A  N  U  N  T
Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr.Carol Davila” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 3 posturi vacante de inginer debutant (studii superioare) – specialitatea inginerie medicală din cadrul următoarelor microstructuri:

 • Biroul asigurare aparatură medicală/ Secția asigurare și mentenanță aparatură medicală/ Administrativ (1 post);
 • Birou management logistic și specificații tehnice (1 post);
 • Birou mentenanță aparatură medicală/ Secția asigurare și mentenanță aparatură medicală/ Administrativ (1 post).

Condiţiile necesare ocupării postului vacant scos la concurs, conform art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G.nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:

– cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– capacitate deplină de exerciţiu;

– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– (candidatul/candidata) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului vacant scos la concurs:

– nivel de studii – superioare in domeniul inginerie medicală;

– act doveditor de absolvire a studiilor – diploma de licenţă însoţită de suplimentul descriptiv (foaia matricolă);

– diplomă de bacalaureat;

– nivel de acces la informaţii clasificate sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate;

– vechime : -. 

– Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta :

 1. CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS adresată conducătorului instituţiei (Cerere înscriere concurs).
 2. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
 3. COPIA ACTULUI DE STARE CIVILĂ, dacă este cazul.
 4. COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE NIVELUL STUDIILOR şi ale altor acte care atestă efectuarea calificării solicitate şi COPIILE DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR GENERALE ŞI SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR, SOLICITATE DE INSTITUŢIE.
 5. CARNETUL DE MUNCĂ, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitate (până la data de 31.12.2010) în copie.
 6. extras din aplicaţia REVISAL – „RAPORT PER SALARIAT” (de la data de 01.08.2011 până în prezent), semnat şi ştampilat de angajator, în copie sau ADEVERINŢELE care atestă vechimea în muncă/specialitate (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în copie;
 7. CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCĂ, ACTE ADIŢIONALE şi DECIZII DE ÎNCETARE a c.i.m., în copie, (de la data de 01.01.2011 până în prezent);
 8. CAZIERUL JUDICIAR – în original, sau o declaraţie pe propria răspundere (Declaraţie cazier) că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 9. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – în original (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

        Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 1. CURRICULUM VITAE.
 2. DECLARAŢIE referitoare la acordul candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate (Declaraţie_aviz_securitate).
 3. Dosar cu şină.

Actele prevăzute la punctele 2 – 7 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la structura de personal din S.U.U.M.C. “Dr.Carol Davila” (Pavilion Comandament etaj.1 camera 21, telefon 021.319.30.51 – 60, interior 162 persoană de contact: Plt.maj. Brumă Florin).
în perioada 15.07.2019 – 26.07.2019,
(în perioada 15.07.2019 – 25.07.2019 între orele 10,00 – 14,00;
in data de 26.07.2019 între orele 10,00 – 13,00).

NU se mai primesc dosare pentru înscriere după data 26.07.2019, ora 13,00.

NU SE ADMITE COMPLETAREA DOSARULUI DE CONCURS DUPA DEPUNEREA ACESTUIA, CU EXCEPŢIA DEPUNERII ULTERIOARE A CAZIERULUI JUDICIAR, în original, CARE VA FI PREZENTAT LA PRIMA PROBA DE CONCURS

Concursul constă în următoarele etape:

– selecţia dosarelor de înscriere la concurs

– proba scrisă

– interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă. Ocuparea posturilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii declaraţi admişi la finalul concursului.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, astfel:

– proba scrisă în data de 05.08.2019 ora 09,00

– interviu în data de 12.08.2019 ora 09,00.

CALENDARUL de desfăşurare a concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante de inginer debutant (studii superioare): 

– Perioada, data-limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 15.07.2019 – 25.07.2019 (10,00 – 14,00),
26.07.2019 (10,00 – 13,00)
– Data de selecţie a dosarelor de înscriere 29.07.2019
– Data afişării rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere 30.07.2019
– Data de depunere a contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere 31.07.2019
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere 01.08.2019
– Data probei scrise 05.08.2019, ora 09,00
– Data afişării rezultatului probei scrise 07.08.2019
– Data de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă 08.08.2019
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă 09.08.2019
– Data interviu 12.08.2019 ora 09,00
– Data afişării rezultatului interviu 19.08.2019
– Data de depunere a contestaţiilor privind interviul 20.08.2019
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 21.08.2019
Data afişării rezultatului final 21.08.2019

BIBLIOGRAFIA SI  TEMATICA pentru concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de inginer debutant (studii superioare): 

BIBLIOGRAFIA

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea nr. 111/1996 privind desfăşurarea în siguranţă a activităţilor nucleare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. O.U.G. nr. 5/2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice.
 4. H.G. nr. 734/2010 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 308/2015 privind controlul prin verificare periodică a dispozitivelor medicale puse în funcţiune şi aflate în utilizare.
 6. Ordinul preşedintelui CNCAN nr. 366/2001 privind aprobarea Normelor de securitate radiologică – Proceduri de autorizare).
 7. Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-92 din 16.09.2013 pentru aprobarea “ Instrucţiunilor privind scoaterea din funcţiune, casarea şi casarea obiectelor de inventar şi materiale şi a bunurilor materiale, altele decât active fixe, în Ministerul Apărării”, cu modificările şi completările ulterioare.
 8. Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M-99 / 22.09.2009 – pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a Regulamentului privind organizarea procedurilor pentru valorificarea bunurilor materiale aflate în administrarea M.Ap.N., cu modificările şi completările ulterioare.
 9. Legea 98 / 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările și completările ulterioare.
 10. H.G. 395 / 2016 – Norme metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea 98 / 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 11. Tehnologie şi aparatură medicală, autor coordinator Victor Florin Purcărea, Editura universitară ,,Carol Davila”, Bucureşti, 2008.
 12. Instrumentar şi dispozitive chirurgicale, autori Antoniac Iulian, Blăjan Ana Iulia, Lăptoiu Dan, Cotruţ Cosmin, Editura Printech, Bucureşti, 2011.
 13. S. Ciucă, I. Gherghescu, Tratat de Știința și Ingineria Materialelor Metalice, Vol. 6, Editura AGIR, București 2014.
 14. Miculescu F. Note de curs ,,Tehnici de analiză și control a biomaterialelor”, 2010, Universitatea Politehnica București – Facultatea de Științe și Ingineria Materialelor.

TEMATICA:

 1. Reglementarea activităţii privind autorizarea, funcţionarea, mentenanţa scoaterea din funcţiune, casarea, valorificarea aparaturii / dispozitivelor medicale.
 2. Desfăşurarea activităţilor supuse dispoziţiilor C.N.C.A.N. pe linia securităţii
 3. Obligaţii şi răspunderi ale personalului cu atribuţii pe linia asigurării cu aparatură / dispozitive medicale.
 4. Obligaţii şi răspunderi ale utilizatorilor şi responsabililor privind funcţionarea în siguranţă a dispozitivelor medicale.
 5. Noţiuni specifice privind echipamentele medicale şi sistemele automate de analiză, dispozitive de monitorizare pacient, sisteme computerizate de investigare, sisteme de scanare, analiză asistată de calculator şi interpretare a imaginilor.
 6. Noţiuni generale privind instrumentarul medical / chirurgical, aspecte generale privind sterilizarea instrumentarului, catalogul instrumentarului medical / chirurgical uzual.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support