A  N  U  N  T

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr.Carol Davila” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 8 posturi vacante de asistent medical (studii postliceale) – grad profesional “asistent medical” – specialitatea medicină generală, din cadrul următoarelor microstructuri:

 • Secţia Unitate Clinică Primiri Urgenţe (3 posturi)
 • Secţia Clinică Ortopedie-traumatologie (2 posturi)
 • Secţia Anestezie-terapie intensivă I (1 post)
 • Secţia Clinică Neurologie (1 post)
 • Secţia Clinică Chirurgie toracică (1 post).

Condiţiile necesare ocupării posturilor vacante scoase la concurs, conform art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G.nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:

– cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– capacitate deplină de exerciţiu;

– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– (candidatul/candidata) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs:

– nivel de studii – postliceale;

– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997, în specialitatea medicină generală;

– diplomă de bacalaureat;

– certificat de membru OAMGMAMR – asistent medical generalist, avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical generalist (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical generalist), avizat şi valabil la data concursului, sau de adeverinţa pentru participare la concurs – valabilă, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical generalist) ;

– nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

– vechime: minim 6 luni ca asistent medical generalist (să nu deţină gradul principal ca asistent medical generalist).

– Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta :

 1. CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS adresată conducătorului instituţiei (Cerere înscriere concurs).
 2. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
 3. COPIA ACTULUI DE STARE CIVILĂ, dacă este cazul.
 4. COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE NIVELUL STUDIILOR şi ale altor acte care atestă efectuarea calificării solicitate şi COPIILE DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR GENERALE ŞI SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR, SOLICITATE DE INSTITUŢIE.
 5. CARNETUL DE MUNCĂ, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitate (până la data de 31.12.2010) în copie.
 6. extras din aplicaţia REVISAL – „RAPORT PER SALARIAT” (de la data de 01.08.2011 până în prezent), semnat şi ştampilat de angajator, în copie sau ADEVERINŢELE care atestă vechimea în muncă/specialitate (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în copie;
 7. CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCĂ, ACTE ADIŢIONALE şi DECIZII DE ÎNCETARE a c.i.m., în copie, (de la data de 01.01.2011 până în prezent);
 8. CAZIERUL JUDICIAR – în original, sau o declaraţie pe propria răspundere (Declaraţie cazier) că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 9. CERTIFICAT DE INTEGRITATE COMPORTAMENTALĂ – în original,

10 ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – în original (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

        Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 1. CURRICULUM VITAE.
 2. DECLARAŢIE referitoare la acordul candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate (Declaraţie_aviz_securitate).
 3. Dosar cu şină.

Actele prevăzute la punctele 2 – 7 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la sediul S.U.U.M.C. “Dr.Carol Davila” (Pavilion Comandament etaj.1 camera 23, telefon 021.319.30.51 – 60, interior 142 persoană de contact : p.c.c. Dracopol Silvia).

în perioada 17.02.2020 – 28.02.2020,

(în perioada 17.02.2020 – 27.02.2020 între orele 10,00 – 14,00;

în data de 28.02.2020 între orele 10,00 – 13,00).

NU se mai primesc dosare pentru înscriere după data 28.02.2020, ora 13,00.

NU SE ADMITE COMPLETAREA DOSARULUI DE CONCURS DUPA DEPUNEREA ACESTUIA, CU EXCEPŢIA DEPUNERII ULTERIOARE A CAZIERULUI JUDICIAR, în original, CARE VA FI PREZENTAT LA PRIMA PROBA DE CONCURS

Concursul constă în următoarele etape:

– selecţia dosarelor de înscriere la concurs

– proba scrisă

– interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă. Ocuparea posturilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii declaraţi admişi la finalul concursului.

– proba scrisă în data de 10.03.2020 ora 09,00

– interviu în datele de 17.03.2020,18.03.2020 şi 19.03.2020 ora 09,00.

CALENDARUL de desfăşurare a concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical (studii postliceale):

– Perioada, data-limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 17.02.2020 – 27.02.2020 (între orele 10,00 – 14,00);

28.02.2020 ( între orele 10,00 – 13,00)

– Data de selecţie a dosarelor de înscriere 02.03.2020
– Data afişării rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere 03.03.2020
– Data de depunere a contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere 04.03.2020
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere 05.03.2020
– Data probei scrise 10.03.2020, ora 09,00
– Data afişării rezultatului probei scrise 12.03.2020
– Data de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă 13.03.2020
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă 16.03.2020
– Data interviu 17.03.2020, 18.03.2020 şi 19.03.2020 ora 09,00
– Data afişării rezultatului interviu 23.03.2020
– Data de depunere a contestaţiilor privind interviul 24.03.2020
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 25.03.2020
Data afişării rezultatului final 25.03.2020

BIBLIOGRAFIA si TEMATICA pentru concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de asistent medical  (studii postliceale) – medicină generală: 

BIBLIOGRAFIA:

 1. Georgeta Baltă – Îngrijirea bolnavului – tehnici generale – Editura Didactică şi Pedagogică;
 2. Lucreţia Titircă – Urgenţe medico- chirurgicale – Editura Medicală;
 3. Lucreţia Titircă – Breviar de explorări funcţionale şi îngrijiri speciale – Editura Viaţa Medicală Românească;
 4. Lucreţia Titircă – Ghid de nursing – Editura Viaţa Medicală Românească;

5.Lucreţia Titircă – Tehnici de evaluare şi îngrijire acordate de asistenţii medicali – Editura Viaţa Medicală Românească;

 1. Lucreţia Titircă – Îngrijiri speciale acordate de asistenţii medicali – Editura Viaţa Medicală Românească;
 2. Florin Chiru – Ghid practic de neurologie – Editura Cison, Bucureşti;
 3. L. Chiutu,. E. Ioniţă, R. Nemeş – Nursingul pacientului critic;
 4. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România
 5. C.BORUNDEL – Manual de medicină internă, Ed.All, Bucureşti
 6. FL. CHIRU şi colaboratorii – Îngrijirea omului bolnav şi a omului sănătos, Ed.Cison, Bucureşti
 7. M.MINCU şi colaboratorii – Medicină internă, specialităţi înrudite şi îngrijiri paliative, Ed.Ştiinţă şi Tehnică, Bucureşti,
 8. Gh.Nicolae Gh., M.Timofte, V.Gherghina V, L.Iordache – Ghid de nursing, O.A.M.M.R.

14.Ordinul ministrului sănătăţii nr.1226/03.12.2012 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale.

 1. Ordinul ministrului sănătăţii nr.961/2016 – Norme tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare
 3. Legea nr.46 din 21 ianuarie 2003 – Legea drepturilor pacientului, cu modificările şi completările ulterioare
 4. Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţii medicali generalişti
 5. Ordonanţa de urgenţă nr. 144/2008 privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările şi completările ulterioare. 

Tematica:

 1. TEHNICI DE NURSING SI INVESTIGATII
 2. ADMINISTRAREA MEDICAMENTELOR
 3. PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC
 4. CARDIOLOGIE SI NURSING
 5. GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE
 6. NEFROLOGIE, UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNI RENALE
 7. CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA
 8. HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE
 9. ORTOPEDIE, TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC
 10. CONDUITA IN URGENTE MEDICO-CHIRURGICALE
 11. OFTALMOLOGIE SI NURSING IN OFTALMOLOGIE
 12. INGRIJIREA ÎN A.T.I
 13. ONCOLOGIE SI NURSING IN ONCOLOGIE
 14. MEDICINA INTERNA SI NURSING SPECIFIC
 15. NEUROLOGIE SI NURSING DE SPECIALITATE
 16. DOSARUL DE INGIRJIRE AL PACIENTULUI
 17. GESTIONAREA DEŞEURILOR REZULTATE DIN ACTIVITĂŢILE MEDICALE
 18. METODOLOGIA DE CULEGERE A DATELOR PRIVIND DEŞEURILE REZULTATE DIN ACTIVITĂŢI MEDICALE
 19. TEHNICI PRIVIND CURĂŢAREA, DEZINFECŢIA ŞI STERILIZAREA ÎN UNITĂŢILE SANITARE
 20. TEHNICI DE LUCRU ŞI INTERPRETARE PENTRU TESTELE DE EVALUARE A EFICIENŢEI PROCEDURII DE CURĂŢENIE ŞI DEZINFECŢIE, PROCEDURILOR RECOMANDATE PENTRU DEZINFECŢIA MAINILOR
 21. SUPRAVEGHEREA, PREVENIREA ŞI LIMITAREA INFECŢIILOR ASOCIATE ASISTENŢEI MEDICALE ÎN UNITĂŢILE SANITARE
 22. EXERCITAREA PROFESIEI DE ASISTENT MEDICAL GENERALIST
 23. PROCEDURI DE PRACTICĂ PENTRU ASISTENŢI MEDICALI GENERALIŞTI.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support