A  N  U  N  T
Privind organizarea concursului de încadrare a unui post de
EXPERT ÎN FIZICĂ MEDICALĂ în cadrul Secției radioterapie/Centrul de boli oncologice
– FUNCȚIE DE OFIȚER – 

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr.Carol Davila” Bucureşti scoate la concurs, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.124/2017 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind chemarea/rechemarea în activitate, în corpul ofiţerilor, al maiştrilor militari sau al subofiţerilor, în vederea încadrării unor funcţii de execuţie din structurile Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările și completările ulterioare, postul militar de expert în fizică medicală în Secția radioterapie/Centrul de boli oncologice  – funcție de ofițer, gradul locotenent-colonel.

Persoana care va fi declarată „admis” în urma desfăşurării concursului pentru postul vacant, va fi chemată/rechemată în activitate ca ofițer, cu gradul maxim de MAIOR și va dobândi calitatea de cadru militar în activitate, cu drepturile și obligațiile care decurg din aceasta, în conformitate cu prevederile legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.30/2012.

În vederea încadrării postului vacant de expert în fizică medicală  pot fi chemaţi sau rechemaţi în activitate candidaţii care provin din:

ofiţeri în rezervă, cu gradul cel mult maior, cu excepţia celor cărora li s-a acordat grad în rezervă în condiţiile art. 37 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu au absolvit o instituţie civilă de învăţământ superior;

persoane care nu îndeplinesc serviciul militar activ.        

1. Condiţiile generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului vacant scoase la concurs:

Candidaţii trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:

a) au cetăţenie română;
b) au domiciliul în România de cel puţin 6 luni;
c) nu au fost condamnaţi penal, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
d) nu se află în curs de urmărire penală şi nu sunt trimişi în judecată sau judecaţi pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea profesiei de cadru militar în activitate;
e) nu fac parte din partide, formaţiuni sau organizaţii politice, iar dacă sunt membri se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
f) nu fac parte din organizaţii interzise de legislaţia română şi nu sunt membri ai unor organizaţii incompatibile cu regulile, activităţile şi atribuţiile specifice profesiei militare;
g) nu aparţin unor culte sau asociaţii/grupări religioase care contravin normelor de păstrare a ordinii publice, care încalcă bunele moravuri sau afectează exercitarea profesiei militare;
h) nu sunt asociaţi unici şi nu participă direct la administrarea sau conducerea unor organizaţii sau asociaţii comerciale, iar, dacă se află în una dintre aceste situaţii, se angajează că, la data chemării/rechemării în activitate, vor renunţa la această calitate;
i) îşi exprimă acordul privind verificarea în vederea autorizării accesului la informaţii clasificate, potrivit legii, în vederea chemării/rechemării în activitate;
j) îşi exprimă acordul privind înregistrarea audiovideo a probelor de concurs, în cazul în care aceasta se impune;
k) candidaţii femei îşi asumă toate riscurile, în situaţia în care pe parcursul susţinerii probelor de concurs se află în stare de graviditate/maternitate;
l) au vârsta cuprinsă între 18 şi 50 de ani împliniţi în anul desfăşurării concursului;
m) au absolvit, în cadrul instituţiilor/unităţilor de învăţământ acreditate, studii universitare de master în domeniul fizică/biofizică medicală sau echivalente;
n) deţin permis de exercitare nivel 3 eliberat de Comisia Națională pentru Controlul Autorităților Nucleare (CNCAN), în termen de valabilitate;
o) deţin autorizație de liberă practică, eliberată de Ministerul Sănătăţii, în termen de valabilitate;
p) deţin grad cel mult maior, pentru persoanele rechemate în activitate;
q) sunt declaraţi “apt” în urma examinării medicale;
r) sunt declaraţi “admis” în urma evaluării psihologice şi a evaluării nivelului de pregătire fizică.

Îndeplinirea condiţiilor prevăzute la lit. c)-k) se declară în scris, pe propria răspundere, în cuprinsul cererii de înscriere la concurs.

         2. Dosarul de înscriere cuprinde:

a) cerere de înscriere la concurs, conform anexei nr. 1 la Ordinului ministrului apărării naționale nr. M.124/2017;
b) formular de bază – date personale – document tipizat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 15 la Standardele naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.585/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
c) certificatul de cazier judiciar, în original;
d) copia certificatului de naştere;
e) copia cărţii de identitate;
f) copii ale actelor de studii sau dovada absolvirii acestora, astfel:

 • copia diplomei de licenţă în fizică, specializarea Fizică medicală (sau echivalent);
 • copia diplomei de master în fizică/biofizică medicală – obligatoriu pentru absolvenţii ciclului I de studii universitare Bologna;
 • copii ale documentelor care atestă îndeplinirea celorlalte condiţii stabilite la lit.n)-p) de la punctul 1–Condiţii generale şi specifice necesare pentru ocuparea postului vacant scoase la concurs;

g) livretul militar sau adeverinţa eliberată de centrul militar zonal/judeţean/de sector care atestă calitatea de rezervist şi, după caz, efectuarea pregătirii militare.

Documentele vor fi cuprinse într-un dosar cu şină.

Documentele tipizate prevăzute la lit. a) şi b) se asigură candidaţilor prin grija SUUMC, se completează de către candidaţi şi se depun la dosar în termenul legal.

Formularul de bază – date personale se completează de către candidați în prezenţa şi sub îndrumarea unui reprezentant al structurii de securitate din cadrul structurii organizatoare.

Copiile documentelor prevăzute la lit. d)-f) se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs, pe baza documentelor originale prezentate de candidaţi.

Costurile examinării medicale se suportă de către fiecare candidat, cu excepţia personalului militar în activitate. Fişele de examinare medicală se asigură candidaţilor prin grija SUUMC.

Dosarele pentru înscrierea la concurs se vor depune la structura de resurse umane din S.U.U.M.C. “Dr.Carol Davila”
(Pavilion Comandament etaj.1 camera 12, telefon 021.319.30.51 – 60, interior 506,
persoană de contact : lt.col. Gheorghe Mihail).
în perioada 14.05.2018 – 24.05.2018 (08,00 – 15,00), 25.05.2017 (08,00 – 13,00) 

Concursul constă în următoarele etape:
a) înscrierea la concurs;
b) verificarea îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs;
c) selecţia candidaţilor, prin susţinerea testelor eliminatorii de aptitudini;
d) testul scris de evaluare a cunoştinţelor de specialitate,
e) afişarea rezultatelor finale.

Se pot prezenta la următoarea etapă/probă numai candidaţii declaraţi admişi la etapa/proba precedentă.

Dosarele care, la data prezentării, au fost incomplete pot fi completate până la data expirării termenului de înscriere.

CALENDARUL 
 de desfăşurare a concursului organizat pentru ocuparea unui post militar vacant de
Expert în fizică medicală (studii universitare de master)

– Perioada, data-limită şi ora de depunere a dosarelor de înscriere la concurs 14.05.2018 – 24.05.2018 (08,00 – 15,00),

25.05.2017 (08,00 – 13,00)

– Perioada de selecţie a dosarelor de înscriere 29.05.2018-31.05.2018
– Data afişării rezultatului selecţiei dosarelor de înscriere 04.06.2018
– Perioada de depunere a contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere 05.06.2018
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind selecţia dosarelor de înscriere 06.06.2018
– Examinare medicală (inclusiv soluţionarea contestaţiilor)* 13.06.2018-19.06.2018
-Evaluarea psihologică și a nivelului de pregătire fizică** La data planificată de către Centrul Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza, dar nu mai târziu de 03.07.2018
-Perioada de depunere a contestaţiilor privind evaluarea psihologică și a nivelului de pregătire fizică 2 ore de la anunțarea rezultatelor
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind evaluarea psihologică și a nivelului de pregătire fizică Maxim 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor
– Data probei scrise 17.07.2017 ora 09,00
– Data afişării rezultatului probei scrise 18.07.2017
– Perioada de depunere a contestaţiilor privind proba scrisă 19.07.2017
– Data afişării rezultatului contestaţiilor privind proba scrisă 20.07.2017
– Data afişării rezultatului final 20.07.2017

*Examinarea medicală se desfăşoară în conformitate cu prevederile Metodologiei privind efectuarea examenului medical pentru admiterea în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pe perioada şcolarizării elevilor şi studenţilor în unităţile/instituţiile de învăţământ militar, pentru ocuparea funcţiilor de soldat/gradat profesionist, precum şi pentru candidaţii care urmează a fi chemaţi/rechemaţi în rândul cadrelor militare în activitate, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr.M.114/2014, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 858 din 25 noiembrie 2014.

**Evaluarea psihologică şi a nivelului de pregătire fizică se desfăşoară în cadrul Centrului Zonal de Selecţie şi Orientare Breaza, astfel:

 • evaluarea psihologică – pe baza metodologiei şi criteriilor prevăzute de actele normative specifice care reglementează efectuarea acesteia la selecţia pentru intrarea în sistemul militar;
 • evaluarea nivelului de pregătire fizică – conform Regulamentului educaţiei fizice militare, aprobat prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr.149/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 şi 88 bis din 11 februarie 2013, cu modificările ulterioare.

Întrucât evaluarea psihologică și a nivelului de pregătire fizică se realizează de către o altă structură pot interveni modificări privind organizarea și desfăşurarea acestor probe care se publică în cel mai scurt timp la sediul SUUMC şi pe pagina de internet a acestuia.

Afişarea tuturor datelor cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursului vor fi afişate la avizierul unităţii şi pe site-ul de iternet al unităţii pe adresa www.scumc.ro în partiţia Carieră.

         BIBLIOGRAFIA

 1. B.Podgorsak, Radiation Oncology Physics: A handbook for teachers and students, International Atomic Energy Agency, Vienna, 2005, ISBN 92–0–107304–6,  http://www-pub.iaea.org/mtcd/publications/pdf/pub1196_web.pdf
 2. Faiz M Khan, The Physics of Radiation Therapy, Williams & Wilkins, Baltimore, a 3-a, 2003, ISBN 0-7817-3065-1, http://medicalphys.files.wordpress.com/2010/12/faiz-khans-01.pdf
 3. S. Clifford Chao, Carlos A. Perez, Luther W. Brady, Radiation Oncology Management Decisions, 3rd Edition, Wolters Kluwer LWW, 2011 (Cap. 3 si Cap.4)
 4. The American Association of Physicists in Medicine, Commissioning Tests Instructions for Planning, Measurement, and Analysis TG-119 IMRT https://www.aapm.org/pubs/tg119/TG119_Instructions_102109.pdf
 5. European Society for Radiotherapy and Oncology, Guidelines for the verification of IMRT, https://www.estro.org/binaries/content/assets/estro/school/publications/booklet-9-guidelines-for-the-verification-of-imrt.pdf
 6. International Atomic Energy Agency, Absorbed Dose Determination in External Beam Radiotherapy: An International Code of Practice for Dosimetry based on Standards of Absorbed Dose to Water TRS 398, http://www-naweb.iaea.org/nahu/DMRP/documents/CoP_V12_2006-06-05.pdf
 7. International Atomic Energy Agency, Commissioning of Radiotherapy Treatment Planning Systems: Testing for Typical External Beam Treatment Technique, https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/te_1583_web.pdf
 8. International Atomic Energy Agency, Commissioning and Quality Assurance of Computerized Planning Systems for Radiation Treatment of Cancer TRS430, https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TRS430_web.pdf
 9. International Atomic Energy Agency, Transition from 2-D Radiotherapy to 3-D Conformal and Intensity Modulated Radiotherapy, https://www-pub.iaea.org/MTCD/Publications/PDF/TE_1588_web.pdf
 10. The American Association of Physicists in Medicine, Quality Assurance of Medical Accelerators TG142, https://aapm.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1118/1.3190392
 11. The American Association of Physicists in Medicine, Quality Assurance of Medical Accelerators TG142, https://aapm.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1118/1.3190392
 12. The American Association of Physicists in Medicine, Accelerator beam data commissioning equipment and procedures: Report of the TG-106 of the Therapy Physics Committee of the AAPM, https://aapm.org/pubs/reports/RPT_106.pdf
 13. Daniel A. Low, William B. Harms, Sasa Mutic, and James A. Purdy: A technique for the quantitative evaluation of dose distributions, https://pdfs.semanticscholar.org/7b03/e5681a78b8303512f582cf74c8dfb786ed46.pdf
 14. Octavian Duliu, Dozimetrie si Radioprotectie, Ed. Universitatii din Bucuresti, ISBN 978-973-737-816-3 (Biblioteca Facultatii de Fizica)
 15. Legea 111/1996 împreuna cu normele în vigoare privind desfăşurarea în siguranţă, reglementarea, autorizarea şi controlul activitatilor nucleare:
 • Norme de Securitate radiologica – Proceduri de autorizare (NSR 03) – Cap. II
 • Norme de Securitate radiologica in practica de radioterapie (NSR 12) – Cap. III, Cap. V, Anexa 8 (Publicat in MO nr. 532 din 14 iunie 2004)
 • Norme Fundamentale de Securitate radiologica (NSR 01) – Cap. I – VI

      http://www.cncan.ro/legislatie/legi/

      http://www.cncan.ro/legislatie/norme/norme-de-securitate-radiologica/

TEMATICA:

I. Fizică nucleară

 1. Radiaţia nucleară
  • Radiaţia primar ionizantă
  • Radiaţia secundar ionizantă
 2. Radioactivitatea
  • Dezintegrarea radioactivă
  • Sursa radioactivă
  • Activitatea sursei
 3. Câmpul de radiatii
  • Caracteristicile scalare ale câmpului de radiatii
 4. Surse de radiaţii
  • Surse izotopice de radiaţii α şi β
  • Surse izotopice de radiaţii x şi γ

II. Dozimetrie teoretica

 1. Mărimi si unităţi dozimetrice
  • Transferul de energie de la câmpul de radiaţii la materia iradiată
  • KERMA
  • Expunerea

III. Radioprotecţie

 1. Mărimi si unităţi în radioprotecţie
  • Eficacitatea biologica relativă
  • Doza echivalentă efectivă
  • Doza limită
  • Principiul ALARA
  • Expunerea externă
  • Doze maxime admise pentru personalul expus profesional la radiaţii ionizante şi pentru populaţie
  • Norme de securitate radiologică
  • Obligatiile personalului expus profesional
  • Principiile generale ale radioprotectiei

IV.Radiobiologie

 1. Fenomene fizice fundamentale ale interacţiunii radiaţiilor ionizante cu materia:
  • Efectul Compton
  • Efectul fotoelectric
  • Generarea de perechi
 2. Efecte biologice ale iradierii
  • Acţiune directă / indirectă
  • Radicali liberi
  • Transferul liniar de energie
 3. Răspunsul ţesutului (normal şi tumoral) la iradiere; efecte acute şi tardive ale iradierii
 4. Modelul liniar pătratic

V. Tehnici de radioterapie moderne si dozimetrie aplicata

11. Acceleratoare liniare medicale, plan tratament computerizat si dozimetrie in radioterapia cu fascicul extern

 • Surse radioactive şi instalaţii cu surse radioactive
 • Generatori de radiaţii ionizante: acceleratorul liniar
 • Determinarea dozei absorbite in apa pentru fascicule cu energie mare utilizate in radioterapia externa
 • Tehnica IMRT (radioterapie cu intensitate modulata) – prezentare generala
 • Radioterapie externă – tranzitia de la 3D la IMRT
 • Asigurarea calitatii in radioterapia cu fascicul extern
 • Achizitia datelor pentru comisionarea planului de tratament in radioterapia cu fascicul fotonic extern
 • Echipamente utilizate pentru masuratori dozimetrice in radioterapia cu fascicul fotonic extern
 • Teste „end-to-end” pe fantome dedicate. Evaluarea rezultatelor
 • Etapele planificarii planului de tratament
 • Acuratetea in tehnica de tratament IMRT
 • Strategii pentru verificarea pre tratament a planurilor in tehnica IMRT
 • Tolerante si niveluri de actiune pentru verificarile planurilor de tratament IMRT
 • Analiza gama pentru verificarea distributiei de doza in IMRT.
Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support