A  N  U  N  T

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr.Carol Davila” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de MUNCITOR CALIFICAT III (lăcătuş) – treapta profesională muncitor calificat III – calificarea lăcătuş, din cadrul structurii Administrativ.

Condiţiile necesare ocupării posturilor vacante scoase la concurs, conform art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G.nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:

– cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– capacitate deplină de exerciţiu;

– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– (candidatul/candidata) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs:

– nivel de studii – minim generale;

 curs/certificat de calificare în meseria de lăcătuş;

– act doveditor de absolvire a studiilor şi a calificării;

– nivel de acces la informaţii clasificate sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate;

– vechime :minim 3 ani – maxim 6 ani la data angajarii, în meseria de lăcătuş. 

– Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta :

 1. CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS adresată conducătorului instituţiei (Cerere înscriere concurs).
 2. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
 3. COPIA ACTULUI DE STARE CIVILĂ, dacă este cazul.
 4. COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE NIVELUL STUDIILOR şi ale altor acte care atestă efectuarea calificării solicitate şi COPIILE DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR GENERALE ŞI SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR, SOLICITATE DE INSTITUŢIE.
 5. CARNETUL DE MUNCĂ, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitate (până la data de 31.12.2010) în copie.
 6. extras din aplicaţia REVISAL – „RAPORT PER SALARIAT” (de la data de 01.08.2011 până în prezent), semnat şi ştampilat de angajator, în copie sau ADEVERINŢELE care atestă vechimea în muncă/specialitate (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în copie;
 7. CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCĂ, ACTE ADIŢIONALE şi DECIZII DE ÎNCETARE a c.i.m., în copie, (de la data de 01.01.2011 până în prezent);
 8. CAZIERUL JUDICIAR – în original, sau o declaraţie pe propria răspundere (Declaraţie cazier) că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 9. CERTIFICAT DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ – în original.
 10. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – în original (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

        Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 1. CURRICULUM VITAE.
 2. DECLARAŢIE referitoare la acordul candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate (Declaraţie_aviz_securitate).
 3. Dosar cu şină.

Actele prevăzute la punctele 2 – 7 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la structura de personal din S.U.U.M.C. “Dr.Carol Davila” (Pavilion Administrativ, telefon 021.319.30.51 – 60, interior 594 persoană de contact : p.c.c. Dragnea Anişoara).

în perioada 17.02.2020 – 28.02.2020,

(în perioada 17.02.2020 – 27.02.2020 între orele 10,00 – 14,00;

în data de 28.02.2020 între orele 10,00 – 13,00).

NU se mai primesc dosare pentru înscriere după data 28.02.2020, ora 13,00.

NU SE ADMITE COMPLETAREA DOSARULUI DE CONCURS DUPA DEPUNEREA ACESTUIA, CU EXCEPŢIA DEPUNERII ULTERIOARE A CAZIERULUI JUDICIAR, în original, CARE VA FI PREZENTAT LA PRIMA PROBA DE CONCURS

Concursul constă în următoarele etape:

– selecţia dosarelor de înscriere la concurs

– proba practică

– interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă. Ocuparea posturilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii declaraţi admişi la finalul concursului.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, astfel:

– proba practică în data de 10.03.2020 ora 09,00

– interviu în data de 17.03.2020 ora 09,00. 

CALENDARUL de desfăşurare a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat III (lăcătuş):

– Perioada, data-limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 17.02.2020 – 27.02.2020 (între orele 10,00 – 14,00);

28.02.2020 ( între orele 10,00 – 13,00)

– Data de selecţie a dosarelor de înscriere 02.03.2020
– Data afişării rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere 03.03.2020
– Data de depunere a contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere 04.03.2020
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere 05.03.2020
– Data probei practice 10.03.2020, ora 09,00
– Data afişării rezultatului probei practice 12.03.2020
– Data de depunere a contestaţiilor privind proba practică 13.03.2020
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba practică 16.03.2020
– Data interviu 17.03.2020 ora 09,00
– Data afişării rezultatului interviu 19.03.2020
– Data de depunere a contestaţiilor privind interviul 20.03.2020
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 23.03.2020
Data afişării rezultatului final 23.03.2020

BIBLIOGRAFIA SI TEMATICA pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de muncitor calificat III (lăcătuş): 

Bibliografie:

 1. Lăcătuşerie generală, editura didactică si pedagogică 1977-Emil Arieşan,Gheorghe Peptea;
 2. Studiul materialelor editura didactică si pedagogică 1977-Nicolae Popescu
 3. Legea nr.53/2003 „Codul muncii“ republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Legea nr. 307/12.07.2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată. 

Tematică

 1. Tipuri de scule si dispozitive folosite in operatiile de lăcătuserie
 2. Lucrarile de intretinere si reparatii ce se executa la tâmplăria termopan din PVC / aluminiu.
 3. Principalele lucrari de lacatuserie ce se executa la montarea/ demontarea tâmplăriei termopan din PVC / aluminiu
 4. Modalităţi de ansamblare şi îmbinare a confecţiilor metalice.
 5. Operatiile ce se executa pentru protectia anticoroziva a confectiilor metalice.
 6. Norme generale de prevenirea si stingerea incendiilor.
 7. Echipamente de lucru si protectie folosite la executarea lucrarilor de lacatuserie.
 8. Obligatiile lucratorilor privind securitatea si sanatatea in munca.
 9. Cand este utilizat echipamentul individual de protectie si ce conditii trebuie sa indeplineasca.
 10. Modul de folosire al diverselor tipuri de stingatoare.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support