Laborator Protecţia mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă

Contact:
021/ 319.30.51 – 60, int. 761.

Şeful  Laboratorului de protecţie a mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă – ing. Mariana Condac

Din punct de vedere morfologic, zona spitalului aparţine Câmpiei Române şi anume zona Câmpiei de Sud a Bucureştilor, pe malul stâng al râului Dâmboviţa. În acestă zonă terenul are un aspect în general neted, fară accidente de relief. Cotele sunt în jur de 75 – 80 m. Din punct de vedere hidrogeologic, formaţiunile care prezintă interes sunt cele cuaternare şi anume Pleistocenul şi Holocenul.

Pleistocenul inferior este dispus peste depozitele levantine cunoscute în literatura de specialitate sub numele de ,,strate de Frăteşti “.

Acestea sunt constituite în partea lor superioară din nisipuri mărunte şi fine, micacee, către bază predominant pietrişurile alcătuite din cuartine, micașisturi, gresii, calcare, silexuri şi tufuri calcaroase, separate prin strate de argile. Deasupra acestor nisipuri se întâlneşte un strat de argile de 20 – 30 m grosime.

Activitatea de management al calităţii, mediului, securităţii şi sănătăţii ocupaţionale s-a desfășurat, în anul 2012, în conformitate cu ordinul ministrului apărării naționale nr. M. 219/ 2007 pentru aprobarea S.S.M. – 1 ,,Instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de securitate şi sănătate în muncă în Armata României” pentru aplicarea dispoziţiilor art. 50, alin. (3) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/ 2006, şi a Ordinului ministrului apărării naţionale nr. 14/ 2008 pentru aprobarea ,,Instrucţiunilor privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de protecţie a mediului în Armata Romaniei’’.

Ca urmare a auditului de supraveghere anuală, efectuat de catre S.C. AEROQ S.A. (Utilizarea Marcii AEROQ), Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” şi-a menţinut certificarea Sistemului de management integrat calitate mediu – securitatea şi sănătatea ocupaţională şi securitatea informaţiilor, conform standardelor  internaţionale SR EN ISO 9001 : 2008, SR EN ISO 14001 : 2005, SR OHSAS   18001 : 2008 şi ISO / CEI 27001 : 2005 – necesare în dosarul de contractare a serviciilor medicale.

Protecţia mediului în Spitalul  Universitar  de Urgenţă Militar Central ,,Dr .Carol Davila” are ca scop ameliorarea stării mediului şi a calităţii vieţii, prin prevenirea şi reducerea poluării în zonele de responsabilitate sau de acţiune, în conformitate cu principiile care guvernează această activitate.

Managementul Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central ,,Dr.Carol Davila” a definit  politica de mediu astfel:
a) corespunde naturii, dimensiunilor şi impactului asupra mediului din prisma activităţilor şi serviciilor efectuate de către SUUMC;
b) include  un angajament de îmbunătăţire continuă şi de prevenire a poluării;
c) include un angajament de conformitate cu cerinţele legale şi cu alte cerinţe aplicabile la care organizaţia subscrie, referitor la aspectele sale de mediu;
d) oferă cadrul pentru stabilirea şi analizarea obiectivelor  şi a  ţintelor de mediu;
e) este documentată, implementată şi menţinută;
f) este comunicată întregului personal care lucrează în  spital;
g) este disponibilă pentru public.

Organizarea, coordonarea şi controlul activităţii de protecţie a mediului în Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central ,,Dr.Carol Davila” se realizează prin structura proprie numită ,,Laboratorul de protecţie a mediului, securităţii şi sănătăţii în muncă”.

Aspecte de mediu  monitorizate:

  • factori antropici ai climei: activităţi desfaşurate în spital care contribuie la modificarea climei – poluarea atmosferei – emisii de oxizi de sulf, oxizi de azot;
  • factori ecologici: capabili de a influenţa viaţa organismelor;
  • factori abiotici (fizici, climatici şi hidrici): aerul, apa , căldura, umiditatea;
  • factori edafici.