A  N  U  N  T

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr.Carol Davila” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de asistent medical debutant (studii postliceale) – grad profesional „asistent medical debutant”  –  specialitatea balneofiziokinetoterapie şi recuperare, din cadrul Secţiei Recuperare medicină fizică şi balneologie I (Recuperare medicală neurologie). 

Condiţiile necesare ocupării postului vacant scos la concurs, conform art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G.nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:

– cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– capacitate deplină de exerciţiu;

– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– (candidatul/candidata) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului vacant scos la concurs:

– nivel de studii – postliceale;

– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997  în specialitatea balneofizioterapie şi recuperare;

– diplomă de bacalaureat;

– certificat de membru OAMGMAMR – asistent medical balneofizioterapie şi recuperare, avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical balneofizioterapie şi recuperare, avizat şi valabil la data concursului, sau de adeverinţa – valabilă, pentru participare la concurs, eliberată de OAMGMAMR;

– nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

– vechime: –

– Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta :

 1. CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS adresată conducătorului instituţiei (Cerere înscriere concurs).
 2. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
 3. COPIA ACTULUI DE STARE CIVILĂ, dacă este cazul.
 4. COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE NIVELUL STUDIILOR şi ale altor acte care atestă efectuarea calificării solicitate şi COPIILE DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR GENERALE ŞI SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR, SOLICITATE DE INSTITUŢIE.
 5. CARNETUL DE MUNCĂ, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitate (până la data de 31.12.2010) în copie.
 6. extras din aplicaţia REVISAL – „RAPORT PER SALARIAT” (de la data de 01.08.2011 până în prezent), semnat şi ştampilat de angajator, în copie sau ADEVERINŢELE care atestă vechimea în muncă/specialitate (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în copie;
 7. CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCĂ, ACTE ADIŢIONALE şi DECIZII DE ÎNCETARE a c.i.m., în copie, (de la data de 01.01.2011 până în prezent);
 8. CAZIERUL JUDICIAR – în original, sau o declaraţie pe propria răspundere (Declaraţie cazier) că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 9. CERTIFICAT DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ – în original.
 10. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – în original (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

        Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 1. CURRICULUM VITAE.
 2. DECLARAŢIE referitoare la acordul candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate (Declaraţie_aviz_securitate).
 3. Dosar cu şină.

Actele prevăzute la punctele 2 – 7 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul S.U.U.M.C. “Dr.Carol Davila” (Pavilion Comandament etaj.1 camera 1 şi 2  telefon 021.319.30.51 – 60, interior 108 persoană de contact : p.c.c. Rotaru Alina).

în perioada 17.02.2020 – 28.02.2020,

(în perioada 17.02.2020 – 27.02.2020 între orele 10,00 – 14,00;

în data de 28.02.2020 între orele 10,00 – 13,00).

NU se mai primesc dosare pentru înscriere după data 28.02.2020, ora 13,00.

NU SE ADMITE COMPLETAREA DOSARULUI DE CONCURS DUPA DEPUNEREA ACESTUIA, CU EXCEPŢIA DEPUNERII ULTERIOARE A CAZIERULUI JUDICIAR, în original, CARE VA FI PREZENTAT LA PRIMA PROBA DE CONCURS

Concursul constă în următoarele etape:

– selecţia dosarelor de înscriere la concurs

– proba practică

– interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă. Ocuparea posturilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii declaraţi admişi la finalul concursului.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, astfel:

– proba practică în data de 10.03.2020 ora 12,30

– interviu în data de 17.03.2020 şi 18.03.2020 ora 09,00.

CALENDARUL de desfăşurare a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical debutant (studii postliceale) – balneofiziokinetoterapie şi recuperare

– Perioada, data-limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 17.02.2020 – 27.02.2020 (între orele 10,00 – 14,00);

28.02.2020 ( între orele 10,00 – 13,00)

– Data de selecţie a dosarelor de înscriere 02.03.2020
– Data afişării rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere 03.03.2020
– Data de depunere a contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere 04.03.2020
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere 05.03.2020
– Data probei practice 10.03.2020, ora 12,30
– Data afişării rezultatului probei practice 12.03.2020
– Data de depunere a contestaţiilor privind proba practică 13.03.2020
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba practică 16.03.2020
– Data interviu 17.03.2020 şi 18.03.2020 ora 09,00
– Data afişării rezultatului interviu 20.03.2020
– Data de depunere a contestaţiilor privind interviul 23.03.2020
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 24.03.2020
Data afişării rezultatului final 24.03.2020

BIBLIOGRAFIA si TEMATICA pentru concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical debutant (studii postliceale) – balneofiziokinetoterapie şi recuperare

BIBLIOGRAFIA

 1. Radulescu Andrei – Electroterapie – Editura Medicala Bucuresti 2005;
 2. Sbenghe Tudor- Kinetoterapie profilactica, terapeutica si de recuperare- Editura Medicala Bucuresti- 1987;
 3. Sbenghe Tudor- Recuperarea medicala la domiciliul bolnavului- Editura Medicala Bucuresti 1996;
 4. Ruxandra Ionescu – “Esentialul in Reumatologie” – Ed. Medicala AMALTEIA – 2006;
 5. Adriana Sarah Nica- Recuperare Medicala- Ed. Universitara “Carol Davila” – 2004;
 6. Delia Cinteza – Recuperare Medicala – Termoterapie – Ed. LIBRA VOX – 2003;
 7. Ordinul M.S. 916/2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare;
 8. Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al aistentului medical din Romania/2009;
 9. Ordonanţa de Urgenţă Nr. 144 din 28.10.2008, aprobata prin Legea 53/2014 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. Carol Mozes – Tehnica ingrijirii bolnavului – Ed. Medicala- 2006;

Tematica

ELECTROTERAPIE  

 1. Bazele fiziologice ale electroterapiei:
 • Potentialul de repaus si de actiune
 • Stimularea si excitabilitatea
 • Electrotonus
 • Legea excitabilitatii polare
 • Acomodarea
 • Frecventa stimulilor
 • Modificari de excitabilitate
 • Transmiterea si conducerea excitatiei
 • Transmiterea neuromusculara
 1. Galvanoterapia:
 • Proprietatile fizice si actiunile biologice ale curentului galvanic
 • Efectele fiziologice ale curentului galvanic
 • Metodologii de aplicare ale galvanoterapiei
 • Indicatiile si contraindicatiile galvanoterapiei
 1. Terapia prin curenti de joasa frecventa:
 • Clasificare a curentilor de joasa frecventa dupa parametrii fizici si efectele terapeutice
 • Aplicatiile cu scop analgetic ale curentilor de joasa frecventa:curenti diadinamici, TENS, Trabert s. a.; efecte si mod de actiune, modalitati de aplicare, indicatii si  contraindicatii
 • Stimularea contractiei musculaturii striate normal inervate: mod de actiune, forme de curenti utilizate, metodologie si tehnica de aplicare, indicatii, contraindicatii
 • Stimularea musculaturii striate denervate: forme de curenti utilizati, mod de actiune, electrodiagnostic, metodologia si tehnica de aplicare, indicatii, contraindicatii
 • Electrostimularea musculaturii spastice: principii de actiune, metodologia de aplicare, contraindicatii
 • Riscuri, contraindicatii si masuri generale de precautie la aplicarea curentilor de joasa frecventa
 1. Terapia prin curenti de medie frecventa

 –    Actiunile biologice ale  curentilor de medie frecventa

 • Variatiile modulatiilor de frecventa aplicabile in curentii interferentiali;
 • Principalele efecte fiziologice ale curentilor interferentiali
 • Metodologii de aplicare ale curentilor de medie frecventa
 • Indicatii si contraindicatii terapeutice
 1. Terapia cu inalta frecventa;
 • Clasificare
 • Proprietatile fizice ale curentilor de inalta frecventa
 • Modalitati de aplicare ale undelor scurte
 • Metoda in camp condensator
 • Metoda in camp inductor, tehnica si metodologia terapiei cu unde scurte, dozarea intensitatii campului de unde scurte
 • Recomandari si reguli de care sa se tina seama in aplicatiile de unde scurte
 • Indicatiile si contraindicatiile terapiei cu unde scurte
 • Terapia cu inlta frecventa pulsatila: actiunea si efectele terapeutice, indicatii, avantajele aplicarii
 • Unde decimetrice: actiunea si efectele biologice si fiziologice, tehnica de aplicare, indicatii si contraindicatii
 1. Terapia cu ultrasunete
 • Proprietatile fizice
 • Forme de ultrasunete utilizate in terapie
 • Actiunea biologica si efectele fiziologice ale ultrasunetelor
 • Metodologia aplicatiilor cu ultrasunete
 • Tehnica aplicatiilor cu ultrasunete; terapia combinata, US cu forme de electroterapie de joasa frecventa
 • Indicatiile si contraindicatiile tratamentului cu ultrasunete
 • Contraindicatii ultrasonoterapie
 1. Fototerapia; radiatiile infrarosii; radiatiile ultraviolete; radiatia laser de joasa putere
 • Proprietatile fizice in fototerapie
 • Efectele biologice si fiziologice ale lumnii
 • Efectele terapeutice ale fototerapiei, in functie de tipul de radiatie
 • Metodologii de aplicare, mod de actiune, indicatii, contraindicatii in fototerapie
 1. Terapia prin campuri magnetice de joasa frecventa

–    Actiunile campurilor magnetice; bazele fiziologice si efecte terapeutice

 • Modalitati de aplicare ale campurilor magnetice de joasa frecventa
 • Reguli care trebuie respectate in aplicarea tratamentelor cu magnetoflux
 • Indicatiile si contraindicatiile aplicatiilor cu cu magnetoflux.

MASAJUL TERAPEUTIC 

 • Definitie si clasificare
 • Tehnicile de baza in masajul clasic terapeutic: caracteristici, metodologie, indicatii, contraindicatii
 • Tehnici particulare de masaj terapeutic: masajul transversal profund, masajul reflex, mesajul de drenaj veno-limfatic, masajul periostal, s. a.
 • Indicatiile si modalitatile tehnice de masaj
 • Contraindicatiile absolute si relative ale masajului terapeutic.

TERMOTERAPIA 

 • Homeostazia de termoreglare: definitie, comportamentul termic la expunere de factori termici variati, mecanismele de termoreglare de tip central si periferic, patologia termoreglarii
 • Clasificarea procedurilor de termoterapie
 • Metodologii de aplicare in termoterapie: crioterapie, aplicatii de cataplasme (parafina, namol), termoterapia uscata, cura Kneipp
 • Hidrotermoterapia: proceduri locale, segmentare, generale; aplicatii calde, aplicatii termice alternante contrastante, balneatia externa cu ape minerale (sarate, sulfuroase, carbogazoase, termale, mixte).

KINETOTERAPIA 

 1. Obiective de baza in kinetologie:
 • Relaxarea
 • Corectarea posturilor si aliniamentul corpului (alinierea coloanei vertebrale, a centurii scapulare, extremitatilor inferioare)
 • Crestera mobilitatii articulare
 • Cresterea fortei musculare
 • Cresterea coordonarii, controlului si echilibrului
 • Corectarea deficitului respirator
 • Antrenamentul la efort
 • Reeducarea sensibilitatii
 1. Tehnici, exercitii si metode kinetologie:

Tehnici anakinetice: imobilizarea si posturile (pozitionarile)

 • Tehnici kinetice de tip static si dinamic
 • Exercitiul fizic (terapeutic ).

Metode

 • Metoda Kabat
 • Metoda Bobath
 • Metode speciale
 • Mecanoterapia
 • Scripetoterapia
 • Sistemul Guthrie Smith
 • Suspensoterapia
 • Terapia ocupationala
 • Manipularile
 • Tractiunile ( elongatiile vertebrale)
 • Hidrokinetoterapia
 • Gimnastica aerobica
 • Sportul terapeutic.

RECUPERAREA MEDICALA 

A. Recuperarea posttraumatica

 1. Sechele algofunctionale sau functionale dupa: entorse, luxatii, fracturi sau traumatisme complexe de membre superioare sau inferioare – metodologii particulare de recuperare, in functie de topografie si tipul de leziune
 2. Recuperarea mainii posttraumatice
 3. Recuperarea posttraumatica a leziunii de nervi periferici
 4. Recuperarea piciorului posttraumatic si a mersului
 5. Recuperarea in traumatisme vertebrale fara manifestari neurologice

B. Recuperarea neurologica

 1. Recuperarea pacientului dupa accidentul vascular cerebral (Stroke), in functie de etapa si forma de evolutie
 2. Recuperarea in scleroza in placi
 3. Recuperarea in boala Parkinson
 4. Recuperarea in poliradiculonevrite
 5. Recuperarea in hernia de disc, tratament conservator sau post – chirurgical
 6. Recuperarea in neuropatiile periferice
 7. Recuperarea in traumatisme vertebro – medulare si cerebrale ( parapareza, tetrapareza)

C. Recuperarea in patologia reumatismala

 1. Poliartrita reumatoida: definitie, etiologie, simtomatologie, tratament recuperator complex, in functie de etapa si forma de evolutie

2.Spondilartropatiile seronegative:

 • Spondilita anchilopoetica: definitie, etiologie, simtomatologie, tratament recuperator complex.
 • Artropatia psoriazica: definitie, etiologie, simtomatologie, tratament recuperator complex.
 1. Reumatisme degenerative: artroze – generalitati, aspecte particulare de afectare periferica, centuri sau coloana vertebrala
 2. Coxartroza: definitie, etiologie, simtomatologie, tratament recuperator complex.
 3. Gonartroza: definitie, etiologie, simtomatologie, tratament recuperator complex.
 4. Artroze intervertebrale: definitie, etiologie, simtomatologie, tratament recuperator complex.
 5. Lombalgia acuta si subacuta: tablou clinic, tratament recuperator complex
 6. Lombalgia cronica: tablou clinic, tratament recuperator complex
 7. Periartrita scapulo-humerala: definitie, etiologie, simptomatologie, tratament recuperator complex.in functie de forma clinica si evolutiva.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support