Contact: 021/ 319.30.51 – 60, interior 803
Şef Birou: ing. Mariana Condac

Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr. Carol Davila” a implementat si certificat  un Sistem de management integrat calitate-mediu-securitate şi sanatate ocupationala şi securitatea informaţiilor, certificat conform standardelor  internationale SR EN ISO 9001: 2015, SR EN ISO 14001: 2015, SR OHSAS 45000:2018, ISO/CEI 27001: 2013, ISO 22000:2018 şi ISO 15244:2013.

Sistemul integrat de management face parte din managementul general şi menţine satisfacţia pacienților, prin asigurarea conformităţii produselor/serviciilor cu cerinţele şi aşteptările acestora, ţinerea sub control a aspectelor de mediu, a riscurilor SSO identificate şi pentru administrarea riscurilor SI, conformarea cu cerinţele legale şi alte cerinţe la care spitalul a subscris, cu politica şi obiectivele în domeniul calităţii, mediului, SSO, SI şi SA.

În anul 2018, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central „Dr.Carol Davila” a fost reacreditat, conform Ordinului Preşedintelui Autorităţii Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate nr. 280/ 2018.

Structura de management al calității serviciilor medicale desfășoară, în principal, următoarele activități:

a) pregătește și analizează Planul anual al managementului calității;
b) coordonează activitățile de elaborare a documentelor sistemului de management al calității:
           b1) manualul calității;
           b2) procedurile;

c) coordonează și implementează programul de acreditare a tuturor serviciilor oferite în cadrul unității, pe baza procedurilor operaționale specifice fiecărei secții, laborator etc. și a standardelor de calitate;
d) coordonează și implementează procesul de îmbunătățire continuă a calității serviciilor;
e) colaborează cu toate structurile unității în vederea îmbunătățirii continue a sistemului de management al calității;
f) implementează instrumente de asigurare a calității și de evaluare a serviciilor oferite;
g) asigură implementarea strategiilor și obiectivelor referitoare la managementul calității declarate de manager;
h) asigură implementarea și menținerea conformității sistemului de management al calității cu cerințele specifice;
i) coordonează activitățile de analiză a neconformităților constatate și propune managerului acțiunile de îmbunătățire sau corective ce se impun;
j) coordonează analizele cu privire la eficacitatea sistemului de management al calității;
k) asigură aplicarea strategiei sanitare și politica de calitate a unității în domeniul medical în scopul asigurării sănătății pacienților;
l) asistă și răspunde tuturor solicitărilor managerului pe domeniul de management al calității.