ANUNT SELECTIE PARTENERI

Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” anunta organizarea unei proceduri de selectie a partenerilor pentru incheierea unui Acord de Parteneriat, in vederea elaborarii si depunerii cererii de finantare aferente unui proiect in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014–2020, Cererea de propuneri Axa prioritara 4: Incluziunea socialasi combaterea saraciei Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea saraciei si a oricarei forme de discriminare” (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art 3, alin 1, a); Prioritatea de investitii 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general (Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, art. 3, alin 1, a); Obiectiv specific 4.9: Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de programe de sanatate si de servicii orientate catre preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce pentru principalele patologii, in conformitate cu prevederile art. 28 si 29 din OUG 40/2015 gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, art. 33-34 din HG 93/2016 privind normele metodologice de aplicare a OUG 40/2015 privind gestionarea financiara a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020.

Cerintele generale pe care trebuie sa le indeplineasca partenerul pentru a fi selectat in vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finantare pentru viitorul proiect, precum si Criteriile de eligibilitate sunt specificate in Ghidul Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor AP 4/ PI 9.iv/ OS 4.9, disponibil la adresa http://mfe.gov.ro.

 

 1. Descrierea proiectului

Titlul proiectului (orientativ): „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale in regiunea Bucuresti-Ilfov”

Sursa de finantare: Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei, Prioritatea de investitii 9.iv: Cresterea accesului la servicii accesibile, durabile si de inalta calitate, inclusiv asistenta medicala si servicii sociale de interes general, Obiectiv specific 4.9.: Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de programe de sanatatesi de servicii orientate catre preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce pentru principalele patologii.

Buget total estimat al proiectului: maxim 5.000.000 euro;

Durata estimata a proiectului: perioada de implementare a proiectului poate fi de maxim 42 de luni;

Regiunea de implementare a proiectului:  Bucuresti-Ilfov

Obiectivele apelului de proiecte

Obiectiv specific 4.9.: Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de programe de sanatate si de servicii orientate catre preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce pentru principalele patologii

Rezultat asteptat

Principalul rezultat asteptat prin sprijinul financiar acordat in cadrul prezentului apel de proiecte este:

 • Număr crescut de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii (minim 50.000 persoane care au beneficiat de servicii medicale de prevenție/ diagnosticare precoce etc. )

 

Obiectivul general al proiectului:

Cresterea numarului de persoane care beneficiaza de programe de sanatate si de servicii orientate catre preventie, depistare precoce (screening), diagnostic si tratament precoce al principalelor patologii, in special al leziunilor precanceroase colorectale.

 

Activitatile proiectului:

A1. Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale    

A1.1     Desfășurarea acțiunilor aferente achiziționării echipamentelor şi materialelor necesare derulării activităților/ sub-activităților

A1.2     Activități de informare, educare, conștientizare a grupului țintă al serviciilor de screening al cancerului colorectal

A1.3     Activități de identificare/ mobilizare și de acordare de sprijin pentru grupul țintă

A1.4     Derularea screeningului pentru identificarea persoanelor cu risc standard de cancer colorectal

A1.5     Efectuarea endoscopiei digestive inferioare (colonoscopiei) de control la pacienții testați pozitiv la testul de hemoragii oculte sau pentru cei identificați ca având risc crescut de cancer colorectal urmare a anamnezei

A1.6     Sprijin pentru înființarea şi funcționarea centrelor de prevenție

A1.7     Activități suport pentru derularea programelor de screening la nivel regional în vederea depistării leziunilor precanceroase colorectale

A1.8     Colectarea datelor obținute în urma screeningului prin metode statistice specifice

A2       Activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal

A3       Management de proiect

 

Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” va selecta in vederea depunerii proiectului „Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale in regiunea Bucuresti-Ilfov” maxim 1 partener – organizatie non guvernamentala relevanta pentru domeniul si activitatile proiectului.

Partenerul selectat va fi implicat in activitatile proiectului astfel:

ACTIVITATEA 1 – Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale

Pentru implicarea în activitatea 1 va fi selectata o singura entitate organizata ca organizatie non guvernamentala cu activitate relevantă – deruleaza activitati de mobilizare a comunitatilor, mai ales in mediu rural / activitati de sprijinire a pacientilor (pentru cunoasterea drepturilor si obligatiilor, pentru obtinerea unor drepturi la care sunt indreptatiti etc) / activitati dedicate atat personalului medical, cat si pacientilor (comunicare, informare) / activitati de propuneri de politici publice in domeniul medical.

Partenerul privat selectat va fi implicat în următoarele sub-activități:

Sub-activitatea 1.2. Activitati de informare, educare, constientizare a grupului tinta al serviciilor de screening al cancerului colorectal

Partenerul va fi responsabil de implementarea unor activitati de informare, educare, constientizare la nivel de individ, grup si comunitate locala. Partenerul selectat va fi responsabil cu elaborarea unei strategii de informare si constientizare la nivel micro, strategie care va viza atat individul, cat si comunitatea caruia acesta ii apartine, cu accent pe grupurile vulnerabile.

Sub-activitatea 1.3. Activități de identificare/ mobilizare și de acordare de sprijin pentru grupul țintă (ex. asigurare costuri de transport, măsuri de acompaniere, etc.)

Partenerul selectat va facilita accesul  activitatilor proiectului in comunitatile urbane si rurale din regiunea Bucuresti-Ilfov, identificand potentialul grup tinta si moblizandu-l in vederea participarii.

Tot în cadrul acestei subactivități sunt eligibile inclusiv acțiunile care presupun transmiterea scrisorilor de invitare a populației la medicul de familie pentru înrolarea în screening, dar şi măsurile de colectare a testului de hemoragii oculte, în situațiile în care nu este posibilă transmiterea acestuia la medicul de familie.

 

II. Selectia partenerilor privati

Procesul de selectie al partenerilor se va realiza prin raportare la:

 • Criterii de eligibilitate
 • Criterii de evaluare si selectie
 1. Criteriile de eligibilitate cerute organizatiilor din mediul privat pentru a putea fi selectate ca parteneri in cadrul proiectului:
  1. Sa aiba personalitate juridica si sa fie organizate ca entitati de drept privat fara scop patrimonial (organizatie nonguvernamentala, nonprofit – ONG)
  2. Sa fie inregistrate in Romania;
  3. Partenerii nu trebuie sa se afle in situatiile de excludere prevazute in cadrul Regulilor generale privind eligibilitatea solicitantilor mentionate la capitolul 4.1.1 din documentul Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020;
  4. Sa nu se afle in conflict de interese cu persoanele din conducerea Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” si cu persoanele implicate in procesul de selectie;
  5. Sa indeplineasca conditiile generale si conditiile specifice de eligibilitate stabilite prin Ghidul Solicitantului aferent OS 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii;
  6. Sa isi asume angajamentul de a participa la realizarea activitatilor proiectului si la cofinantarea acestuia in conformitate cu prevederile ghidului solicitantului aferent9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii;
  7. Sa faca dovada ca dispune de autorizarile necesare pentru activitatile proiectului la a caror implementare intentioneaza sa participe, daca este cazul;
  8. Sa dispuna de capacitatea financiara necesara pentru implementarea proiectului.

Pentru indeplinirea criteriilor de eligibilitate, organizatiile interesate vor prezenta urmatoarele documente:

 1. Documentul constitutiv al organizatiei/ Extras din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor si Certificatul de inregistrare fiscala – copie certificata conform cu originalul;
 2. Declaratie de eligibilitate a reprezentantului legal privind neincadrarea in niciuna dintre situatiile de excludere prevazute de capitolul 4.1.1 din documentul Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul Programului Operational Capital Uman 2014-2020original;
 3. Declaratie privind neincadrarea in situatii generatoare de conflict de interese – original;
 4. Angajamentul scris al reprezentantului legal privind asigurarea cofinantarii la proiect si participarea la activitatile proiectului – original;
 5. Autorizari necesare pentru activitatile proiectului la a caror implementare intentioneaza sa participe, daca este cazul.
 6. Bilantul contabil pentru cel mult ultimii patru ani fiscali incheiati, dupa caz – copie certificata conform cu originalul.

 

 1. Criteriile de evaluare si selectie pe baza carora vor fi selectati partenerii privati:

2.1. Relevanta pentru domeniul si activitatile proiectului

Respectarea acestui criteriu implica respectarea urmatoarei conditii:

 • Desfasoara activitati relevante pentru domeniul proiectului. Pentru a dovedi respectarea acestui criteriu va fi analizat cel putin unul din urmatoarele documente: Statut, Fisa partenerului sau alt document echivalent care atesta experienta minima ceruta si conditiile in care organizatia poate demonstra desfasurarea de activitati relevante in domeniul proiectului.

 

2.2. Capacitatea de a implementa activitatile proiectului

Respectarea acestui criteriu implica:

 • Indicarea activitatilor proiectului in care organizatia doreste sa se implice in cadrul viitorului proiect, semnata si stampilata de reprezentantul legal. In mod obligatoriu, organizatia va prezenta o descriere clara a responsabilitatilor pe care si le asuma si a modului in care intentioneaza sa participe la realizarea acelor activitati;
 • Prezentarea de evidente privind resursele materiale si umane de care dispune sau va dispune organizatia si pe care le va aloca pentru implementarea activitatilor proiectului;
 • Existenta expertizei relevante disponibile a expertilor cheie care pot fi implicati in implementarea activitatilor proiectului.

Evaluarea capacitatii de a implementa proiectul de catre organizatiile interesate se va realiza pe baza Notei justificative si a anexelor la aceasta.

 

2.3. Valoarea adaugata a parteneriatului

 • Vor fi avute in vedere: valoarea adaugata a participarii organizatiei in proiect, disponibilitatea participarii la implementarea proiectului.

Evaluarea valorii adaugate a parteneriatului se va realiza pe baza Notei justificative si a anexelor la aceasta.

2.4. Alte criterii specifice de selectie

Vor fi avute in vedere criterii specifice de selectie pentru implementarea in conditii optime a proiectului, respectand principiile de eficienta economica si operationala.

 

Continutul Dosarului de selectie:

 1. Scrisoare de intentie privind participarea ca partener in proiect – original. Aceasta va respecta modelul impus – Anexa nr 1
 2. Documentul constitutiv al organizatiei/Extras din Registrul Asociatiilor si Fundatiilor si Certificatul de inregistrare fiscala sau alte documente cu valoare echivalenta – copie certificata conform cu originalul.
 3. Declaratie de eligibilitate a reprezentantului legal privind neincadrarea in niciuna dintre situatiile de excludere prevazute de Ghidul Solicitantului aferent OS 4.9 Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii –originalAnexa nr 3
 4. Declaratie privind neincadrarea in situatii generatoare de conflict de interese–originalAnexa nr. 4
 5. Angajamentul scris al reprezentantului legal privind asigurarea cofinantarii la proiect si participarea la activitatile proiectului – original.
 6. Autorizari necesare pentru activitatile proiectului la a caror implementare intentioneaza sa participe, daca este cazul – copie certificata conform cu originalul.
 7. Bilantul contabil pentru cel mult ultimii patru ani fiscali incheiati, dupa caz – copie certificata conform cu originalul.
 8. Nota justificativa privind calitatea de partener, in original – Anexa nr 5.

Nota justificativa va cuprinde cel putin urmatoarele informatii:

 1. Indicarea activitatilor proiectului la a caror implementare organizatia intentioneaza sa participe, descrierea rolului si a modului in care se va materializa implicarea sa;
 2. Descrierea modului in care organizatia va asigura resursele necesare pentru implementarea proiectului, descrierea resurselor care vor fi alocate pentru implementarea proiectului;
 3. Modul in care proiectul se integreaza in prioritatile de dezvoltare ale organizatiei;
 4. Complementaritatea activitatilor proiectului cu programele, strategiile si proiectele implementate/in curs de implementare la nivelul organizatiei;
 5. Descrierea si analiza valorii adaugate a parteneriatului in ceea ce priveste utilizarea eficienta a fondurilor.

Nota justificativa privind calitate de partener va fi insotita de urmatoarele anexe:

8.1. Statut si/sau alt document echivalent care atesta experienta minima ceruta si conditiile in care organizatia poate demonstra desfasurarea de activitati relevante in domeniul proiectului – copii certificate conform cu originalul, si/sau Fisa partenerului – original-Anexa nr 2.  Acestea vor fi insotite de orice document (contract de finantare, acord parteneriat etc.) prin care organizatia poate face dovada experientei de cel putin1 an in domeniul activitatilor proiectului, dupa caz.

8.2. Lista resurselor materiale detinute de organizatie si propuse pentru utilizare in cadrul proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spatii disponibile pentru desfasurarea activitatilor proiectului), semnata de reprezentantul legal – original.

8.3. Lista resurselor umane detinute sau care vor fi detinute de organizatie si propuse pentru utilizare in cadrul proiectului – original. In acest document va fi indicat, in mod obligatoriu, numarul mediu de angajati din ultimii 4 ani fiscali incheiati, dupa caz.

Lista resurselor umane propuse (doar experti cheie) va fi insotita in mod obligatoriu de CV-urile in format EuroPass. Fiecare CV trebuie sa specifice pozitia pentru care  expertul  este propus in proiect, sa fie datat si semnat de expert.

 

III. Evaluarea si selectia candidatilor:

Verificarea conformitatii administrative se realizeaza prin indeplinirea tuturor conditiilor din grila aferenta.

Organizatiile ale caror dosare de candidatura indeplinesc criteriile de conformitate administrativa vor intra in etapa de verificare a eligibilitatii.

Verificarea eligibilitatii se realizeaza in conformitate cu grila de verificare a eligibilitatii.

In etapa de evaluare a candidaturilor vor fi admise doar organizatiile care indeplinesc conditiile de conformitate administrativa si criteriile de eligibilitate.

Evaluarea se va realiza conform grilei de evaluare si selectie. Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei.Vor fi admise numai organizatiile care obtin punctaj mai mare decat zero la fiecare criteriu major de evaluare si selectie. Vor fi declarati admisi candidatii care intrunesc un punctaj general egal cu sau mai mare de 70 de puncte. Vor fi declarati respinsi candidatii care intrunesc un punctaj general mai mic de 70 de puncte.

 

Conform prevederilor din documentul „Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020”, cap 4.1.4, in vederea selectiei de parteneri, „Pot fi selectati parteneri individuali, nu consortii de parteneri”. Nu vor fi selectate ca partener nici asocieri de ONG-uri.

Avand in vedere specificitatea proiectului si contextul derularii acestuia, va fi selectat un singur partener pentru implementarea activitatilor proiectului.

Observatie: selectarea unui candidat nu garanteaza semnarea acordului si depunerea proiectului, in parteneriat, in orice conditii.

 

IV. Depunerea documentelor

Organizatiile interesate sa participe la selectie vor depune documentele solicitate in format tiparit, in plic inchis cu mentiunea: Pentru selectia de parteneri aferenta  proiectului “Furnizarea serviciilor de sănătate din programele de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale, la Spitalul Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila” , adresa Str. Calea Plevnei nr. 134, sector 1, Bucureşti, pana la data de 20.02.2020, ora 16:00, termen care respecta prevederile din Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020, fiind calculat de la data postarii anuntului de selectie, respectiv de la 06.02.2020.

Data pana la care pot fi solicitate clarificari este  14.02.2020, iar raspunsul aferent clarificarilor solicitate va fi transmis intr-un interval de maxim 72 de ore de la inregistrarea clarificarilor.

Persoana de contact: Costache Daniel, telefon 0742.111.742 e-mail: daniel_costache@yahoo.com


V.Rezultatul procedurii

Rezultatul procedurii de selectie se va publica pe pagina de web: www.scumc.ro, la data de 24.02.2020 si va contine informatiile cuprinse in anuntul de selectie si informatii privind candidatii participanti la procedura, admisi si respinsi, precum si punctajul obtinut de fiecare dintre acestia, iar partenerul selectat va fi contactat direct, la datele de contact furnizate in Adresa de inaintare.

 

Grila de verificare a conformitatii administrative

Criteriu DA NU
I.       Conformitatea documentelor    
Au fost depuse de catre candidat toate documentele solicitate prin prezentul anunt de selectie    
Documentele solicitate si depuse respecta modelul publicat (dupa caz)    
Documentele date ca model sunt integral si corect completate (dupa caz)    

Nota: Conformitatea administrativa  se considera indeplinita numai in cazul in care la toate criteriile de Conformitate administrativaa fost bifata rubrica “DA”

 

Grila de verificare a eligibilitatii

Criteriu DA NU
I.     Capacitatea candidatului de a desfasura activitatile proiectului    
Personalitate juridica Romana    
Respecta conditiile generale prevazute in documentul Orientari privind accesarea finantarilor in cadrul POCU 2014-2020, pagina 31 si Anexei 3 (http://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-management/am-pocu/).    
Respecta conditiile specifice de eligibilitate stabilite prin Ghidul Solicitantului aferent apelului  OS 4. Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii, asa cum sunt acestea prevazute la cap. 1.4. Tipuri de solicitanti / parteneri eligibili    
Are in obiectul de activitate desfasurarea de activitati de natura celor care sunt necesare implementarii proiectului, conform cu temele si activitatile la care doreste sa fie partener    
Dovedeste experienta specifica in desfasurarea de activitati de natura celor care sunt necesare implementarii proiectului de minim 1 an anterior depunerii candidaturii    
II.    Conduita candidatului    
Nu este subiect al unui conflict de interese    

Nota: Candidatul se considera admis numai in cazul in care la toate criteriile de ELIGIBILITATE a fost bifata rubrica “DA”

 

Grila de evaluare si selectie

Criteriu Punctaj acordat Obs.  
I.                    Relevanta pentru domeniul si activitatilor proiectului TOTAL: 25 pct  Punctajele sunt cumulative  
Sunt descrise concret si complet elementele prin care activitatile si expertiza specifica a organizatiei sunt relevante pentru proiect min 0 pct; max 10 pct; descris foarte bine 10 pct; descris bine 5 pct; descris mai putin bine sau deloc 0 pct;  
 
 
Activitatile si expertiza specifica a organizatiei este relevanta pentru obiectivele proiectului min 0 pct; max 10 pct; in mare masura 10 pct; oarecum relevanta 5 pct; fara relevanta 0 pct;  
 
 
Experienta in timp a organizatiei pe domeniul de activitate pentru care a depus candidatura min 1 pct; max 5 pct; (0-23 luni – 1 pct, 24-36 luni – 2 pct, peste 36 luni -5 pct)  
 
II.                  Capacitatea de a implementa activitatile proiectului TOTAL: 30 pct   Punctajele sunt cumulative  
Nr expertilor cheie propus min 0 pct; max 10 pct; (0 experti – 0 pct, pana la 5 experti – 5 pct, peste 5 experti – 10 pct)  
 
 
Relevanta experientei expertilor propusi pentru activitatile din proiect (se evalueaza ca medie aritmetica a anilor de experienta a tuturor expertilor propusi) min 1 pct; max 10 pct; (<5 ani – 1 pct, 5-10 ani – 3 pct, >10 ani – 10 pct)  
 
Este descris corect si complet modul de alocare a resurselor pentru  implementare a activitatilor propuse pentru realizarea obiectivelor min 0 pct; max 10 pct; descris foarte bine (10 pct); descris bine 5 pct); descris mai putin bine sau deloc (0 pct)  
 
III.                Valoarea adaugata a parteneriatului TOTAL: 25 pct   Punctajele sunt cumulative  
Este descris corect si complet modul de implementare a activitatilor propuse pentru realizarea obiectivelor min 0 pct; max 10 pct; descris foarte bine (10 pct); descris bine (5 pct); descris mai putin bine sau deloc (0 pct)  
 
Activitatea/ Activitatile propuse si responsabilitatile/modul de implicare a organizatiei in proiect raspund concret obiectivelor identificate si contribuie la indeplinirea acestora min 0 pct; max 5 pct; contributie clara si concreta (5 pct); contributie relativ clara si concreta (3 pct); contributie neclara (0 pct)  
 
Implicarea organizatiei genereaza valoare adaugata in ceea ce priveste implementarea proiectului min 0 pct; max 10 pct; plus valoarea adusa este foarte clara si concret descrisa (10 pct); plus valoarea este relativ clara si concret descrisa (5 pct); implicarea este neclara sau nu e concreta (0 pct)  
IV.               Alte criterii specifice de selectie TOTAL: 20 pct  Punctajul este disjunctiv  
Capacitatea de acoperire in regiunea Bucuresti-Ilfov cu expertiza sau experienta anterioare pentru domeniul relevant al proiectului (activitati destinate persoanelor apartinand grupurilor vulnerabile) min 1 pct; max 20 pct; 20 pct (organizatie ce demonstreaza capacitate de acoperire la nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov), 10 pct (organizatie ce demonstreaza partial capacitate de acoperire nivelul regiunii Bucuresti-Ilfov), 1 pct (alte situatii)  
 
TOTAL (I+II+III+IV) 100 pct    

 

 Director general,
General maior medic conf. univ. dr. Florentina IONIŢĂ – RADU

 

Anexa 1_Scrisoare_intentie (descarcare documente pdf)
Anexa 2_Fisa partener (descarcare document pdf)
Anexa 3_Declaratie de eligibilitate reprezentant legal (descarcare document pdf)
Anexa 4_Declaratie evitarea conflictului de interese (descarcare document pdf)
Anexa 5_Nota justificativa privind calitatea de partener (descarcare document pdf)

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support