială Română;

6.     Academia Tehnică Militară;

7.     Institutul de Diabet Nutriţie şi Boli Metabolice  “Prof. Dr. N. Paulescu”, Bucureşti;

8.     Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiilor, Bucureşti-Măgurele;

9.     Universitatea Politehnică Bucureşti;

10.       Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta”;

11.       SC METAV Cercetare Dezvoltare S.A.;

12.       Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie şi Imunologie “Cantacuzino”;

13.       Centrul Naţional de Management pe Programe.

        În Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, în perioada analizată s-au derulat 54 de studii clinice.

 7. BREVETE

 “Sisteme de aparatură mixtă externă şi internă pentru tratamentul în urgenţă al fracturilor deschise cu defect osos în condiţii de catastrofă şi război” (nr. de înreg. 1/11.05.2009 – MAPN ACTTM);

“Sisteme de aparatură medicală mixtă” (nr.înreg. 2/11.05.2009 – MAPN ACTTM);

“Sistem multisenzor de monitorizare a parametrilor biologici ai luptătorului în câmpul tactic” (nr. de înreg. 3/11.05.2009 – MAPN ACTTM);

“Echipament mobil containerizat pentru tratamentul politraumatismelor maxilofaciale” (nr. de înreg. 4/11.05.2009 – MAPN ACTTM);

“Truse containerizate de chirurgie minim invazivă pentru politraumatismele cu componenţă principală osteoarticulară” (nr. de înreg. 5/11.05.2009 – MAPN ACTTM);

“Demonstrator tehnologic pentru realizarea 3D, în timp real, de elemente protetice nestandardizate după cazuistica clinică, specifică luptătorilor” (nr. de înreg. 6/11.05.2009- MAPN ACTTM);

“Echipament mecano-hidraulic de sprijin al misiunii, pentru amplificarea capabilităţilor motrice ale soldatului viitorului” (nr. de înreg. 7/11.05.2009 – MAPN ACTTM);

“Elemente protetice nestandardizate, 3D, după cazuistica clinică, specifică luptătorului” (nr. de înreg. 8/11.05.2009 – MAPN ACTTM);

 În perioada analizată,  colectivul SUUMC, a elaborat şi publicat peste 200 de lucrări ştiinţifice. Dintre acestea aproximativ 10% au fost cărţi publicate (ex. în Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, Printech, Editura Antaeus, Editura Viaţa Medicală Românească, Editura ETNA 2005 etc.) iar 90%, au fost lucrări ştiinţifice publicate integral sau susţinute ca postere cu ocazia participării la congrese şi simpozioane de specialitate, naţionale şi internaţionale, ulterior, publicate în reviste de prestigiu din ţară şi din stăinătate (ex. European Journal of Internal Medicine, European Neuropsychopharmacology, European Psychiatry, The World Journal of Biological Psychiatry, European Urology Today, Endoscopy, Journal of Gastrointestinal and Liver Diseases, Balkan Military Medical Review, Therapeutics, Pharmacology and Clinical Toxicology, Romanian Journal of Diabetes, Nutrition and Metabolic Diseases, Revista Română de Urologie, Revista Naţională de Stomatologie, Chirurgie Maxilo-Facială şi Chirurgie Orală, Revista Imagistica Medicală, Revista de Medicină Militară, Revista de Ortopedie – Traumatologie, Jurnalul de Chirurgie Toracică, Revista de medicină şi psihologie aeronautică, Acta Diabetologica Română, Diabetologia, Medicina Internă etc.).