A  N  U  N  T
Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr.Carol Davila” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de statistician medical debutant (studii medii) din cadrul Serviciului de evaluare şi statistică medicală.

Condiţiile necesare ocupării postului vacant scos la concurs, conform art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G.nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:

– cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– capacitate deplină de exerciţiu;

– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– (candidatul/candidata) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului vacant scos la concurs:

– nivel de studii – medii de specialitate sau studii medii;

– diplomă de bacalaureat;

– act doveditor al studiilor absolvite;

– nivel de acces la informaţii clasificate sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate.

– vechime: –

– Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta :

 1. CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS adresată conducătorului instituţiei (Cerere înscriere concurs).
 2. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
 3. COPIA ACTULUI DE STARE CIVILĂ, dacă este cazul.
 4. COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE NIVELUL STUDIILOR şi ale altor acte care atestă efectuarea calificării solicitate şi COPIILE DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR GENERALE ŞI SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR, SOLICITATE DE INSTITUŢIE.
 5. CARNETUL DE MUNCĂ, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitate (până la data de 31.12.2010) în copie.
 6. extras din aplicaţia REVISAL – „RAPORT PER SALARIAT” (de la data de 01.08.2011 până în prezent), semnat şi ştampilat de angajator, în copie sau ADEVERINŢELE care atestă vechimea în muncă/specialitate (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în copie;
 7. CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCĂ, ACTE ADIŢIONALE şi DECIZII DE ÎNCETARE a c.i.m., în copie, (de la data de 01.01.2011 până în prezent);
 8. CAZIERUL JUDICIAR – în original, sau o declaraţie pe propria răspundere (Declaraţie cazier) că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 9. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – în original (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

        Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 1. CURRICULUM VITAE.
 2. DECLARAŢIE referitoare la acordul candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate (Declaraţie_aviz_securitate).
 3. Dosar cu şină.

Actele prevăzute la punctele 2 – 7 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la structura de personal din S.U.U.M.C. “Dr.Carol Davila” (Ambulatoriu integrat – Birou Relaţii cu publicul , parter –  camera 49, telefon 021.319.30.51 – 60, interior 227 persoană de contact : p.c.c. Stan Nicoleta).
în perioada 04.12.2019 – 17.12.2019,
(în perioada 04.12.2019 -16.12.2019 între orele 10,00 – 14,00).

NU se mai primesc dosare pentru înscriere după data 17.12.2019, ora 13,00.

NU SE ADMITE COMPLETAREA DOSARULUI DE CONCURS DUPA DEPUNEREA ACESTUIA, CU EXCEPŢIA DEPUNERII ULTERIOARE A CAZIERULUI JUDICIAR, în original, CARE VA FI PREZENTAT LA PRIMA PROBA DE CONCURS

Concursul constă în următoarele etape:

– selecţia dosarelor de înscriere la concurs

– proba scrisă

– interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă. Ocuparea posturilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii declaraţi admişi la finalul concursului.

– proba scrisă în data de 07.01.2020 ora 09,00

– interviu în datele de 14.01.2020 ora 09,00. 

CALENDARUL de desfăşurare a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de statistician medical debutant:

– Perioada, data-limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 04.12.2019 – 16.12.2019 (10,00 – 14,00),

17.12.2019 (10,00 – 13,00)

– Data de selecţie a dosarelor de înscriere 17.12.2019
– Data afişării rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere 18.12.2019
– Data de depunere a contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere 19.12.2019
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere 20.12.2019
– Data probei scrisă 07.01.2020, ora 09,00
– Data afişării rezultatului probei scrise 09.01.2020
– Data de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă 10.01.2020
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă 13.01.2020
– Data interviu 14.01.2020 ora 09,00
– Data afişării rezultatului interviu 16.01.2020
– Data de depunere a contestaţiilor privind interviul 17.01.2020
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 20.01.2020
Data afişării rezultatului final 20.01.2020

BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de statistician medical debutant: 

Bibliografie

 • Legea 95/2006 – privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare – Titlul VII: Spitalele – Capitolul II;
 • Ordinul 1490/27.08.2008 privind aprobarea Metodologiei de calcul al indicatorilor de performanta al managementului spitalului;
 • Ordinul 1384/04.11.2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management şi a listei indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului cu modificările şi actualizările ulterioare –Anexa 2;
 • Ordinul nr. 1782 din 28 decembrie 2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi cu modificările şi completările ulterioare – Anexa 3;
 • Editoare de texte (Microsoft Word 2007);
 • Calcul tabelar (Microsoft Excel 2007);
 • Statistică – Noţiuni de bază (https://datestatistice.wordpress.com/2013/04/13/notiuni-de-baza-folosite-in-statistica/).

Tematica propusă

 • Organizarea şi funcţionarea spitalelor;
 • Metodologia de calcul a indicatorilor de performanta al managementului spitalului ;
 • Lista indicatorilor de performanţă a activităţii managerului spitalului public;
 • Instrucţiuni privind completarea formularului Foaie de Observaţie Clinică Generală;
 • Editoare de texte (Microsoft Word):

-Crearea si formatarea  documentelor;

-Introducere de antete şi subsoluri;

 • Calcul tabelar (Microsoft Excel):

-Operaţii cu foi de calcul;

-Formatare celule;

-Formule, folosirea functiilor în construirea formulelor (ex: SUM, COUNT, SUBTOTAL, alte formule statistice).

 • Statistică – noţiuni de bază.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support