A  N  U  N  T
Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr.Carol Davila” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 2 posturi vacante de economist gr.II (studii superioare) din cadrul Biroului Contabilitate/ Director Financiar – Contabil

Condiţiile necesare ocupării postului vacant scos la concurs, conform art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G.nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:

– cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– capacitate deplină de exerciţiu;

– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– (candidatul/candidata) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea. 

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului vacant scos la concurs:

– nivel de studii – superioare in ştiinţe economice;

– act doveditor de absolvire a studiilor – diploma de licenţă însoţită de suplimentul descriptiv (foaia matricolă);

– diplomă de bacalaureat;

– nivel de acces la informaţii clasificate sau acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate;

– vechime : minim 6 luni vechime în specialitate. 

– Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta :

 1. CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS adresată conducătorului instituţiei (Cerere înscriere concurs).
 2. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
 3. COPIA ACTULUI DE STARE CIVILĂ, dacă este cazul.
 4. COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE NIVELUL STUDIILOR şi ale altor acte care atestă efectuarea calificării solicitate şi COPIILE DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR GENERALE ŞI SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR, SOLICITATE DE INSTITUŢIE.
 5. CARNETUL DE MUNCĂ, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitate (până la data de 31.12.2010) în copie.
 6. extras din aplicaţia REVISAL – „RAPORT PER SALARIAT” (de la data de 01.08.2011 până în prezent), semnat şi ştampilat de angajator, în copie sau ADEVERINŢELE care atestă vechimea în muncă/specialitate (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în copie;
 7. CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCĂ, ACTE ADIŢIONALE şi DECIZII DE ÎNCETARE a c.i.m., în copie, (de la data de 01.01.2011 până în prezent);
 8. CAZIERUL JUDICIAR – în original, sau o declaraţie pe propria răspundere (Declaraţie cazier) că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 9. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – în original (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

        Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 1. CURRICULUM VITAE.
 2. DECLARAŢIE referitoare la acordul candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate (Declaraţie_aviz_securitate).
 3. Dosar cu şină.

Actele prevăzute la punctele 2 – 7 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la structura de personal din S.U.U.M.C. “Dr.Carol Davila” (Pavilion Comandament etaj.1 camera 21, telefon 021.319.30.51 – 60, interior 740 persoană de contact: p.c.c. Vișan Mădălina).
în perioada 15.07.2019 – 26.07.2019,
(în perioada 15.07.2019 – 25.07.2019 între orele 10,00 – 14,00;
in data de 26.07.2019 între orele 10,00 – 13,00).

NU se mai primesc dosare pentru înscriere după data 26.07.2019, ora 13,00.

NU SE ADMITE COMPLETAREA DOSARULUI DE CONCURS DUPA DEPUNEREA ACESTUIA, CU EXCEPŢIA DEPUNERII ULTERIOARE A CAZIERULUI JUDICIAR, în original, CARE VA FI PREZENTAT LA PRIMA PROBA DE CONCURS

Concursul constă în următoarele etape:

– selecţia dosarelor de înscriere la concurs

– proba scrisă

– interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă. Ocuparea posturilor se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii declaraţi admişi la finalul concursului.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, astfel:

– proba scrisă în data de 05.08.2019 ora 09,00

– interviu în data de 12.08.2019 ora 09,00.

CALENDARUL de desfăşurare a concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante de economist gr.II (studii superioare): 

– Perioada, data-limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 15.07.2019 – 25.07.2019 (10,00 – 14,00),
26.07.2019 (10,00 – 13,00)
– Data de selecţie a dosarelor de înscriere 29.07.2019
– Data afişării rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere 30.07.2019
– Data de depunere a contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere 31.07.2019
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere 01.08.2019
– Data probei scrise 05.08.2019, ora 09,00
– Data afişării rezultatului probei scrise 07.08.2019
– Data de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă 08.08.2019
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă 09.08.2019
– Data interviu 12.08.2019 ora 09,00
– Data afişării rezultatului interviu 19.08.2019
– Data de depunere a contestaţiilor privind interviul 20.08.2019
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 21.08.2019
Data afişării rezultatului final 21.08.2019

BIBLIOGRAFIA SI  TEMATICA pentru concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de economist gr.II (studii superioare): 

BIBLIOGRAFIA:

 1. Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 3. Ordinul nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.
 4. Ordin nr. 2021/17.12.2013 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005, cu modificările şi completările ulterioare.
 5. Ordonanţa Guvernului României nr. 121 din 28.08.1998 privind răspunderea materială a militarilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.
 7. Ordin M 110/2009 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind asistenţa medicală şi farmaceutică în Ministerul Apărării Naţionale  pe timp de pace.
 8. Hotărârea Guvernului României nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului.
 9. Decret nr. 209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operaţiilor de casă ale unităţilor socialiste.
 10. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile, cu modificările şi completările ulterioare.

TEMATICA:

 1. Principii şi reguli privind finanţele publice.
 2. Principii şi reguli privind contabilitatea instituţiilor publice, inclusiv planul de conturi şi instrucţiunile de aplicare
 3. Reguli privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului.
 4. Angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
 5. Regulamentul operaţiilor de casă ale unităţilor.
 6. Principii şi reguli privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.
 7. Norme privind drepturile de transport ale personalului Ministerului Apărării Naţionale.
 8. Reguli privind finanţarea unităţilor sanitare din Ministerul Apărării Naţionale.
 9. Prevederi privind răspunderea materială a militarilor.
 10. Reguli privind acordarea indemnizaţiei de delegare, a indemnizaţiei de detaşare şi decontarea cheltuielilor de transport şi cazare a personalului autorităţilor şi instituţiilor publice, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în interesul serviciului.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support