A  N  U  N  T
Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr.Carol Davila” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de REFERENT DE SPECIALITATE DEBUTANT (studii superioare) din cadrul Serviciului de Evaluare şi Statistică Medicală.

Condiţiile necesare ocupării posturilor vacante scoase la concurs, conform art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G.nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:

– cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– capacitate deplină de exerciţiu;

– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– (candidatul/candidata) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs:

– nivel de studii – superioare economice/juridice/ştiinţe administrative;

– act doveditor de absolvire a studiilor superioare – diploma de licenţă însoţită de suplimentul descriptiv (foaia matricolă);

– diplomă de bacalaureat;

– nivel de acces la informaţii clasificate sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate;

– vechime : – .

– Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta :

 1. CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS adresată conducătorului instituţiei (Cerere înscriere concurs).
 2. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
 3. COPIA ACTULUI DE STARE CIVILĂ, dacă este cazul.
 4. COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE NIVELUL STUDIILOR şi ale altor acte care atestă efectuarea calificării solicitate şi COPIILE DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR GENERALE ŞI SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR, SOLICITATE DE INSTITUŢIE.
 5. CARNETUL DE MUNCĂ, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitate (până la data de 31.12.2010) în copie.
 6. extras din aplicaţia REVISAL – „RAPORT PER SALARIAT” (de la data de 01.08.2011 până în prezent), semnat şi ştampilat de angajator, în copie sau ADEVERINŢELE care atestă vechimea în muncă/specialitate (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în copie;
 7. CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCĂ, ACTE ADIŢIONALE şi DECIZII DE ÎNCETARE a c.i.m., în copie, (de la data de 01.01.2011 până în prezent);
 8. CAZIERUL JUDICIAR – în original, sau o declaraţie pe propria răspundere (Declaraţie cazier) că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 9. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – în original (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

        Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 1. CURRICULUM VITAE.
 2. DECLARAŢIE referitoare la acordul candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate (Declaraţie_aviz_securitate).
 3. Dosar cu şină.

Actele prevăzute la punctele 2 – 7 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la structura de personal din S.U.U.M.C. “Dr.Carol Davila” (Ambulatoriu integrat – Birou Relaţii cu publicul , parter –  camera 49, telefon 021.319.30.51 – 60, interior 227 persoană de contact : p.c.c. Stan Nicoleta).
în perioada 04.12.2019 – 17.12.2019,
(în perioada 04.12.2019 -16.12.2019 între orele 10,00 – 14,00).

NU se mai primesc dosare pentru înscriere după data 17.12.2019, ora 13,00.

NU SE ADMITE COMPLETAREA DOSARULUI DE CONCURS DUPA DEPUNEREA ACESTUIA, CU EXCEPŢIA DEPUNERII ULTERIOARE A CAZIERULUI JUDICIAR, în original, CARE VA FI PREZENTAT LA PRIMA PROBA DE CONCURS

Concursul constă în următoarele etape:

– selecţia dosarelor de înscriere la concurs

– proba scrisă

– interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă. Ocuparea posturilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii declaraţi admişi la finalul concursului.

– proba scrisă în data de 07.01.2020 ora 09,00

– interviu în datele de 14.01.2020 ora 09,00. 

CALENDARUL de desfăşurare a concursului organizat pentru ocuparea unui post vacant de referent de specialitate debutant (studii superioare):

– Perioada, data-limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 04.12.2019 – 16.12.2019 (10,00 – 14,00),

17.12.2019 (10,00 – 13,00)

– Data de selecţie a dosarelor de înscriere 17.12.2019
– Data afişării rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere 18.12.2019
– Data de depunere a contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere 19.12.2019
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere 20.12.2019
– Data probei scrisă 07.01.2020, ora 09,00
– Data afişării rezultatului probei scrise 09.01.2020
– Data de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă 10.01.2020
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă 13.01.2020
– Data interviu 14.01.2020 ora 09,00
– Data afişării rezultatului interviu 16.01.2020
– Data de depunere a contestaţiilor privind interviul 17.01.2020
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 20.01.2020
Data afişării rezultatului final 20.01.2020

Bibliografia

 1. Legea nr. 16/1996, republicată, privind Arhivele Naţionale;
 2. Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în forma electronică;
 5. Legea nr. 46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. INSTRUCŢIUNI privind activitatea de arhivă la creatorii şi deţinătorii de documente, aprobate de conducerea Arhivelor Naţionale prin Ordinul de zi nr. 217 din 23 mai 1996. 

Tematica

 1. Definiţia fondului arhivistic;
 2. Evidenţa documentelor;
 3. Întocmirea nomenclatorului dosarelor;
 4. Inventarierea dosarelor şi predarea lor la compartimentul de arhivă;
 5. Selecţionarea documentelor;
 6. Scoaterea din evidenţă a documentelor arhivistice;
 7. Organizarea și funcționarea spitalelor;
 8. Dreptul pacientului la informația medicală;
 9. Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support