A  N  U  N  T
Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr.Carol Davila” Bucureşti organizează concurs pentru ocuparea unui număr de 2 posturi vacante de asistent coordonator (studii postliceale) – asistent medical principal – specialitatea laborator din cadrul următoarelor microstructuri:

 • Laboratorul analize medicale – 1 post,
 • Serviciu anatomie patologică – 1 post.

Condiţiile necesare ocupării posturilor vacante scoase la concurs, conform art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin H.G.nr.286/2011 cu modificările şi completările ulterioare:

– cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

– cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

– vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

– capacitate deplină de exerciţiu;

– stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;

– îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;

– (candidatul/candidata) nu a fost condamnat/ă definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.  

Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea posturilor vacante scoase la concurs:

– nivel de studii – postliceale;

– diplomă de şcoală sanitară postliceală sau diplomă de studii postliceale prin echivalare conf. H.G. nr.797/1997, în specialitatea laborator;

– diplomă de bacalaureat;

– adeverinţă examen de grad principal – laborator;

– certificat de membru OAMGMAMR – asistent medical laborator  – grad principal în laborator, avizat şi valabil la data concursului. Certificatul va fi însoţit de avizul anual pentru autorizarea exercitării profesiei de asistent medical laborator – grad principal (pentru persoanele care exercită profesia de asistent medical laborator – grad principal), avizat şi valabil la data concursului, sau de adeverinţa pentru participare la concurs valabilă, eliberată de OAMGMAMR (în cazul persoanelor care nu exercită profesia de asistent medical laborator – grad principal);

– nivel de acces la informaţii clasificate, precum şi acordul scris al candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate, în cazul în care acesta este declarat „admis”;

– vechime: minim 5 ani ca asistent medical – specialitatea laborator.

– Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta :

 1. CERERE DE ÎNSCRIERE LA CONCURS adresată conducătorului instituţiei (Cerere înscriere concurs).
 2. COPIA ACTULUI DE IDENTITATE sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii.
 3. COPIA ACTULUI DE STARE CIVILĂ, dacă este cazul.
 4. COPIILE DOCUMENTELOR CARE SĂ ATESTE NIVELUL STUDIILOR şi ale altor acte care atestă efectuarea calificării solicitate şi COPIILE DOCUMENTELOR CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR GENERALE ŞI SPECIFICE DE OCUPARE A POSTURILOR, SOLICITATE DE INSTITUŢIE.
 5. CARNETUL DE MUNCĂ, sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitate (până la data de 31.12.2010) în copie.
 6. extras din aplicaţia REVISAL – „RAPORT PER SALARIAT” (de la data de 01.08.2011 până în prezent), semnat şi ştampilat de angajator, în copie sau ADEVERINŢELE care atestă vechimea în muncă/specialitate (de la data de 01.01.2011 până în prezent) în copie;
 7. CONTRACTE INDIVIDUALE DE MUNCĂ, ACTE ADIŢIONALE şi DECIZII DE ÎNCETARE a c.i.m., în copie, (de la data de 01.01.2011 până în prezent);
 8. CAZIERUL JUDICIAR – în original, sau o declaraţie pe propria răspundere (Declaraţie cazier) că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează. Candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 9. ADEVERINŢĂ MEDICALĂ – în original (ştampilată de unitatea emitentă) care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate.

        Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data şi numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

 1. CURRICULUM VITAE.
 2. DECLARAŢIE referitoare la acordul candidatului privind verificarea în vederea obţinerii autorizaţiei de acces la informaţii clasificate sau a certificatului de securitate (Declaraţie_aviz_securitate).
 3. Dosar cu şină.

Actele prevăzute la punctele 2 – 7 vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la structura de personal din S.U.U.M.C. “Dr.Carol Davila” (Pavilion Comandament etaj.1 camera 23, telefon 021.319.30.51 – 60, interior 108  persoană de contact : plt.adj.pr.Coteţ Gabriel).
în perioada 15.07.2019 – 26.07.2019,
(în perioada 15.07.2019 -25.07.2019 între orele 10,00 – 14,00;
în data de 26.07.2019 între orele 10,00 – 13,00).

NU se mai primesc dosare pentru înscriere după data 26.07.2019, ora 13,00.

NU SE ADMITE COMPLETAREA DOSARULUI DE CONCURS DUPA DEPUNEREA ACESTUIA, CU EXCEPŢIA DEPUNERII ULTERIOARE A CAZIERULUI JUDICIAR, în original, CARE VA FI PREZENTAT LA PRIMA PROBA DE CONCURS

Concursul constă în următoarele etape:

– selecţia dosarelor de înscriere la concurs

– proba scrisă

– interviu

Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.

Ocuparea postului se va face în ordinea descrescătoare a punctajelor finale obţinute de candidaţii declaraţi admişi la finalul concursului.

Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila”, astfel:

– proba scrisă în data de 05.08.2019 ora 09,00

– interviu în datele de 12.08.2019 şi 13.08.2019 ora 09,00.

CALENDARUL de desfăşurare a concursului organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent coordonator (studii postliceale) – asistent medical principal – laborator:

– Perioada, data-limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 15.07.2019 – 25.07.2019 (10,00 – 14,00),
26.07.2019 (10,00 – 13,00)
– Data de selecţie a dosarelor de înscriere 29.07.2019
– Data afişării rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere 30.07.2019
– Data de depunere a contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere 31.07.2019
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere 01.08.2019
– Data probei scrise 05.08.2019, ora 09,00
– Data afişării rezultatului probei scrise 07.08.2019
– Data de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă 08.08.2019
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă 09.08.2019
– Data interviu 12.08.2019 şi 13.08.2019 ora 09,00
– Data afişării rezultatului interviu 19.08.2019
– Data de depunere a contestaţiilor privind interviul 20.08.2019
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind interviul 21.08.2019
Data afişării rezultatului final 21.08.2019

BIBLIOGRAFIA si TEMATICA pentru concursul organizat pentru ocuparea posturilor vacante de asistent coordonator (studii postliceale) – asistent medical principal  – specialitatea laborator: 

Bibliografia

 1. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicată cu modificarile si completarile ulterioare – TITLURILE VII – VIII;
 2. Ordinul ministrului sănătății nr. 979/2004 privind eliberarea Autorizatiei de liberă practică;
 3. Legea nr.53/2003 Codul Muncii – republicată, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea 319/2006 a securitătii si sănătătii in muncă, cu modificările si completările ulterioare;
 5. Ordinul ministrului sănătății nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea si efectuarea gărzilor în unitătile publice din sectorul sanitar, cu modificările si completările ulterioare;
 6. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din unitătile publice;
 7. Ordinul ministrului sănătății nr.1229 din 1 august 2011 privind aprobarea criteriilor de evaluare a performantelor profesionale individuale si a modelului fisei de evaluare a performantelor profesionale individuale;
 8. Codul de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din România;
 9. U.G. nr. 144 /2008 – privind exercitarea profesiei de asistent medical generalist, a profesiei de moaşă şi a profesiei de asistent medical, precum şi organizarea şi funcţionarea Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, cu modificările si completările ulterioare;
 10. Ordinul ministrului sănătății 1101/2016  – privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a  infecţiilor asociate asistentei medicale în unităţile sanitare;
 11. Legea nr. 46 din 21 ianuarie 2003- Drepturile pacientului, cu modificările si completările ulterioare;
 12. Ordinul ministrului sănătății1226 din 03.12.2012 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
 13. Ordinul ministrului sănătății 961/2016 – pentru aprobarea Normelor tehnice privind curătarea, dezinfectia si sterilizarea in unitătile sanitare publice si private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de raportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare, cu modificările şi completările ulterioare;
 14. Ordinul ministrului sănătății 1142 din 3 octombrie 2013 privind aprobarea procedurilor de practică pentru asistenţi medicali generalişti;
 15. Ordinul ministrului sănătății 1410/2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientilor nr. 46/2003;
 16. Ordinul ministrului sănătății 1501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al pacientului în spitalele publice.

Tematica

 1. Organizarea, functionarea, conducerea si finantarea spitalelor;
 2. Drepturile si obligatiile asiguratilor;
 3. Autorizarea exercitării profesiei de asistent medical;
 4. Exercitarea profesiei de asistent medical;
 5. Drepturi si obligatii ale membrilor Ordinului Asistentilor Medicali din România;
 6. Răspunderea disciplinară, sanctiuni în cazul încălcării Codului de etică si deontologie al asistentlui medical;
 7. Organizarea activitătilor de supraveghere si control al infectiilor nosocomiale în unitătile sanitare publice cu paturi;
 8. Definitiile de caz pentru infectiile asociate asistentei medicale;
 9. Atributiile asistentului sef de unitate (din sectiile cu paturi) în activitatea de supraveghere si combatere a infectiilor asociate asistentei medicale;
 10. Metodologia de supraveghere si control a accidentelor cu expunere la produse biologice la personalul care lucrează în domeniul sanitar;
 11. Norme tehnice privind curătenia, dezinfectia si sterilizarea în unitătile sanitare;
 12. Norme tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activităti medicale;
 13. Drepturile pacientului. Sanctiuni în caz de nerespectarea de către personalul mdico-sanitar a drepturilor pacientului;
 14. Drepturi si obligatii ale salariatilor;
 15. Timpul de muncă si timpul de odihnă al salariatilor;
 16. Protectia salariatilor. Sănătatea si securitatea în muncă;
 17. Formarea profesională: obiective, forme de formare profesională a salariatilor.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support