A  N  U  N  T

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr.Carol Davila” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical licentiat in nutritie si dietetica  debutant din cadrul Biroului asigurare materiale de resortul intendenţei/Secţia servicii intendenţă/Administrativ.

Condiţiile necesare ocupării posturilor vacante scoase la concurs, conform art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G.nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:

– cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– capacitate deplină de exerciţiu;

– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– (candidatul/candidata) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului vacant scos la concurs:

– nivel de studii – superioare;

– diplomă de licenţă în specialitatea nutriţie si dietetică, însoţită de suplimentul descriptiv;

– diplomă de bacalaureat;

– certificat de membru OAMGMAMR – asistent medical licenţiat în nutriţie si dietetică, avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical  licenţiat in nutritie si dietetică, avizat şi valabil la data concursului, sau de adeverinţa pentru participare la concurs – valabilă, eliberată de OAMGMAMR (asistent medical licenţiat in nutritie si dietetică) ;

– nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

– vechime: –

– Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta :

 1. CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS adresată conducătorului instituţiei (Cerere înscriere concurs).
 2. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
 3. COPIA ACTULUI DE STARE CIVILĂ, dacă este cazul.
 4. COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE NIVELUL STUDIILOR şi ale altor acte care atestă efectuarea calificării solicitate şi COPIILE DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR GENERALE ŞI SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR, SOLICITATE DE INSTITUŢIE.
 5. CARNETUL DE MUNCĂ, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitate (până la data de 31.12.2010) în copie.
 6. extras din aplicaţia REVISAL – „RAPORT PER SALARIAT” (de la data de 01.08.2011 până în prezent), semnat şi ştampilat de angajator, în copie sau ADEVERINŢELE care atestă vechimea în muncă/specialitate (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în copie;
 7. CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCĂ, ACTE ADIŢIONALE şi DECIZII DE ÎNCETARE a c.i.m., în copie, (de la data de 01.01.2011 până în prezent);
 8. CAZIERUL JUDICIAR – în original, sau o declaraţie pe propria răspundere (Declaraţie cazier) că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 9. CERTIFICAT DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ – în original.
 10. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – în original (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

        Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 1. CURRICULUM VITAE.
 2. DECLARAŢIE referitoare la acordul candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate (Declaraţie_aviz_securitate).
 3. Dosar cu şină.

Actele prevăzute la punctele 2 – 7 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul S.U.U.M.C. “Dr.Carol Davila” (Pavilion Comandament etaj.1 camera 23 telefon 021.319.30.51 – 60, interior 142 persoană de contact : p.c.c. Dracopol Silvia),

în perioada 17.02.2020 – 28.02.2020

(în perioada 17.02.2020 – 27.02.2020 între orele 10,00 – 14,00;

în data de 28.02.2020 între orele 10,00 – 13,00).

NU se mai primesc dosare pentru înscriere după data 28.02.2020, ora 13,00

NU SE ADMITE COMPLETAREA DOSARULUI DE CONCURS DUPA DEPUNEREA ACESTUIA, CU EXCEPŢIA DEPUNERII ULTERIOARE A CAZIERULUI JUDICIAR, în original, CARE VA FI PREZENTAT LA PRIMA PROBA DE CONCURS

Concursul constă în următoarele etape:

– selecţia dosarelor de înscriere la concurs

– proba scrisă

– interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă. Ocuparea posturilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii declaraţi admişi la finalul concursului.

– proba scrisă în data de 10.03.2020 ora 09,00

– interviu în datele de 17.03.2020, 18.03.2020 şi 19.03.2020 ora 09,00.

CALENDARUL de desfăşurare a concursului organizat pentru ocuparea postului vacante de asistent medical licentiat debutant in nutritie si dietetica:

– Perioada, data-limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 17.02.2020 – 27.02.2020 (între orele 10,00 – 14,00);

28.02.2020 ( între orele 10,00 – 13,00)

– Data de selecţie a dosarelor de înscriere 02.03.2020
– Data afişării rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere 03.03.2020
– Data de depunere a contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere 04.03.2020
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere 05.03.2020
– Data probei scrise 10.03.2020, ora 09,00
– Data afişării rezultatului probei scrise 12.03.2020
– Data de depunere a contestaţiilor privind proba scrise 13.03.2020
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrise 16.03.2020
– Data interviu 17.03.2020, ora 09,00
– Data afişării rezultatului interviu 19.03.2020
– Data de depunere a contestaţiilor privind interviul 20.03.2020
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 23.03.2020
Data afişării rezultatului final 23.03.2020

BIBLIOGRAFIA si TEMATICA pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical licenţiat in nutritie si dietetică debutant: 

BIBLIOGRAFIA :

 1. „Alimentatia dietetica a omului sanatos si bolnav „ Iulian Mincu, Editura Enciclopedica, Bucuresti, editia 2007;
 2. Manual de medicină internă pentru cadre medii – Constantin Borundel, Ed.All, 2002;
 3. Nutriţie şi dietetică, Ghid pentru asistenţii medicali – Dr.Crin Marcian, Dr.Vladimir Mihăilescu, OAMGMAMR, 2008;
 4. U.G. nr. 144 /2008 – privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările si completările ulterioare;
 5. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
 6. Ordinul ministrului sănătăţii nr.1226/03.12.2012 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.
 7. Ordinul ministrului sănătăţii nr.961/2016 – Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările şi completările ulterioare.

Tematica:

 1. Principii ale alimentatiei omului sanatos şi bolnav
 2. Etapele elaborarii regimului alimentar
 3. Igiena blocului alimentar
 4. Regimuri alimentare; întocmirea regimurilor alimentare
 5. Alimentaţia pe sonda nazogastrică şi gstrostomă
 6. Noţiuni de igienă alimentară
 7. Exercitarea profesiei de asistent medical
 8. Supravegherea, prevenirea şi limitarea infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
 9. Tehnici privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale
 10. Tehnici privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support